Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Kalba darbe 2: Įmonių vadovų tyrimas, 2006 m. spalis – 2007 m. kovas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_KALB_0017


Antraštė:

Kalba darbe 2: Įmonių vadovų tyrimas, 2006 m. spalis – 2007 m. kovas

Lygiagreti antraštė:

Language at Work 2: Enterprises Leader’s Survey, October 2006–March 2007

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

KALB: Kalba darbe = KALB: Language at Work

Tema:

KALBA IR LINGVISTIKA = LANGUAGE AND LINGUISTICS

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Matulionis, Arvydas; Sviklas, Eduardas Kęstutis; Krukauskienė, Eugenija; Trinkūnienė, Inija

Tyrimo vykdytojai:

Socialinių tyrimų institutas

Bibliografinis citavimas:

Matulionis, Arvydas et al. Kalba darbe 2: Įmonių vadovų tyrimas, 2006 m. spalis - 2007 m. kovas = Language at Work 2: Enterprises Leader`s Survey, October 2006-March 2007: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 2007). (KALB: Kalba darbe). Prieiga per: http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_KALB_0017.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti pagrindines kalbų vartojimo Lietuvos verslo aplinkoje tendencijas, išsiaiškinti verslo vadovų ir darbuotojų kalbines nuostatas darbo santykių srityje.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Respondentai buvo prašomi nurodyti įmonės pavadinimą; teisinę formą; įstatinį kapitalą; veiklos pobūdį; įkūrimo metus; darbuotojų skaičių pagal pareigas; darbuotojų tautinę sudėtį. Respondentai atsakinėjo į klausimus, kokia yra darbo santykių įmonėje kalba (lietuvių, lenkų; rusų, anglų, vokiečių, prancūzų, kita, kelios kalbos, nurodant kokios); jeigu įmonėje vartojamos kelios kalbos, kurios ir kaip dažnai vartojamos; koks apytikslis kalbų įmonėje vartojimo santykis (proc.); kokia kalba vyksta visuotiniai susirinkimai, pasitarimai, kiti viso darbuotojų kolektyvo renginiai; kokia kalba sudaromi įmonės dokumentai (vadovybės įsakymai; buhalteriniai ir finansiniai dokumentai; įmonės standartai; darbų saugos ir sveikatos darbe reikalavimai, taisyklės; raštai); kokia yra darbuotojų naudojamų techninių ir normatyvinių dokumentų kalba; kokia kalba vedami darbų saugos ir sveikatos darbe mokymai (instruktažai); organizuojamas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas; ženklinama įmonės produkcija. Taip pat užduoti klausimai: ar įmonė naudojasi vertėjų paslaugomis; jeigu taip, tai kas verčiama (raštu ar žodžiu) ir į kokias ir (ar) iš kokių kalbų dažniausiai verčiama; ar darbuotojai skatinami mokytis kalbų, jei taip, kokia forma; jei įmonė organizuoja mokymą ir moka už jį, tai kokių kalbų darbuotojai mokomi (lietuvių; rusų; lenkų; anglų; vokiečių; prancūzų; kitų). Klausta, ar šiuolaikinės įmonės darbo santykiams pakanka vienos kalbos; kuri kalba ateityje bus aktyviau (plačiau) vartojama įmonėje kaip darbo kalba; kaip turėtų būti reguliuojamas kalbos (kalbų) vartojimas darbo santykių srityje (įstatymais; darbo sutartyje nurodant darbuotojui būtinas mokėti kalbas; vadovaujantis kolektyvo interesais - nurodant darbo santykių kalbą ar kalbas kolektyvinėje sutartyje; įstatymais, išskyrus privatųjį sektorių; niekaip). Taip pat respondentų prašyta įvertinti Valstybinės kalbos įstatymą.
  Socialinės demografinės charakteristikos: pareigos.
 • The purpose of the study: to investigate the main tendencies of the languages usage in Lithuanian business environment and to find out enterprises leader`s and worker`s lingual attitudes in work relations.
  Major investigated questions: Respondents were asked to specify the enterprise name, legal form; authorized capital; character of activity; year of the foundation; number of workers by occupational status and national composition of workers. Respondents also answered questions focusing on what is the language of work relations at the enterprise (Lithuanian, Polish, Russian, English, German, French, other (specifying namely); if several languages are used at the enterprise, what languages are used and what is the frequency of their use; what is approximate ratio of languages used at the enterprise (in per cent); what language is used at general meetings, consultations, other events of the whole working collective; in what language enterprise documents are constructed (orders of the governing body; accounting and financial documents; enterprise standards; requirements and regulations of work and health safety; official letters); what is the language of technical and normative documents used by workers; language used at work and health safety instruction or training; at worker qualification improvement courses; language of production marking. The following questions were submitted to respondents: does the enterprise use translation services; if it does, what translations are made (in oral / written form), from what and into what language mostly; are the workers induced to learn languages, if they are, what is a form of learning; if the enterprise organizes the learning and pays for it, what languages are the workers learning (Lithuanian; Russian; Polish; English; German; French; other). Respondents were queried on such topics as whether it is sufficient to know one language for work relations at the modern enterprise and what language will be in more active (wide) use as the work language at the enterprise in future; how language usage in the sphere of work relations should be regulated (by law; pointing out the knowledge of necessary languages in the employment contract; in regard to collective interest pointing out the language (languages) in the collective agreement; by law, with the exception of private sector; should not be regulated). Also respondents were asked to assess the Law of national language.
  Socio-demographic characteristics: position.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2006-10-01 - 2007-03-15
Duomenų rinkimo laikotarpis 2006-12-01 - 2006-12-15
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Populiacija Lietuvos įmonių vadovai nuo 18 metų ir vyresni = All leaders of companies in Lithuania aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė tikimybinė - reprezentatyvi atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 2007


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 3051.6

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17