Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Ketinimai vykti į užsienį, 2006 m. balandis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_GM_0018


Antraštė:

Ketinimai vykti į užsienį, 2006 m. balandis

Lygiagreti antraštė:

Intentions to Go Abroad, April 2006

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

GM: Gyventojų migracija = GM: Population migration

Tema:

MIGRACIJA = MIGRATION

UŽIMTUMAS IR DARBAS: BENDRAI = EMPLOYMENT AND LABOUR: GENERAL

ŠVIETIMAS: BENDRAI = EDUCATION: GENERAL

Depozitorius:

UAB "Vilmorus"

Pirminė atsakomybė:

Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute

Bibliografinis citavimas:

Pilietinės visuomenės institutas. Ketinimai vykti į užsienį, 2006 m. balandis = Intentions to Go Abroad, April 2006: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius : Pilietinės visuomenės institutas, 2006). (GM: Gyventojų migracija). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Santrauka:

 • Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų ketinimus išvykti į užsienį, nustatyti pagrindines išvykimo į užsienį priežastis.
  Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų prašyta nurodyti, ar jiems yra tekę gyventi užsienyje darbo ar studijų, ar kitais tikslais daugiau nei 3 mėn.; ar kas nors iš respondento aplinkos žmonių (šeimos narių, giminių, draugų, pažįstamų) šiuo metu gyvena užsienyje; kokia dalis šeimos pajamų 2005 m. buvo gauta iš užsienio (1-100 proc.). Taip pat tirti respondentų ketinimai artimiausiu metu išvykti dirbti į užsienį; šių ketinimų įgyvendinimo laikotarpis; užsienio šalis, į kurią planuojama vykti; užimtumo sritys, kuriose ketinama dirbti užsienyje; nenoro važiuoti dirbti į užsienį priežastys; ketinimai artimiausiu metu vykti keliems mėnesiams į užsienį studijuoti; laikotarpis, kuriam ketinama išvykti į užsienį dirbti ar studijuoti; ketinimai artimiausiu metu emigruoti ir apsigyventi kitoje šalyje, šių ketinimų įgyvendinimo laikotarpis; nenoro emigruoti priežastis.
  Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, užsiėmimas, nuosavo verslo turėjimas, tautybė, žmonių skaičius šeimoje, vedančių bendrą ūkį, vaikai iki 14 metų, vidutinės bendros šeimos narių pajamos per mėnesį, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, respondento asmeninės vidutinės pajamos per mėnesį, gyvenamoji vieta, gyvenvietės dydis, regionas.
 • The purpose of the study: to investigate Lithuania`s citizens` intentions to go abroad and to identify main reasons of going abroad.
  Major investigated questions: respondents were asked to answer whether they have experience of life abroad on purpose to work, or study, or other for more than 3 months and are there people from their environment (family members, relatives, friends, acquaintances) presently living abroad; what part of family income in 2005 was received from abroad (1-100 per cent). Respondents also were queried on such topics as intentions to go abroad to work; period of realization of these intentions; foreign country intended to go; employment spheres intended to work abroad; reasons for disinclination to go abroad to work; intentions to go abroad to study for several months in the nearest time; intended period to go abroad on purpose to work or study; intentions to emigrate and settle in some other country in the nearest future; period of the realization of these intentions; reason for disinclination to emigrate.
  Socio-demographic characteristics: gender, age, education, occupation, ownership of private business, nationality, number of family members conducting the same household, children under 14 years, average monthly family income, monthly income per family member, one`s personal average monthly income, place of residence, size of a settlement, region.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2006-04-07 - 2006-04-09
Duomenų rinkimo laikotarpis 2006-04-07 - 2006-04-09
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas Lietuva: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Druskininkuose, Visagine; Švenčionių, Alytaus, Šakių, Plungės, Pakruojo, Šilutės, Kėdainių, Utenos, Tauragės ir Rokiškio rajonuose. Tyrimas vyko 18 miestų ir 58 kaimuose.
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Pilietinės visuomenės institutas = Civil Society Institute
Populiacija Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni = All persons aged 18 and over resident within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas Imties sudarymo pagrindas: maršrutinė namų ūkių atranka iš 100 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė atranka:
 • Pirmoje pakopoje Lietuvos teritorija suskirstyta į stratas pagal apskritis ir gyvenamosios vietovės dydį (apskrities centrus, kitus miestus ir kaimo vietoves). Kiekvienoje stratoje pirminių atrankos taškų skaičius parinktas proporcingai gyventojų skaičiui. Pirminiai atrankos taškai apskričių centrų ir miestų stratose yra gatvės (lygiavertės, neskaidomos), iš kurių sąrašo sisteminės tikimybinės atrankos būdu atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Kaimo vietovių stratose pirminiai atrankos taškai yra kaimai, iš kurių sąrašo atrinktas reikalingas kiekis pirminių atrankos taškų. Papildomai, atrinktuose kaimuose iš jų gatvių sąrašo atsitiktinai parenkamas 1 pirminis atrankos taškas;
 • Antroje pakopoje kiekviename atrinktame pirminiame atrankos taške namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika. Pirmas namų ūkis apskričių centrų ir kitų miestų pirminiuose atrankos taškuose (miestų gatvėse) parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrinkti pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 6 namų ūkis. Pirmas namų ūkis kaimo vietovių pirminiuose atrankos taškuose (kaimų gatvėse) atsitiktinai parinktas iš atsitiktinių skaičių lentelės. Tolesni namų ūkiai atrenkami pagal maršrutinės atrankos logiką: kas 2 namų ūkis;
 • Trečioje pakopoje kiekviename atrinktame namų ūkyje atrinktas vienas respondentas laikantis artimiausio gimtadienio taisyklės.


 • Sampling frame: Households were selected via a random route procedure starting from 100 PSUs.
  Sampling design: Stratified three stage probability sampling:
  • In the first stag the territory of Lithuania was divided into strata according to counties and size of the place of residence (the county centers, other towns and rural areas). Within each stratum primary sampling units were selected in proportion to its population. Primary sampling units in the strata of county centers and towns are streets. From the list of streets required amount of primary sampling units are selected using systematic probability sampling. In the rural strata primary sampling units are villages. In addition, form the list of selected villages 1 primary sampling unit is selected randomly;
  • In the second stage, in each selected primary sampling unit households were selected via random route sampling. The first household of primary sampling units of the county centers and towns was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 6th household. The first household of primary sampling units of the villages was selected from the table of random numbers. Subsequent households were selected via random route sampling: every 2nd household;
  • In the third stage, in each selected household one respondent was selected using the nearest birthday method.
 • Duomenų rinkimo metodas
  • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
  • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
  • PAPI.
  Instrumentarijus
  • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
  Prieiga prie duomenų:
  Prieinamumas
  • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

  • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
  Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  Autorinės teisės:

  © Pilietinės visuomenės institutas, 2006


  Dokumentacija:
  Formatas Pavadinimas Dydis, kB
  PDF Klausimynas 51.7

   

  NAUJIEMS VARTOTOJAMS
  NAUJIENOS
  Naujienlaiškis

  Nr.1  2009 07-11
  Nr.2  2009 12-2010 02
  Nr.3  2010 03-05
  Nr.4  2010 06-08
  Nr.5  2010 09-11
  Nr.6  2010 12-2011 02
  Nr.7 2011 03-05
  Nr.8 2011 06-08
   
  © KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
  Atnaujinta 2020-02-17