Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Eurobarometer 62.2: Agricultural Policy, Development Aid, Social Capital, and Information and Communication Technology, November-December 2004


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_EB_0061


Antraštė:

Eurobarometer 62.2: Agricultural Policy, Development Aid, Social Capital, and Information and Communication Technology, November-December 2004

Lygiagreti antraštė:

Eurobarometras 62.2: Žemės ūkio politika, pagalba plėtrai, socialinis kapitalas, informacinės ir komunikacinės technologijos, 2004 m. lapkritis - gruodis

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

EB: Standard Eurobarometer = EB: Standartinis Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Papacostas, Antonis

Tyrimo vykdytojai:

Brussels, Belgium: TNS Opinion & Social, 2006

Bibliografinis citavimas:

Papacostas, Antonis. Eurobarometer 62.2: Agricultural Policy, Development Aid, Social Capital, and Information and Communication Technology, November-December 2004 [Electronic resource]. Brussels : TNS Opinion & Social, 2006. (EB: Standard Eurobarometer). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Eurobarometras 62.2: Žemės ūkio politika, pagalba plėtrai, socialinis kapitalas, informacinės ir komunikacinės technologijos, 2004 m. lapkritis - gruodis

Santrauka:

The study goal was to identify European Union countries people`s attitudes towards the agricultural policy, development aid, social capital, and information and communication technology. This round of Eurobarometer surveys queried respondents on the standard Eurobarometer measures as well as agricultural policy, development aid, social capital, and information and communication technology. To start the interview, standard trend questions were asked regarding support for membership of the European Union, trust in three specific institutions (the Parliament, the Commission, and the Council), support for the European Constitution, and the international political situation. Next, questions were asked regarding agriculture policy. Respondents gave their views on the role of the agriculture policy of the European Union (EU), whether the policy was playing its role well or badly, and whether the EU should subsidize agricultural products or grant more funds to the overall rural economy and to direct support for farmers. The third portion of the interview collected information on respondents´ views on development aid. Questions were asked pertaining to the importance of helping people in impoverished countries, providing aid to those countries, how much of the nation´s and the European Commission´s budget should be spent on aid to other countries, whether the respondent had heard about the Millennium Development Goals, and which three actions would be the most important for their government to undertake in order to help developing countries achieve the Millennium Development Goals. Another major focus of the survey was social capital. A series of questions addressed satisfaction with life, the importance of different aspects of life, personal networks, political and social commitment, and discrimination experience. The last topic of the survey was information and communication technology at the workplace. Respondents were asked what technological devices were most prevalent in their daily lives (both professional and personal), to what extent they made use of computers and the Internet, whether they had received information and communication technology training, and whether they were able to telecommute (telework). Social demographic characteristics: age, gender, nationality, origin of birth (personal and parental), marital status, left-to-right political self-placement, occupation, age when they stopped full-time education, household composition, and region of residence.

Tyrimo tikslas - nustatyti Europos Sąjungos šalių gyventojų požiūrį į žemės ūkio politiką, pagalbą plėtrai, socialinį kapitalą, informacines ir komunikacines technologijas. Šioje "Eurobarometro" apklausoje, be standartinių klausimų, respondentų klausta apie žemės ūkio politiką, plėtros pagalbą, socialinį kapitalą, informacines ir komunikacines technologijas. Interviu pradžioje klausta standartinių klausimų apie narystės Europos Sąjungoje palaikymą, pasitikėjimą trimis konkrečiomis institucijomis (Parlamentu, Komisija, Taryba), pritarimą Europos Konstitucijai ir tarptautinę politinę padėtį. Toliau klausta apie žemės ūkio politiką. Respondentai pateikė nuomonę apie Europos Sąjungos (ES) vaidmenį žemės ūkio politikoje, gera ar prasta ta politika, ar ES turėtų subsidijuoti žemės ūkio gaminius, ar skirti daugiau lėšų visam žemės ūkiui ir tiesioginei ūkininkų paramai. Trečioje interviu dalyje rinkta žinių apie respondentų požiūrį į plėtros pagalbą. Klausta, ar svarbu padėti skurstančių šalių žmonėms, teikti pagalbą toms šalims, kokią respondentų šalies ir Europos Komisijos biudžeto dalį derėtų skirti kitų šalių pagalbai, ar respondentai girdėjo apie "Tūkstantmečio plėtros tikslus", kurių trijų svarbiausių veiksmų turėtų imtis respondentų šalies vyriausybė, kad padėtų besivystančioms šalims pasiekti "Tūkstantmečio plėtros tikslus". Kita labai svarbi apklausos dalis - socialinis kapitalas. Klausimai apie pasitenkinimą gyvenimu, įvairių gyvenimo aspektų svarbą, asmeninės aplinkos kontaktus, politinius ir socialinius įsipareigojimus, diskriminavimo patirtį. Paskutinė apklausos tema - informacinės ir komunikacinės technologijos darbovietėje. Respondentų klausta, kokia technologinė įranga vyrauja jų kasdieniniame (profesiniame ir asmeniniame) gyvenime, ar dažnai naudojasi kompiuteriu ir internetu, ar mokėsi informacinių ir komunikacinių technologijų kursuose, ar gali dirbti namie naudodamiesi ryšių priemonėmis. Socialinės demografinės charakteristikos: amžius, lytis, tautybė, kilmė (respondento ir jo tėvų), šeiminė padėtis, vieta kairiųjų-dešiniųjų sekoje, užsiėmimas, kurio amžiaus baigė dieninę mokymo įstaigą, namų ūkio sudėtis, regionas, kuriame gyvena.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-11-22 - 2004-12-19
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-11-22 - 2004-12-19
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas European Union countries
Analizės vienetas Individual
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 15 and over
Metodologija:
Laiko metodas France: 27 November to 19 December 2004 Belgium: 1 December to 19 December 2004 Netherlands: 22 November to 15 December 2004 Germany (West): 26 November to 14 December 2004 Germany (East): 26 November to 14 December 2004 Italy: 2 December to 19 December 2004 Luxembourg: 25 November to 16 December 2004 Denmark: 29 November to 19 December 2004 Ireland: 26 November to 19 December 2004 Great Britain: 26 November to 19 December 2004 Northern Ireland: 26 November to 19 December 2004 Greece: 27 November to 18 December 2004 Spain: 24 November to 18 December 2004 Portugal: 1 December to 19 December 2004 Finland: 26 November to 19 December 2004 Sweden: 24 November to 14 December 2004 Austria: 30 November to 19 December 2004 Cyprus (Republic): 1 December to 17 December 2004 Czech Republic: 26 November to 13 December 2004 Estonia: 1 December to 17 December 2004 Hungary: 25 November to 18 December 2004 Latvia: 27 November to 19 December 2004 Lithuania: 27 November to 15 December 2004 Malta: 24 November to 16 December 2004 Poland: 29 November to 17 December 2004 Slovakia: 26 November to 17 December 2004 Slovenia: 29 November to 19 December 2004 Bulgaria: 24 November to 12 December 2004 Romania: 2 December to 13 December 2004
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 194.9
PDF Klausimynas (lit) 120.1

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17