Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Candidate Countries Eurobarometer 2004.1, February-March 2004


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_CCEB_0055


Antraštė:

Candidate Countries Eurobarometer 2004.1, February-March 2004

Lygiagreti antraštė:

Šalių kandidačių Eurobarometras 2004.1, 2004 m. vasaris - kovas

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

CCEB: Candidate Countries Eurobarometer = CEEB: Šalių kandidačių Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Soufflot de Magny, Renaudo

Tyrimo vykdytojai:

Gallup Organization Hungary (Magyar Gallup Intezet); Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung

Bibliografinis citavimas:

Soufflot de Magny, Renaudo. Candidate Countries Eurobarometer 2004.1, February-March 2004 [Electronic resource]. Budapest : Gallup Organization Hungary (Magyar Gallup Intezet) ; Cologne : Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung, 2006. (CCEB: Candidate Countries Eurobarometer ). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Šalių kandidačių Eurobarometras 2004.1, 2004 m. vasaris - kovas

Santrauka:

The study goal was to identify candidate countries people`s assessment of the political and economic situation of the country and attitudes towards European Union and European Parliament, the accession process, health, illegal and harmful content on the Internet. Respondents were asked about current life satisfaction; life satisfaction compared with five years ago; life satisfaction over the next five years; dynamics of change in subjective well-being; expectations for the year; personal situation; economic situation in the country; financial situation of the household; employment situation in the country; personal job situation; trust in institutions; trust in political institutions; satisfaction with how democracy works; trust in other institutions (justice, police, army, religious institutions, trade unions, big companies, EU, United Nations, charitable or voluntary organizations); perceived role the EU plays in major policy domains; problems facing the nations (unemployment, economic situation, health care system, crime, rising prices/inflation, pensions, taxation, housing, educational system, terrorism, protecting the environment, immigration, public transports). Respondents were also asked about perceived role the EU plays in major policy domains factual and perceived knowledge of EU; knowledge of basic EU-related facts; preferred sources of information on the EU; the EU in the national media; image of EU in the nationality media; European and national pride; support for EU membership; image of the EU; economic and political stability in Europe; country`s influence in the EU; perceived current speed and desired speed of building Europe; satisfaction with how national democracy works; satisfaction with how democracy works in the EU; awareness, importance and confidence in EU institutions; awareness and attitudes towards the European Parliament; participation in EP elections; speed of building Europe in countries; support for a common foreign policy; support for a common defence and security policy; support for the creation of a European rapid military reaction force; views on globalisation. Respondents were asked to assess the satisfaction with the health care system and expectations for the next two years; health care reform; frequent use of health care facilities; health care financing; satisfaction with own health condition; providing care for those in need; extra family responsibilities; age of the person receiving extra service; paying to take care of elderly parents; deciding on long-term care services; getting by with households income; persistence of difficult financial situation. Respondents were also asked about Internet usage among children (at home, at school, at a friend`s home, in someone else´s home, in an Internet café, in a library/other public place); rules for the Internet usage in the household; rules for TV usage in the household; information on safer internet; source of information about safer use of the Internet; preferred way of getting information about safer Internet; report harmful Internet content. Social demographic characteristics: nationality; marital status; left-right self placement; age; age at termination of school training; educational level; size of household; position in the household; occupational status; employment in the public sector; position in the household; size of community; religion; church attendance; income of the household; party preference in EP elections; gender. <

Tyrimo tikslas - nustatyti šalių kandidačių gyventojų požiūrį į politinę ekonominę situaciją šalyse, į Europos Sąjungą ir Europos parlamentą, jungimosi procesą, sveikatą, draudžiamą ir žalingą interneto turinį. Respondentų buvo klausta apie pasitenkinimą dabartiniu gyvenimu; pasitenkinimą gyvenimu, palyginti su buvusiu prieš penkerius metus; pasitenkinimą gyvenimu per ateinančius penkerius metus; asmeninės gerovės kaitą; šių metų lūkesčius; asmeninę padėtį; ekonominę šalies padėtį; finansinę namų ūkio padėtį; užimtumo padėtį šalyje; užimtumą; pasitikėjimą institucijomis; pasitikėjimą politinėmis institucijomis; pasitenkinimą demokratijos poreiškiais; pasitikėjimą kitomis institucijomis (teisingumu, policija, kariuomene, religijos institucijomis; profesinėmis sąjungomis; didelėmis bendrovėmis, ES, Jungtinėmis Tautomis, labdaros ar savanoriškomis organizacijomis); šalims iškylančias problemas (nedarbas, ekonominė padėtis, sveikatos priežiūros sistema, nusikalstamumas, kylančios kainos ir infliacija, pensijos, mokesčių dydis, gyvenamųjų namų statyba, švietimo sistema, terorizmas, aplinkosauga, imigracija, viešasis transportas). Tirta respondentų nuomonė, apie suvokiamą ES vaidmuo pagrindinėse politikos srityse; faktinį ir subjektyvų žinojimą apie ES; pagrindinius ES faktus; tinkamiausius žinių apie ES šaltinius ES ir nacionalinėje žiniasklaidoje; ES įvaizdį nacionalinėje žiniasklaidoje; europiečio ir nacionalinį išdidumą; ES narystės palaikymą; ES įvaizdį; ES reikšmę; ekonominį ir politinį Europos stabilumą; šalies įtaką ES; dabartinę ir pageidaujamą Europos kūrimo spartą; pasitenkinimą nacionalinės demokratijos poreiškiais; pasitenkinimą demokratijos poreiškiais Europos Sąjungoje; supratimą apie ES institucijas, jų svarbą, pasitikėjimą jomis; supratimą apie Europos parlamentą dalyvavimą EP rinkimuose Europos kūrimo spartą; pritarimą bendrai užsienio politikai; pritarimą bendrai gynybos ir saugumo politikai; pritarimą kurti Europos greitojo reagavimo karines pajėgas; požiūris į globalizaciją. Respondentai buvo prašomi įvertinti pasitenkinimą sveikatos priežiūros sistema ir ateinančių dvejų metų lūkesčius; sveikatos priežiūros reformą; sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo dažnį; sveikatos priežiūros finansavimą; pasitenkinimą savo sveikatos būkle; sveikatos priežiūros paslaugas neturtingiems žmonėms; pagyvenusių pacientų priežiūros mokesčius; nuomonę dėl ilgalaikių priežiūros paslaugų; namų ūkio pajamos; finansinę padėtį. Respondentų dar buvo klausta apie vaikų interneto naudojimą (mokykloje, namie, draugų namuose, dar kieno nors namuose, interneto kavinėje, kitoje viešoje vietoje); naudojimosi internetu namų ūkyje taisykles; televizijos žiūrėjimo namų ūkyje taisykles; žinias apie saugų naudojimąsi internetu; žinių šaltinį apie saugų naudojimąsi internetu; tinkamiausius būdas gauti žinių apie saugų naudojimąsi internetu; žalingą interneto turinį. Socialinės demografinės charakteristikos: tautybė, šeiminė padėtis; vieta kairiųjų-dešiniųjų pažiūrų atžvilgiu; amžius; kurio amžiaus baigė mokymo įstaigą; išsimokslinimas; namų ūkio dydis; padėtis namų ūkyje; užsiėmimas; užimtumas viešajame sektoriuje; bendruomenės dydis; religija; bažnyčios lankymas; namų ūkio pajamos; kuriai partijai teikia pirmenybę EP rinkimuose; lytis.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2004-02-20 - 2004-03-17
Duomenų rinkimo laikotarpis 2004-02-20 - 2004-03-17
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Rumania, Slovakia, Slovenia, Czechia, Turkey, Hungary, Cyprus. In every country approximately 1000 respondents were questioned (In Malta and Cyprus - under 500).
Analizės vienetas Individual
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 18 and over
Metodologija:
Laiko metodas Bulgaria: 25 Februar 2004 to 14 March 2004 Cyprus: 24 Februar 2004 to 09 March 2004 Czech Republic: 21 Februar 2004 to 11 March 2004 Estonia: 21 Februar 2004 to 03 March 2004 Hungary: 24 Februar 2004 to 14 March 2004 Latvia: 27 Februar 2004 to 11 March 2004 Lithuania: 20 Februar 2004 to 04 March 2004 Malta: 23 Februar 2004 to 12 March 2004 Poland: 21 Februar 2004 to 07 March 2004 Romania: 20 Februar 2004 to 08 March 2004 Slovakia: 25 Februar 2004 to 10 March 2004 Slovenia: 24 Februar 2004 to 17 March 2004 Turkey: 21 Februar 2004 to 11 March 2004
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 408.5
PDF Klausimynas (lit) 306.4

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17