Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Central and Eastern Eurobarometer 3: Political Disintegration, October-November 1992


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_CEEB_0037


Antraštė:

Central and Eastern Eurobarometer 3: Political Disintegration, October-November 1992

Lygiagreti antraštė:

Vidurio ir Rytų Eurobarometras 3: Politinė dezintegracija, 1992 m. spalis - lapkritis

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

CEEB: Central and Eastern Eurobarometer = CEEB: Vidurio ir Rytų Europos Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Reif, Karlheinz; Cunningham, George

Tyrimo vykdytojai:

Zentrum fur Europaische Umfrageanalysen und Studien; Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung

Bibliografinis citavimas:

Reif, Karlheinz; Cunningham, George. Central and Eastern Eurobarometer 3: Political Disintegration, October-November 1992 [Electronic resource]. London : Conducted by Gallup International (Europe) ; Mannheim : Zentrum fur Europaische Umfrageanalysen und Studien ; Cologne : Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung, 2003. (CEEB: Central and Eastern Eurobarometer Series). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Vidurio ir Rytų Eurobarometras 3: Politinė dezintegracija, 1992 m. spalis - lapkritis

Santrauka:

The study goal was to identify Central and Eastern Europeans` attitudes to the European Community, and assess the political and economic situation of the country. Respondents were asked to assess the general political and economic development of the country; expected development of the economic situation; the development of personal financial situation, attitude to the market economy; the speed of economic reforms as well as privatization of government companies. Respondents were asked about personal opinion leadership; frequency of political discussions; probability of establishment of a dictatorship in the country; satisfaction with democracy; earlier political system and compare with the current one; extent of respect for human rights in own country and reason for this assessment. Respondents were also asked about attitude to the decay of countries in the east; satisfaction with western economic aid. Respondents were asked to assess the knowledge about the Conference on Security and Cooperation in Europe, the European Community and the European Bank for Reconstruction and Development; attitude to the goals and activities of the European Community; knowledge about the location of the most important European institutions. Respondents were also asked about interest in the EC; general interest in the EC and EC membership of the country; preferred point in time to join the EC; knowledge and interest in support programs of the EC, making trade easier with the EC and the agreements on political, economic as well as cultural cooperation; perceived advantages and disadvantages of membership of country. Respondents were asked to designate the country with which the future of own country is most closely tied, probability of personally migrating to Western Europe for work; feeling as a European. Respondents also answered about judgement on the success of the UN, the EC, the CSCE and NATO in solving the Yugoslavia conflict; assessment of EC, Japan, USA and Russia as fair trading partners. Respondents were also asked about most important source of information about the EC; trust in domestic and foreign television or radio stations as well as newspapers and magazines; attitude to freedom of the press; frequency of listening to foreign radio stations. Social demographic characteristics: sex, age, household size, education level, occupation, monthly income, national/ethnic background, language, region. Also encoded: city size; date of interview; time of start of interview; length of interview; presence of other persons during survey; willingness of respondents to cooperate, Union membership; self-classification on a left-right continuum; religiousness; perceived discrimination in the country due to ethnic affiliation; intent to participate in the election; party preference; native language.

Tyrimo tikslas - nustatyti Vidurio ir Rytų Europos gyventojų požiūrį į Europos Bendriją ir politinės ekonominės situacijos šalyse vertinimus. Respondentai buvo prašomi įvertinti bendrą politinę ir ekonominę šalies plėtrą; ekonominės plėtros lūkesčius; savo asmeninės finansinės padėties kaitą, požiūrį į rinkos ekonomiką ekonomikos reformų ir valstybinių įmonių privatizavimo spartą. Respondentų buvo klausta apie nuomonės lyderystę; politinių diskusijų dažnį; diktatūros įvedimo šalyje galimybę; pasitenkinimą demokratija; ankstesnę politinę sistemą ir palyginti ją su dabartine; pagarbos žmogaus teisėms mastą šalyje ir tokio vertinimo priežastis. Tirtas respondentų požiūris į rytuose esančių šalių nuosmukį; pasitenkinimas ekonomine Vakarų pagalba. Respondentai buvo prašomi įvertinti savo žinias apie Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferenciją, Europos Bendriją ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banką; požiūrį į Europos Bendrijos tikslus ir veiklą; žinias apie svarbiausių Europos Bendrijos institucijų šsidėstymą. Respondentai buvo klausti apie domėjimąsi EB; bendrą domėjimąsi EB ir šalies naryste Bendrijoje; pageidaujamą laiką stoti į Bendriją; žinojimą ir domėjimasi EB paramos programomis, palengvinančiomis prekybą su EB, ir politinio, ekonominio bei kultūrinio bendradarbiavimo sutartimis; kaip jie suvokia privalumus ir netektis, sietinus su šalies naryste EB. Respondentai turėjo įvardinti valstybę, su kuria glaudžiausiai sietina savos šalies ateitis, tikimybę, kad respondentas išvyks į Vakarus dirbti, ar jaučiasi europiečiais. Respondentai turėjo įvertinti Jungtinių tautų (JT), Europos Bendrijos (EB), Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos (ESBK) ir NATO pastangas išspręsti Jugoslavijos konfliktą; EB, Japonijos ir Rusijos kaip sąžiningos prekybos partnerius. Taip pat respondentai buvo prašomi nurodyti svarbiausius žinių apie EB šaltiniui, pasitikėjimą savo šalies ir užsienio televizija, radijo stotimis, laikraščiais ir žurnalais; požiūrį į spaudos laisvę; užsienio radijo stočių klausymo dažnumą. Socialinės demografinės charakteristikos. Lytis, amžius, namų ūkio dydis, išsimokslinimas, mėnesio pajamos, tautybė, etninė kilmė, kalba, regionas. Dar koduota: miesto dydis; interviu data; interviu pradžios laikas; trukmė; kitų žmonių buvimas per apklausą; respondentų noras bendradarbiauti, narystė sąjungose; vieta kairiųjų-dešiniųjų pažiūrų sekoje; religingumas; ar šalyje diskriminuojama dėl etninės kilmės; ketinimas dalyvauti rinkimuose; kuriai partijai teikia pirmenybę; gimtoji kalba.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1992-10-30 - 1992-11-17
Duomenų rinkimo laikotarpis 1992-10-30 - 1992-11-17
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Albania, Armenia, Bulgaria, Baltarus,Čekoslovakija, Estonia, Georgia, Hungary, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldavia, Poland, Rumunia, Rusia, Slovenia, Ukraine. 18469 respondents distributes according countries as follows: Albania - 1049, Armenia - 918, Baltarus - 1312, Baltarusija - 1030 ,Czechia -924 ,Estonia - 1000, Georgia - 1038, Hungary - 1000, Latvia - 1000, Lithuania - 1000, Macedonia- 1002, Moldavia - 1000, Poland - 999, Rumunia - 1000, Rusia (European) - 1000, Slovakia - 734, Slovenia - 1063, Ukraine - 1400.
Analizės vienetas Individual
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 18 and over
Metodologija:
Laiko metodas Albania: 01 November to 11 November 1992 Armenia: 02 November to 16 November 1992 Belarus: 04 November to 13 November 1992 Bulgaria: 31 October to 09 November 1992 Czech Republic: 01 November to 16 November 1992 Slovakia: 01 November to 16 November 1992 Estonia: 01 November to 15 November 1992 Georgia: 02 November to 15 November 1992 Hungary: 30 October to 10 November 1992 Latvia: 05 November to 15 November 1992 Lithuania: 01 November to 11 November 1992 Macedonia (former Yugoslav Republic of Macedonia): 01 November to 08 November 1992 Moldova: 30 October to 14 November 1992 Poland: 13 November to 17 November 1992 Romania: 07 November to 13 November 1992 Russia (European): 01 November to 15 November 1992 Slovenia: 07 November to 17 November 1992 Ukraine: 31 October to 15 November 1992.
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 929.7
PDF Klausimynas (lit) 506.1

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17