Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Kalba darbe 1: Darbuotojų tyrimas, 2006 m. spalis - 2007 m. kovas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_KALB_0016


Antraštė:

Kalba darbe 1: Darbuotojų tyrimas, 2006 m. spalis - 2007 m. kovas

Lygiagreti antraštė:

Language at Work 1: Worker’s Survey, October 2006-March 2007

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

KALB: Kalba darbe = KALB: Language at Work

Tema:

KALBA IR LINGVISTIKA = LANGUAGE AND LINGUISTICS

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Matulionis, Arvydas; Sviklas, Eduardas Kęstutis; Krukauskienė, Eugenija; Trinkūnienė, Inija

Tyrimo vykdytojai:

Socialinių tyrimų institutas

Bibliografinis citavimas:

Matulionis, Arvydas et al. Kalba darbe 1: Darbuotojų tyrimas, 2006 m. spalis - 2007 m. kovas = Language at Work 1: Worker’s Survey, October 2006-March 2007: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 2007). (KALB: Kalba darbe). Prieiga per: http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_KALB_0016.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti pagrindines kalbų vartojimo Lietuvos verslo aplinkoje tendencijas, išsiaiškinti verslo vadovų ir darbuotojų kalbines nuostatas darbo santykių srityje.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: Respondentų klausta, kokias kalbas (lietuvių, lenkų, rusų, anglų, vokiečių, prancūzų, kt.) ir kokiu lygiu jie moka; kurias iš šių kalbų vertina kaip pirmąją, antrąją kalbą ar svetimą kalbą; kurios iš šių kalbų vyrauja, t.y. dažniausiai vartojamos, darbo įmonėje. Taip pat respondentų klausta, ar priimant į darbą buvo keliami reikalavimai mokėti (lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, rusų, lenkų ar kitą) kalbą(-as) ir ar kalbos(-ų) mokėjimo reikalavimas buvo nurodytas darbo sutartyje. Užduoti klausimai, kiek įmonėje dirbančių asmenų susiję su respondentu tiesioginiais darbo santykiais; kurie iš šių asmenų (įmonės ar padalinio vadovai; kolegos, su kuriais turi reikalų nuolat; tiesioginiai viršininkai; klientai) ir kokiu mastu kalba lietuviškai; kuria kalba dažniausiai aptariami darbo reikalai; jeigu darbo santykiai įmonėje palaikomi keliomis kalbomis, kurios kalbos (lietuvių, rusų, lenkų, anglų, vokiečių, prancūzų, kt.) ir kaip dažnai vartojamos; kuria iš šių kalbų vyksta padalinio gamybiniai susirinkimai; vedami darbų saugos ir sveikatos darbe mokymai (instruktažai); organizuojas kvalifikacijos tobulinimas; duodami žodiniai darbo nurodymai; kokia kalba sudaryti darbo dokumentai (vadovybės įsakymai; gamybos ir darbo standartai; įrangos aprašymai; gaminamos produkcijos aprašymai; technologinių procesų aprašymai; darbų saugos ir sveikatos darbe reikalavimai, taisyklės ir kt.); į kokias ir iš kokių kalbų dažniausiai verčiama. Respondentai atsakinėjo į klausimus, ar darbui pakanka informacijos lietuvių kalba; kokia kalba (kalbomis) renkama darbui reikalinga (teisinė; dalykinė; bendro pobūdžio) informacija; kuria kalba dažniausiai bendrauja darbo reikalais komandiruotės į užsienį metu: anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų, rusų, ispanų, kita užsienio kalba, lietuvių kalba per vertėją. Tirtas respondentų pasitenkinimas kalbine padėtimi darbovietėje, t.y. ar nesijaučia diskriminuojamas dėl kalbos; pageidavimai dėl lietuvių kalbos kaip darbo santykių kalbos vartojimo įmonėje (pageidautų, kad lietuvių kalba būtų vartojama platesniu mastu; pakanka tiek, kiek dabar vartojama; galėtų būti vartojama rečiau; galima apsieiti be lietuvių kalbos; kt.); nuomonė apie tai, kuri kalba turėtų būti dažniau (plačiau) vartojama įmonėje kaip darbo santykių ir valdymo kalba. Klausta, ar šiuolaikinės įmonės darbo santykiams pakanka vienos kalbos; kaip turėtų būti reguliuojamas kalbos (kalbų) vartojimas darbo santykių srityje (įstatymais; darbo sutartyje nurodant darbuotojui būtinas mokėti kalbas; vadovaujantis kolektyvo interesais - nurodant darbo santykių kalbą ar kalbas kolektyvinėje sutartyje; įstatymais, išskyrus privatųjį sektorių; niekaip).
  Socialinės demografinės charakteristikos: gimtoji kalba; kalba, kuria kalbama namuose; tautybė; darbo įmonėje stažas; darbo sutarties tipas (nuolatinė, laikina); pareigos; įmonės veiklos pobūdis; išsimokslinimas; amžius; lytis; gyvenamoji vieta; regionas.
 • The purpose of the study: to investigate the main tendencies of the languages usage in Lithuanian business environment and to identify enterprises leader`s and worker`s lingual attitudes in work relations.
  Major investigated questions: Respondents were asked what languages do they know (Lithuanian, Polish, Russian, English, German, French, other); to what extent they know these languages; which of these languages are assessed as the first, second or foreign language and which of these languages dominate, i.e. mostly used at the enterprise. Respondents were also asked whether the requirements of language knowledge (Lithuanian, English, French, German, Russian, Polish, other language) pointed out in the situation of one`s engaging and were language knowledge requirements pointed out in the employment contract. Respondents were questioned what number of enterprise workers related to the respondent in direct work relations; which of these persons (leaders of the enterprise or subdivision; colleagues whom one constantly deals with; immediate superiors; clients) and to what extent speak Lithuanian and what language is the most often used in current work affairs; if several languages are used for work relations at the enterprise, what are these languages (Lithuanian, Russian, Polish, English, German, French, other) and frequency of their usage; which of these languages are used at subdivision production meetings, work and health safety training (instruction), courses of worker qualification improvement, formulation of verbal work instructions and which of these languages are used in work documents (orders of the governing body, production and work standards, descriptions of equipment, descriptions of production, descriptions of technological processes, requirements and regulations of work and health safety, other); from which and into which languages translations are made most often. Respondents answered questions focusing on sufficiency of work information in Lithuanian; language (languages) of collected information (juridical; professional; general) on direct work; language of communication in regard to work affairs during the business trip abroad: English, German, French, Polish, Russian, Spanish, other foreign language, Lithuanian through an interpreter. Also probed were respondents` satisfaction with the linguistic situation at the workplace, i.e. absence of the feeling of discrimination because of language; they wishes for the usage of Lithuanian as work relation language (usage of Lithuanian should expand to the larger extent, the present usage is enough; Lithuanian could be used less frequently; it is possible to do without Lithuanian); opinion on what language should be used more often as the language of work relations and enterprise administration. Respondents were asked whether it is sufficient to know one language for work relations at the modern enterprise and how language usage should be regulated in the sphere of work relations (by law; pointing out the knowledge of necessary languages in the employment contract; in regard to collective interest pointing out the language (languages) in the collective agreement; by law, with the exception of private sector; should not be regulated).
  Socio-demographic characteristics: native language; language spoken at home; nationality; work experience at the enterprise; employment contract type (permanent, temporary); occupational position; character of enterprise activity; education; age; gender; place of residence; region.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2006-10-01 - 2007-03-15
Duomenų rinkimo laikotarpis 2006-12-01 - 2006-12-15
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Panevėžio
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Populiacija Lietuvos įmonių darbuotojaii nuo 18 metų ir vyresni = All workers of companies in Lithuania aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Daugiapakopė tikimybinė - reprezentatyvi atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 2007


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 3456.9

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17