Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

European Values Study 1999/2000 (release 2, May 2006) - Integrated Dataset


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_EVS_0044


Antraštė:

European Values Study 1999/2000 (release 2, May 2006) - Integrated Dataset

Lygiagreti antraštė:

Europos vertybių tyrimas 1999/2000 m.: 2 leidimas, 2006 m. gegužė – integruotas duomenų rinkinys

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

EVS: European Values Study = EVS: Europos vertybių tyrimas

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Zulehner, Paul; Sinnott, Richard; Rotman, David; Titarenko, Larissa; Hayes, Bernadette C.; Dobbelaere, Karel; Billiet, Jaak; Bawin, Bernadette; Fotev, Georgy; Marinov, Mario; Baloban, Josip; Rabusic, Ladislav; Gundelach, Peter; Saar, Andrus; Pehkonen, Juhani; Tchernia, Jean-Francois; Jagodzinski, Wolfgang; Anheier, Helmut; Georgas, James; Mylonas, Kostas; Gari, Aikaterini; Tomka, Miklós; Jonsson, Fridrik; Olafsson, Stefan; Fahey, Tony; Gubert, Renzo; Zepa, Brigita; Juknevičius, Stanislovas; Estgen, Pol; Legrand, Michel; Abela, Anthony M.; Halman, Loek; Jasinska-Kania, Aleksandra; Marody, Mira; Konieczna, Joanna; Vala, Jorge; Cabral, Manuel Villaverde; Ramos, Alice; Voicu, Malina; Zamfir, Catalin; Pop, Lucien; Bashkirova, Elena; Kusa, Zuzana; Tos, Niko; Malnar, Brina; Elzo, Javier; Orizo, Francisco Andrés; Pettersson, Thorleif; Puranen, Bi; Esmer, Yilmaz; Balakireva, Olga; Ališauskienė, Rasa

Tyrimo vykdytojai:

Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung

Bibliografinis citavimas:

Zulehner, Paul M., et al. European Values Study 1999/2000 (release 2, May 2006) - Integrated Dataset [Electronic resource]. Cologne : Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung, 2005. (EVS: European Values Study). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Europos vertybių tyrimas 1999-2000 m.: 2 leidimas, 2006 m. gegužė – integruotas duomenų rinkinys

Santrauka:

The study goal was to identify moral, religious, societal, political, economic and social moral concepts of the Europeans. Respondents answered questions that were divided in three parts: common question program, besides a common question program for all countries there was a voluntary supplement program with country-specific questions and social demographic questions. 1. Common question program contained questions focused on leisure time, working world, politics, religion, family and marriage, morals and sexuality. Answering questions on leisure time respondents were asked about importance of various areas of life; feeling of happiness; memberships and voluntary in various organizations; interactions in leisure time; tolerance regarding minorities, those of other beliefs and foreigners; inter-human trust; self-effectiveness; general contentment with life. Questions on working world were aimed to investigate importance of selected characteristics of occupational work; respondents` personal employment; general work satisfaction; self-determination at work; work ethic; attitude to achievement-based pay and following work instructions without criticism; priority of nationals over foreigners as well as men over women with shortage of jobs; assumed priority of individual or social reasons for the situation of economic need of individuals; freedom of the unemployed to reject a job offer. Politics related questions were focused on respondents` party preference; attitude to foreign workers; fear of the future; opinion on assimilation and integration of immigrants; concept of a just society; interest in political news in the media; individualism and thinking of the community; interest in politics; political participation; self-assessment on a left-right continuum; self-responsibility or governmental provision; attitude to competition freedom and entrepreneur freedom; satisfaction with democracy; attitude to the current political system of the country and judgement on the political system of the country ten years ago; preference for a democratic political system or for strong leadership of an individual politician; attitude to democracy; loss of national characteristics through unification of Europe. Questions about religion discovered respondents` individual or general standard for good and evil; current and possibly earlier religious denomination; current frequency of church attendance and at the age of 12; importance of religious celebration at birth, marriage and funeral; self-assessment of religiousness; competence of the religious community in moral questions, with problems in family life, with spiritual needs and current social problems of the country; belief in God, life after death, hell, heaven, sin, telepathy and reincarnation; importance of God; comfort and strength through belief; prayer and Meditation; possession and belief in lucky charms or talisman; reading and observing horoscopes; attitude to separation of church and state. Family and marriage questions queried respondents on the most important criteria for a successful marriage; their attitude to marriage and traditional family structure; attitude to one`s own children; attitude to traditional understanding of one`s role of man and woman in occupation and family; attitude to a traditional or liberal parent-child relation; attitude to abortion. Answering questions about society respondents expressed their opinion on preference for individual freedom or social equality; preferred social development; attitude to technical progress; trust in institutions; level of observation of individual human rights in the country; attitude to environmental protection; assessed their own closeness to family, neighbourhood, the people in the region, countrymen, Europeans and humanity; closeness to older people, the unemployed, foreigners and handicapped as well as readiness to make an effort for these groups; also respondents expressed their identification with the city, region, the nation, Europe and the world; national pride. Morals and sexuality related questions identified respondents` moral attitudes towards tax evasion, theft, use of drugs, lying, bribe money, corruption, euthanasia, suicide, environmental pollution, alcohol at the wheel; moral attitudes to partnership and sexuality, i.e. homosexuality, abortion, divorce, promiscuity; as well respondents assumed spreading of immoral behaviour in the population of the country and expressed attitude to punishment dependent on the situation of culprit or victim. 2. In some countries the following additional questions were posed: attitude to privatization of national companies; readiness to go to war for one`s country; attitude to equal income or income based on achievement; preference for individual or government provision for pensions as well as for housing; attitude to fundamental or only cautious changes in one`s own life; attitude to revolutionary change of society; judgement on the solvability of environmental problems; crime and unemployment at national level; job security; thoughts about the meaning of life; belief in angels and supernatural powers; attitude to conducting religious practices in school; attitude to dealing with different religious traditions; attitude to prohibiting books and films hostile to religion; assessment of the influence of the churches on politics in the country; moral concepts about travelling without a ticket; political murder; embryo research, gene manipulation, prostitution, paedophilia; trust in countrymen. Social demographic characteristics: sex; year of birth; marital status and living together with a partner; number of children; school education; age at termination of school training; employment; superior function and span of control; company size; occupation and occupational position; length of unemployment; size of household; ages of children in household; head of household; characteristics of head of household; household income. Interviewer rating: social class of respondent; willingness of respondent to cooperate. Also encoded was: city size.


Tyrimo tikslas - nustatyti Europiečių dorovės, visuomenės, politikos, ekonomikos ir socialinės dorovės sampratą. Respondentams buvo užduoti klausimai, kuriuos galima suskirstyti į tris dalis: bendroji klausimų programa, be visoms šalims bendrų klausimų, dar yra neprivaloma programa su papildomais šaliai specifiškais klausimas ir socialiniai demografiniai klausimai. Bendrųjų klausimų programą sudarė klausimai apie laisvalaikį, darbo pasaulį, politiką, religiją, šeimą ir santuoką, visuomenę, dorovę ir seksualumą. Laisvalaikio klausimų bloke respondentams buvo užduoti klausimai apie įvairių gyvenimo sričių svarbą; laimės jausmą; narystę ir neapmokamą veiklą įvairiose organizacijose; laisvalaikio bendravimą; pakantumą mažumoms, kito tikėjimo žmonėms ir užsieniečiams; žmonių tarpusavio pasitikėjimą; saviveiką; bendrą pasitenkinimas gyvenimu. Darbo pasaulį tiriantys klausimai siekė atskleisti kai kurių profesinio darbo ypatumų svarbą; asmeninį respondento užimtumą; bendrą pasitenkinimą darbu; darbo apsisprendimą; darbo etiką; požiūrį į užmokestį pagal laimėjimus ir nekritišką laikymąsi darbo nurodymų; požiūrį į tai, kad esant darbo trūkumui pirmiausia dirbti priimami tautiečiai, o ne užsieniečiai; vyrai, o ne moterys; respondentų samprotavimus apie tai, kokios priežastys (individualios ar socialinės) lemia ekonominį žmonių skurdą; požiūrį į tai, kad bedarbiai gali atsisakyti siūlomo darbo. Su politika susiję klausimai tyrė, kuriai partijai respondentai teikia pirmenybę; koks jų požiūris į iš užsienio atvykusius darbuotojus; ateities baimę; imigrantų asimiliaciją ir integraciją; teisingos visuomenės sampratą; klausta, kiek žiniasklaida domisi politikos naujienomis; kiek būdingas individualizmas ir mintys apie bendruomenę; ar domisi politika ir ar yra į ją įsitraukęs; kaip vertina save kairiųjų - dešiniųjų pozicijos požiūriu; kiek svarbi atsakomybė už save, valdžios rūpestis; koks požiūris į konkurencijos ir verslo laisvę; pasitenkinimas demokratija; požiūris į dabartinę politinę sistemą ir nuomonė apie buvusią prieš dešimtmetį; samprotavimai, ar geriau demokratinė politinė sistema, ar griežta vieno politiko valdžia; požiūris į demokratiją; nacionalinių bruožų netektį dėl Europos vienodėjimo. Apie religiją respondentų klausta, koks yra individualus ar bendras gėrio ir blogio matas; kokia dabartinė ir galbūt ankstesnė religijos denominacija; koks bažnyčios lankymo dažnis šiuo metu ir kai respondentai buvo 12 metų; kiek svarbios krikštynų, santuokos ir laidotuvių religinės apeigos; prašyta įvertinti asmeninį religingumą; religinės bendruomenės kompetenciją dorovės, šeimos, dvasinių poreikių ir dabarties socialiniais klausimais; taip pat klausta apie tikėjimą Dievu, pomirtiniu gyvenimu, pragaru, rojumi, nuodėme, telepatija ir reinkarnacija; dievo svarbą; paguodą ir stiprybę per tikėjimą; maldą ir meditaciją; aiškintasi, ar tiki laimę nešančiais talismanais ir amuletais ir ar turi jų; ar skaito ir vadovaujasi horoskopais; koks požiūris į Bažnyčios atskyrimą nuo valstybės. Klausiant apie šeimą ir santuoką, respondentai buvo prašomi nurodyti svarbiausius sėkmingos santuokos kriterijus; išreikšti požiūrį į santuoką ir tradicinės šeimos struktūrą; požiūrį į savo vaikus; į tradicinius vyro ir moters vaidmenis darbe ir šeimoje; į tradicinius ar liberalius tėvų ir vaikų santykius; požiūrį į abortus. Klausimų bloke apie visuomenę respondentai atsakė į klausimus apie individualiai laisvei ar socialinei lygybei teikiamą pirmenybę; nurodė, kokia būtų pageidaujama socialinė plėtra; išreiškė požiūrį į technikos pažangą; pasitikėjimą institucijomis; rūpinimąsi individualiomis žmogaus teisėmis šalyje; požiūrį į gamtosaugą; nurodė savo artimumą šeimai, kaimynams, regiono žmonėms, tėvynainiams, europiečiams ir žmonijai; artimumą senyviems žmonėms, bedarbiams, užsieniečiams ir neįgaliesiems, parengtį rūpintis šiomis grupėmis; apibūdino tapatinimąsi su miestu, regionu, tauta, Europa ir pasauliu; savo nacionalinio pasididžiavimo jausmą. Atsakydami į klausimus apie dorovę ir seksualumą respondentai išreiškė dorovines nuostatas į mokesčių vengimą, vagystes, narkotikų vartojimą, kyšininkavimą, korupciją, eutanaziją, savižudybę, aplinkos taršą, vairavimą apsvaigusiam; dorovines nuostatas į partnerystę ir seksualumą, t. y. homoseksualumą, abortus, skyrybas, paleistuvavimą; vertino, kiek tarp šalies gyventojų paplitusi amorali elgsena; išsakė nuomonę, kiek turi būti atsižvelgiama į kaltininko ar aukos situaciją skiriant bausmę. 2. Kai kuriose šalyse pateikta papildomų klausimų, atskleidžiančių respondentų požiūrį į valstybinių įmonių privatizavimą; ryžtą kariauti už savo šalį; požiūrį į vienodas ir laimėjimus atitinkančias pajamas; nuomonę apie tai, ar pats individas ar valstybė turėtų rūpintis pensijomis ir gyvenamaisiais būstais; požiūrį į esminius ar tik nedidelius pokyčius asmeniniame gyvenime; požiūrį į revoliucinius visuomenės pokyčius; nuomonę apie gamtosaugos, nusikalstamumo ir nedarbo problemų išsprendžiamumą nacionaliniu lygmeniu; darbo saugą; gyvenimo prasmę; tikėjimą angelais ir antgamtinėmis jėgomis; požiūrį į religijos praktikavimą mokyklose; požiūrį į skirtingų religinių tradicijų praktikavimą; požiūrį į priešiškų religijai knygų ir filmų draudimą; bažnyčios poveikį šalies politikai; dorovinį požiūrį į keliones be bilieto, politines žmogžudystes, embrionų tyrimą, genų manipuliacijas, prostituciją, pedofiliją; išreikštas pasitikėjimas tėvynainiais. Socialinės demografinės charakteristikos: lytis; kuriais metais gimė; šeiminė padėtis ir gyvenimas su partneriu; vaikų skaičius; išsimokslinimas; kurio amžiaus baigė mokymo įstaigą; užimtumas; vadovo pareigos, pavaldinių skaičius; įmonės dydis; užsiėmimas ir pareigos; nedarbo trukmė; namų ūkio dydis; namų ūkyje gyvenančių vaikų amžius; namų ūkio galva; namų ūkio galvos charakteristikos; namų ūkio pajamos. Apklausėjas turėjo įvertinti: respondento socialinę klasę, respondento norą bendradarbiauti. Be to, koduota: miesto dydis.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1999 - 2000
Duomenų rinkimo laikotarpis 1999 - 2000
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Austria, Belarus, Belgia, Croatia, Czechia, Danmark, Estonia, Finland, France, Germany (East and West), Great Britan, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Liuxenburg, Malta, Holland, North Ireland, Poland, Portugal, Rumania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, Ukraine.
Analizės vienetas Region
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 18 and over
Metodologija:
Laiko metodas 1999 bis 2002
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewe
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Master Questionnaire and Methodological Questionnaire 908
PDF Lithuanian Questionnaire and Methodological Questionnaire 1434.2
PDF Lithuanian Original Questionnaire Report 2138.5
PDF Country Codes 20.9
PDF Country Specific Variables 29.9

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17