Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Central and Eastern Eurobarometer 2: Current Affairs and the Media, September-October 1991


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_CEEB_0036


Antraštė:

Central and Eastern Eurobarometer 2: Current Affairs and the Media, September-October 1991

Lygiagreti antraštė:

Vidurio ir Rytų Eurobarometras 2: Dabarties įvykiai žiniasklaidoje, 1991 m. rugsėjis - spalis

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

CEEB: Central and Eastern Eurobarometer = CEEB: Vidurio ir Rytų Europos Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Reif, Karlheinz; Cunningham, George

Tyrimo vykdytojai:

Gallup International (Europe); Zentrum fur Europaische Umfrageanalysen und Studien; Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung

Bibliografinis citavimas:

Reif, Karlheinz; Cunningham, George. Central and Eastern Eurobarometer 2: Current Affairs and the Media, September-October 1991 [Electronic resource]. London : Conducted by Gallup International (Europe) ; Mannheim : Zentrum fur Europaische Umfrageanalysen und Studien ; Cologne : Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung, 2003. (CEEB: Central and Eastern Eurobarometer Series). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Vidurio ir Rytų Eurobarometras 2: Dabarties įvykiai žiniasklaidoje, 1991 m. rugsėjis - spalis

Santrauka:

The study goal was to assess Central and Eastern Europeans` awareness of and attitudes toward the European Community (EC) and its programs and activities. Respondents were asked about frequency of political discussions; judgement on the general and the economic situation of the country as well as one`s own financial situation; attitude to the market economy; judgement on the speed of economic reforms in one`s country; satisfaction with the development of democracy and the realization of human rights in the country; most important reasons for satisfaction with democracy; feeling as a European; knowledge of selected European and international organizations; attitude to the EC; attitude to one`s own country joining the EC; attitude to agreements and cooperation with the EC. Respondents also were asked about preference for territorial integrity or self-determination for the peoples of Yugoslavia; judgement on the EC initiatives to solve the crisis in Yugoslavia; attitude to EC aid for the Soviet Union; preference for continued existence of the Soviet Union or division in independent states; knowledge about the European domestic market 1992; expected effects of the European domestic market on the relation of one`s own country to Western Europe; judgement on EC, Soviet Union, Japan and USA as fair trading partners; interest in information on selected European institutions; most important sources of information about the EC; planned work migration to Western Europe; certainty of plans to emigrate to the west; intent to participate in the next election; party preference; union membership; religiousness; native language; national or ethnic affiliation; city size; self-classification on a left-right continuum. The following questions were also posed (except in Albania): frequency of use of western media; detailed information on satellite television programs and radio stations received. Social demographic characteristics: sex, age, household size, education level, occupation, monthly income, national/ethnic background, language, region. Also encoded: date of interview; time of start of interview; length of interview; number of persons present during the interview; willingness of respondent to cooperate.

Tyrimo tikslas - nustatyti Vidurio ir Rytų Europos gyventojų požiūrį į Europos Bendriją, jos programas ir veiklą. Respondentų buvo klausta apie politinių diskusijų dažnį; nuomonės apie bendrą ekonominę šalies padėtį ir savo finansinę padėtį; požiūrį į rinkos ekonomiką; nuomonės apie savo šalies ekonomikos reformų spartą; pasitenkinimą demokratijos plėtra ir žmogaus teisių įgyvendinimu šalyje;svarbiausius pasitenkinimo demokratija motyvus; ar jaučiasi europiečiais; ar žino žymiausias Europos ir tarptautines organizacijas; požiūrį į EB; požiūrį į savo pačių šalies prisijungimą prie EB; požiūrį į bedradarbiavimą ir surtartis su EB. Respondentų dar buvo klausta apie teritorijos vientisumo ar Jugoslavijos tautų apsisprendimo pirmenybę; nuomonės apie EB iniciatyvas spręsti Jugoslavijos krizę; požiūrį į EB pagalbą Sovietų Sąjungai; tolesnį Sovietų Sąjungos egzistavimą ar nepriklausomų valstybių atsiskyrimą; žinias apie Europos vidaus rinką 1992 m. Respondentų buvo prašoma įvertinti EB, Sovietų Sąjungos, Japonijos ir JAV kaip tinkamus prekybos partnerius, domėjimąsi žymiomis Europos institucijomis; svarbiausius žinių apie EB šaltinius; planus išvykti dirbti į Vakarų Europą; planų emigruoti į Vakarus pagrįstumą. Respondentų dar buvo prašyta atsakyti apie ketinimus dalyvauti kituose rinkimuose; kurioms partijoms teikia pirmenybę. Dar respondentams buvo pateikti (išskyrus Albaniją) klausimai apie užsienio žiniasklaidos vartojimo dažnį; žiūrimas palydovinės televizijos laidas ir klausomas radijo stotis. Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, namų ūkio dydis, išsimokslinimas, užsiėmimas, mėnesinės pajamos, tautybė, etninė kilmė, kalba, regionas. Dar koduota: interviu data; interviu pradžios laikas; interviu trukmė; kiek asmenų dalyvavo interviu; respondento noras bendradarbiauti. dalyvavo interviu; respondento noras bendradarbiauti.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1991-09-27 - 1991-10-31
Duomenų rinkimo laikotarpis 1991-09-27 - 1991-10-31
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Lithuania: Regions of Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys
Analizės vienetas Individual
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 18 and over
Metodologija:
Laiko metodas Albania: 27 September to 15 October 1991 Bulgaria: 25 October to 30 October 1991 Czechoslovakia: 14 October to 31 October 1991 Estonia: 18 October to 30 October 1991 (coded interview dates range up to November 13, 1991) Hungary: 18 October to 28 October 1991 Latvia: 23 October to 31 October 1991 Lithuania: 17 October to 28 October 1991 Poland: 17 October to 22 October 1991 Romania: 14 October to 30 October 1991 Russia (European): 19 October to 31 October 1991.
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 3153.3

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17