Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

ISSP 2010: Aplinka III, Lietuva, 2010 m. lapkritis - 2011 m. vasaris, 4 leidimas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ISSP_0236


Antraštė:

ISSP 2010: Aplinka III, Lietuva, 2010 m. lapkritis - 2011 m. vasaris, 4 leidimas

Lygiagreti antraštė:

ISSP 2010: Environment III, Lithuania, November 2010 - February 2011, edition 4

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

ISSP: Tarptautinė socialinio tyrimo programa = ISSP: International Social Survey Programme

Tema:

APLINKOS IR GAMTOSAUGOS PROBLEMOS = ENVIRONMENTAL AND CONSERVATION ISSUES

Depozitorius:

Krupavičius, Algis

Pirminė atsakomybė:

ISSP tyrimo grupė = ISSP Research Group; Krupavičius, Algis

Tyrimo vykdytojai:

Krupavičius, Algis; Butkevičienė, Eglė; Kriaučiūnaitė, Neringa; Morkevičius, Vaidas; Šarkutė, Ligita; Telešienė, Audronė; Vaidelytė, Eglė

Bibliografinis citavimas:

Krupavičius, Algis et al. ISSP 2010: Aplinka III, Lietuva, 2010 m. lapkritis - 2011 m. vasaris, 4 leidimas = ISSP 2010: Environment III, Lithuania, November 2010 - February 2011, edition 4: LiDA [platintojas], 2017. (Kaunas : Kauno technologijos universitetas, 2011). (ISSP: Tarptautinė socialinio tyrimo programa). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ISSP_0236.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į aplinkosaugines problemas ir nustatyti jų nuomonę apie aplinkosauginių problemų poveikį visuomenei.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: pirmiausiai norėta išsiaiškinti, kuri socialinė ekonominė problema šiandien Lietuvai yra pati svarbiausia ir yra antra pagal svarbą. Tirta respondentų nuomonė, ar privatus verslas yra geriausias būdas spręsti Lietuvos ekonomines problemas bei ar sumažinti pajamų skirtumus tarp žmonių, gaunančių dideles ir mažas pajamas, yra valdžios atsakomybė. Pateikus skirtingų sociopolitinių dalykų sąrašą, norėta sužinoti, kuris iš jų, respondentų nuomone, turėtų būti didžiausiu Lietuvos prioritetu, kurio Lietuva turėtų imtis. Toliau aiškintasi, kas turėtų būti antrasis veiksmas Lietuvos prioritetų sąraše. Respondentų klausta, ar apskritai dauguma žmonių galima pasitikėti, ar su žmonėmis reikia būti labai atsargiam. Taip pat tirta nuomonė, ar dauguma žmonių, progai pasitaikius, stengtųsi respondentais pasinaudoti, ar stengtųsi būti sąžiningi su jais. Aiškintasi, ar dažniausiai galima tikėti tuo, kad žmonės, dirbantys valdžioje, elgiasi teisingai, bei ar dauguma politikų užsiima politika tik dėl asmeninės naudos. Toliau apklaustųjų Lietuvos gyventojų prašyta nurodyti, kiek jiems rūpi aplinkosauginės problemos. Pateikus kai kurių aplinkosauginių problemų sąrašą, prašyta nurodyti, kuri iš šių problemų yra pati svarbiausia Lietuvai kaip šaliai ir kuri iš šių problemų labiausiai veikia respondentus ir jų šeimas. Tirta, kiek respondentai jaučiasi žinantys apie šių aplinkosauginių problemų priežastis bei jų sprendimo būdus. Pateikus tris klausimų blokus, aiškintasi nuomonė apie šiuolaikinio mokslo vaidmenį, žmogaus poveikį aplinkai bei aplinkos ir ekonominio augimo santykį. Apklaustiesiems Lietuvos gyventojams buvo pateikti trys klausimai, ar jie noriai mokėtų daug aukštesnes kainas, didesnius mokesčius, o taip pat susitaikytų su žemesniu gyvenimo lygiu, jei tai padėtų saugoti aplinką. Pateikus klausimų bloką tirtas respondentų požiūris į aplinkosaugos problemų sprendimą. Respondentai vertino jiems nurodytų įvairių dalykų pavojingumą aplinkai. Tirta nuomonė apie valdžios pareigą leisti verslui bei paprastiems žmonėms patiems spręsti, kaip saugoti aplinką, net jei jų sprendimai ne visada būtų teisingi. Norėta sužinoti apklaustųjų gyventojų nuomonę, kiek Lietuva daro siekdama saugoti pasaulio aplinką lyginant su kitomis šalimis. Aiškintasi, kokie būdai labiausiai paskatintų verslą ir pramonę bei žmones Lietuvoje saugoti aplinką. Respondentų klausta, kam Lietuva turėtų teikti pirmenybę, siekdama patenkinti savo būsimus energijos poreikius. Pateikus klausimų bloką, respondentai vertino ekonominės pažangos ir aplinkosaugos santykį. Buvo užduotas klausimas, ar dažnai apklaustieji Lietuvos gyventojai stengiasi rūšiuoti stiklą, skardines, plastiką, laikraščius ar panašius dalykus perdirbimui. Tirta, ar respondentai stengiasi nusipirkti vaisių ir daržovių, užaugintų be pesticidų ar chemikalų. Norėta sužinoti, ar apklaustieji asmenys atsisako važiuoti automobiliu, taupo energiją ir kurą namuose, taupo vandenį, jį pakartotinai naudojant, bei vengia pirkti tam tikrus produktus dėl aplinkosauginių priežasčių. Prašyta atsakyti, ar respondentai yra nariais kokios nors grupės, kurios pagrindinis veiklos tikslas yra aplinkos apsauga ar išsaugojimas. Tirtas apklaustųjų gyventojų pilietinis aktyvumas aplinkosauginių problemų klausimais per paskutinius penkerius metus. Pabaigoje vertintos respondentų žinios apie priežastis, kurios sukelia klimato kaitą.
  Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, mokymosi (studijų) trukmė, išsilavinimo lygis, narystė įvairiose organizacijose, išpažįstama religija, šeimyninė padėtis, tautybė, politinės pažiūros, politinis aktyvumas, namų ūkio dydis, respondento vidutinės mėnesinės pajamos, gyvenamoji vietovė, respondento/-ės bei jo/jos žmonos/vyro/nuolatinio partnerio darbinė padėtis.
 • The purpose of the study: to examine the attitudes of Lithuanian population towards environmental issues.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, level of education, membership in organizations, religion, marital status, nationality, political views, political participation, size of household, respondent`s average personal income, place of residence, working situation of the respondent and of his/her spouse or partner.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2010-11-30 - 2011-02-03
Duomenų rinkimo laikotarpis 2010-11-30 - 2011-02-03
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania
Geografinis vienetas Rinkimų apylinkė = Electoral district
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Lietuvos mokslo taryba = Research Council of Lithuania
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Atrankos aprėptis: valstybės įmonės "Registrų centras" (http://www.registrucentras.lt/adr) tvarkomas Lietuvos Respublikos adresų registras. Registro versija - 2010 m. lapkričio 1 d. Papildomai naudotos rinkimų apylinkių teritorijų ribos.

Imties sudarymo būdas: klasterizuota daugiapakopė tikimybinė atranka:
Pirminiais atrankos vienetais pasirinktos rinkiminių apylinkių teritorijos (2009 m.). Iš 2035 apylinkių, naudojant tikimybės proporcingos dydžiui metodą, atrinkta 108 vietovės, kuriose buvo atlikta apklausa.
Namų ūkių atrankos bazė - adresų registro duomenys. Namų ūkio atrankoje buvo naudojami adresai (registro duomenys) esantys pirminio atrankos vieneto ribose. Iš pirminiam atrankos vienetui priskirtos adresų aibės atsitiktiniu būdu buvo atrenkami respondentų adresai.
Respondentai namų ūkiuose atrinkti pagal paskutinio gimtadienio taisyklę.
Duomenų rinkimo metodas
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Autorinės teisės:

© KTU, 2011


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 153.1
PDF Kortelės 71.2

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17