Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

ISSP 2015: Darbo orientacijos IV, Lietuva, 2015 m. spalis - gruodis, 2 leidimas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ISSP_0296


Antraštė:

ISSP 2015: Darbo orientacijos IV, Lietuva, 2015 m. spalis - gruodis, 2 leidimas

Lygiagreti antraštė:

ISSP 2015: Work Orientations IV, Lithuania, October - December 2015, edition 2

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ISSP: Tarptautinė socialinio tyrimo programa = ISSP: International Social Survey Programme

Tema:

NEDARBAS = UNEMPLOYMENT

UŽIMTUMAS IR DARBAS: BENDRAI = EMPLOYMENT AND LABOUR: GENERAL

Depozitorius:

Krupavičius, Algis

Pirminė atsakomybė:

ISSP tyrimo grupė = ISSP Research Group; Krupavičius, Algis

Tyrimo vykdytojai:

Krupavičius, Algis; Bartuškaitė, Miglė; Balžekienė, Aistė; Butkevičienė, Eglė; Telešienė, Audronė; Žvaliauskas, Giedrius

Bibliografinis citavimas:

Krupavičius, Algis et al. ISSP 2015: Darbo orientacijos IV, Lietuva, 2015 m. spalis - gruodis, 2 leidimas = ISSP 2015: Work Orientations IV, Lithuania, October - December 2015, edition 2: LiDA [platintojas], 2017. (Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2015). (ISSP: Tarptautinė socialinio tyrimo programa). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ISSP_0296.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į darbą, bedarbystę bei įvairias darbines situacijas.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi apie jų požiūrį į darbą: ar darbas jiems yra tik būdas uždirbti pinigų - nieko daugiau bei ar apklaustiesiems Lietuvos gyventojams patiktų turėti apmokamą darbą, net jei ir nereikėtų pinigų. Tiriant kokie kriterijai yra reikšmingiausi darbe, teirautasi kiek svarbu yra darbo vietos saugumas, geros paaukštinimo galimybės, aukštos pajamos, darbo naudingumas visuomenei ir kt. Klausta, ar respondentai yra atsisakę arba atsisakytų gerų darbo galimybių vardan šeimyninio gyvenimo bei atvirkščiai, ar vardan šeimyninio gyvenimo, kada nors pasiliko ar pasiliktų darbe, kuris netenkina. Tirta, ar per pastaruosius penkerius metus, apklaustieji Lietuvos gyventojai patyrė diskriminaciją, susijusią su darbu, pavyzdžiui, kreipiantis dėl darbo, ar svarstant atlyginimo pakėlimą arba paaukštinimą pareigose. Jei taip, aiškintasi, kokia buvo pagrindinė priežastis diskriminacijai: amžius, rasė ar tautybė, lytis, politiniai įsitikinimai ir kt. Be to, aiškintasi, ar per pastaruosius penkerius metus, teko patirti priekabiavimą darbo vietoje iš savo viršininkų ar bendradarbių, pavyzdžiui, ar respondentai patyrė patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą. Pateikti klausimai apie profesinių sąjungų svarbą: ar dirbantiesiems reikia stiprių profsąjungų savo interesams apginti bei ar stiprios profsąjungos yra blogis Lietuvos ekonomikai. Toliau tų respondentų, kurie dirba mokamą darbą prašyta, kad jie galvodami apie savo darbo valandas ir uždirbamus savo pagrindiniame darbe pinigus, įskaitant įprastinius viršvalandžius, atsakytų, ar jie rinktųsi dirbti daugiau valandų ir uždirbti daugiau pinigų ar, atvirkščiai, dirbti mažiau valandų ir uždirbti mažiau pinigų. Pateiktas klausimų blokas skirtas respondentų darbui apibūdinti: tirtas darbo vietos yra saugumas, paaukštinimo galimybės, galimybė dirbti savarankiškai, darbo naudingumas visuomenei ir kt. Nagrinėtos dirbančių respondentų darbo sąlygos: ar respondentai turi atlikti sunkų fizinį darbą bei ar darbas atrodo sukeliantis stresą. Aiškintasi, kaip dažnai respondentai dirba namuose savo įprastomis darbo valandomis bei kaip dažnai tenka dirbti savaitgaliais. Respondentų prašyta apibūdinti jų kasdieninio darbo organizavimą bei ar yra jiems sudėtinga paimti vieną ar dvi laisvas valandas darbo metu asmeniniams ar šeimos reikalams sutvarkyti. Toliau tirtas darbo ir šeimos santykis: ar darbo poreikiai trukdo šeimyniniam gyvenimui ir vice versa. Norėta sužinoti, kiek ankstesnė darbinė patirtis ar/ir darbo įgūdžiai yra naudingi dabartiniame respondentų darbe. Prašyta atsakyti, ar per paskutinius 12 mėnesių respondentai turėjo mokymų darbo vietoje ar kitur, savo darbo įgūdžiams tobulinti. Tirti santykiai darbovietėje tarp vadovybės ir darbuotojų bei tarp bendradarbių (kolegų). Norėta sužinoti, kiek respondentai yra patenkinti savo pagrindiniu darbu. Užduotas klausimų blokas, norint įvertinti dirbančiojo santykį su savo firma ar organizacija. Norėta sužinoti, kiek sunku ar lengva, respondentams būtų susirasti bent jau tokį pat gerą darbą, kaip dabartinis bei kiek tikėtina, kad jie bandytų rasti darbą kitoje firmoje ar organizacijoje per artimiausius 12 mėnesių. Aiškintasi, kiek jaudinamasi dėl galimybės prarasti savo darbą. Užduotas klausimų blokas siekiant nustatyti, kiek siekdami išvengti nedarbo, respondentai būtų pasiryžę imtis darbo, kuris reikalauja naujų įgūdžių, keliauti ilgiau iki darbo, imtis mažiau apmokamo darbo ir kt. Teirautasi, ar per pastaruosius 12 mėnesių jie dirbo kitą mokamą darbą papildomai prie savo pagrindinio darbo bei kiek respondentai uždirbo iš papildomo darbo palyginus su pagrindiniu darbu. Tų respondentų, kurie nedirba mokamo darbo teirautasi, ar kada nors jie turėjo mokamą darbą bent vienerius metus ar daugiau. Aiškintasi, kiek jie buvo patenkinti savo paskutiniu darbu bei kokia buvo pagrindinė priežastis, kodėl baigė dirbti. Be to, prašyta atsakyti, ar respondentai norėtų dabar ar ateityje turėti mokamą darbą bei kiek tikėtina, kad jie suras darbą. Toliau respondentų teirautasi, kiek jie jaudinasi, jei iš viso jaudinasi, dėl galimybės nerasti darbo bei kad gautų darbą, kam būtų pasiryžę. Buvo užduotas klausimų blokas, kad būtų ištirta, ar respondentai darė ką nors, kad susirastų darbą: registravosi valstybinėje darbo biržoje, atsiliepė į darbo skelbimus, kreipėsi tiesiogiai į darbdavius ir kt. Norėta sužinoti, ar per paskutinius 12 mėnesių jie mokėsi tobulindami savo darbo įgūdžius bei ar šiuo metu ieško darbo. Aiškintasi, koks yra respondentų pagrindinis pragyvenimo šaltinis ir kiek jie jaudinasi, jei iš viso jaudinasi, dėl galimybės prarasti šį šaltinį. Teirautasi, kaip respondentai apskritai vertina savo finansinę situaciją. Toliau klausta nuomonės, kaip lyginant su situacija prieš 5 metus, jų finansinė situacija pasikeitė bei kokia, tikėtina, bus finansinė situacija po 5 metų.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, mokymosi (studijų) trukmė, išsilavinimo lygis, respondento ir jo vyro/žmonos/nuolatinio partnerio darbinė padėtis, profesija (užsiėmimas), respondento narystė profesinėse sąjungose, išpažįstama religija, dalyvavimas religinėse apeigose, politinės pažiūros, politinis ir visuomeninis aktyvumas, balsavimas paskutiniuose Seimo rinkimuose, tautybė, namų ūkio dydis, respondento vidutinės ir bendros vidutinės namų ūkio mėnesio pajamos, šeimyninė padėtis, gyvenamoji vietovė.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2015-10-08 - 2015-12-01
Duomenų rinkimo laikotarpis 2015-10-08 - 2015-12-01
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS) = County (NUTS level 3):
 • Alytaus
 • Kauno
 • Klaipėdos
 • Marijampolės
 • Panevėžio
 • Šiaulių
 • Tauragės
 • Telšių
 • Utenos
 • Vilniaus
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: Valstybės įmonės "Registrų centras" tvarkomas Lietuvos Respublikos Adresų registras.
Imties sudarymo būdas: daugiapakopė stratifikuota klasterizuota adresinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Apklausa buvo vykdoma naudojant CAPI (Computer Assistant Personal Interview) = The survey was conducted using CAPI (Computer Assisted Personal Interview);
 • Apklausa buvo vykdoma naudojant PAPI (Pencil and Paper Interview) = The survey was conducted using PAPI (Pencil and Paper Interview);
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© KTU, 2015


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 593.5
PDF Kortelės 72.1

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17