Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

European Values Study 1990 (release 2, 2007) - Integrated Dataset


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_EVS_0065


Antraštė:

European Values Study 1990 (release 2, 2007) - Integrated Dataset

Lygiagreti antraštė:

Europos vertybių studija 1990 m. (2 leidimas, 2007 m.) – integruotas duomenų rinkinys

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

EVS: European Values Study = EVS: Europos vertybių tyrimas

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Listhaug, Ola; Vala, Jorge; De Franca, Luis; Jasinska-Kania, Aleksandra; Fogarty, Michael; Halman, Loek; Cachia-Caruana, Richard; Ališauskienė, Rasa; Inganuez, Joe Fr; Zepa, Brigita; Gubert, Renzo; Jonsson, Fridrik; Harding, Stephen; Manchin, Robert; Timms, Noel; Köcher, Renate; Riffault, Hélene; Lotti, Leila; Saar, Andrus; Klingemann, Hans-Dieter; Riis, Ole; Rehak, Jan; Gundelach, Peter; Nevitte, Neil; Raychev, Andrei; Dobbelaere, Karel; Ingelhart, Ronald; Zulehner, Paul; Zamfir, Catalin; Andés Orizo, Francisco; Tos, Niko; Elzo, Javier; Pettersson, Thorleif; Whelan, Chris; Kennedy, Kieran; Hankiss, Elmer; Pehkonen, Juhani; Kerkhofs, Jan

Tyrimo vykdytojai:

Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung

Bibliografinis citavimas:

Listhaug, Ola, et al. European Values Study 1990 (release 2, 2007) - Integrated Dataset [Electronic resource]. Cologne : Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung, 2007. (EVS: European Values Study). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Europos vertybių studija 1990 m. (2 leidimas, 2007 m.) – integruotas duomenų rinkinys

Santrauka:

The study goal was to identify moral, religious, societal, political, economic and social moral concepts of the Europeans. Respondents answered questions focusing on important areas in life; feeling of happiness; state of health; such feelings as very excited or interested, restless, proud, lonely, pleased, bored, depressed, upset because of criticism; respect and love for parents; important child qualities; attitude towards abortion; frequency of political discussions; voluntary engagement. Respondents were asked to characterise their attitude towards neighbourhood and environment; to express general confidence; satisfaction with life; freedom of choice and control. Respondents also answered questions identifying those having priority in case of scarce job situation and expressed satisfaction with financial situation of the household; named important values at work; pride and satisfaction of work; answered other job related questions. The survey as well queried respondents on their satisfaction with home life; sharing attitudes with partner and parents; it was tested respondents opinion on ideal number of children; on the statements that child needs a home with father and mother; that a woman has to have children to be fulfilled; that marriage is an out-dated institution. Respondents also expressed their opinion on sexual freedom; important values for a successful marriage; gender role in job and family. Also probed were respondents` views on their willingness to fight for the own country; expected future changes of values; tested opinion about scientific advances; interest in politics and political action; preference for freedom or equality; self-positioning on a left-right scale; basic kinds of attitudes concerning society and economic system. Respondents were asked about their personal characteristics; about conservatism and need for change in politics and economic system; confidence in various institutions; approval of various movements and party preference; reasons for people living in need; opinion on terrorism. Respondents were queried on such topics as meaning and purpose of life; feeling that life is meaningless; thoughts about dead; attitude towards good and evil, religion and truth; religious denomination; church attendance; importance of religious service; attitudes to churches to speak out on political issues; importance of faith and God; moral values. At last respondents answered questions about identification with geographical region; proud of nationality; opinion on European Union. Social demographic characteristics: sex; year of birth; age; marital status; been married before; number of children; size of household; education; living with parents; employment status; chief wage earns profession; socio-economic status of interviewee; income; region; size of town.

Tyrimo tikslas - nustatyti Europiečių dorovės, visuomenės, politikos, ekonomikos ir socialinės dorovės sampratas. Respondentų klausta apie jiems svarbias gyvenimo sritis; laimės jausmą; sveikatos būklę; tokius jausmus kaip didelis susižavėjimas ar susidomėjimas, nerimas, pasididžiavimas, vienišumas, pasitenkinimas, nuobodulys, nusiminimas dėl kritikos, pagarba ir meilė tėvams; apie svarbias vaikų savybes; požiūrį į abortus; politinių diskusijų dažnį; įsitraukimą į savanorišką veiklą. Respondentų prašyta apibūdinti savo požiūrį į kaimynystę ir aplinką, įvertinti bendrą pasitikėjimą; pasitenkinimą gyvenimu; pasirinkimo laisvę ir kontrolę. Prašyta atsakyti, kam, respondentų nuomone, teikiama pirmenybė priimant į darbą, kai darbo pasiūla maža; pateikti klausimai apie pasitenkinimą finansine namų ūkio padėtimi; svarbias darbo vertybes, pasididžiavimą ir pasitenkinimą darbu; užduoti kiti su darbu ir jo pobūdžiu susiję klausimai. Tirtas respondentų pasitenkinimas šeimos gyvenimu; respondentų, jų partnerių ir tėvų požiūrių bendrumas; nuomonės apie idealų vaikų skaičių; pritarimas teiginiams, kad vaikui reikia tėvo ir motinos; kad moteris turi turėti vaikų, kad jaustųsi visavertė; kad santuoka - atgyvenusi institucija. Vertinta seksualinė laisvė; santuokos sėkmei svarbios vertybės. Užduoti klausimai apie respondentų norą kautis už savo šalį; numatomus vertybinių pokyčius ateityje; klausta apie mokslo pažangą; domėjimąsi politika ir politine veikla; laisvei ar lygybei teikiamą pirmenybę; vietą kairiųjų-dešiniųjų sekoje; svarbiausias pažiūras į visuomeninę ir ekonominę sistemas. Domėtasi respondentų asmeninėmis charakteristikomis; nuomone apie konservatizmą ir būtinybę keisti politinę bei ekonominę sistemą; klausta apie pasitikėjimą įvairiomis institucijomis; pritarimą įvairiems judėjimams; kuriai partijai teikia pirmenybę ir su kuria tapatinasi; prašyta atsakyti, kodėl žmonės skursta; kokia nuomonė apie terorizmą. Aiškintasi respondentų nuomonė apie gyvenimo tikslą ir prasmę; jų patiriamas gyvenimo beprasmybės jausmas; mintys apie mirtį; požiūris į gėrį ir blogį, religiją ir tiesą; religinė denominacija; bažnyčios lankymas; religinių apeigų svarba; požiūris į kunigų pasisakymą politiniais klausimais; tikėjimo, Dievo svarba; dorovinės vertybės. Pabaigoje bandyta nustatyti, kiek respondentai tapatinasi su geografiniu regionu; ar jiems būdingas tautinis pasididžiavimas; kokia nuomonė apie Europos Sąjungą. Socialinės demografinės charakteristikos: lytis; gimimo data; amžius; šeiminė padėtis; ar anksčiau buvo susituokęs; vaikų skaičius; namų ūkio dydis; išsilavinimas; ar gyvena su tėvais; užsiėmimas; svarbiausio šeimos maitintojo profesija; socialinis ekonominis respondento statusas; pajamos; regionas; miesto dydis.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1989-11-01 - 1992-02-15
Duomenų rinkimo laikotarpis 1989-11-01 - 1992-02-15
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Analizės vienetas Individual
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 18 and over
Metodologija:
Laiko metodas November 1989 bis Februar 1992
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Master Questionnaire 194.1
PDF Master Questionnaire Report 313.3
PDF Questionnaire (lit) 2279.6

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17