Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Candidate Countries Eurobarometer 2003.5, November-December 2003


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_CCEB_0054


Antraštė:

Candidate Countries Eurobarometer 2003.5, November-December 2003

Lygiagreti antraštė:

Šalių kandidačių Eurobarometras 2003. 5, 2003 m. lapkritis - gruodis

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

CCEB: Candidate Countries Eurobarometer = CEEB: Šalių kandidačių Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Soufflot de Magny, Renaudo

Tyrimo vykdytojai:

Gallup Organization Hungary (Magyar Gallup Intezet); Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung

Bibliografinis citavimas:

Soufflot de Magny, Renaudo. Candidate Countries Eurobarometer 2003.5, November-December 2003 [Electronic resource]. Budapest : Gallup Organization Hungary (Magyar Gallup Intezet) ; Cologne : Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung, 2003. (CCEB: Candidate Countries Eurobarometer ). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Šalių kandidačių Eurobarometras 2003. 5, 2003 m. lapkritis - gruodis

Santrauka:

The study goal was to identify candidate countries people`s identities, values, time use attitudes to the financial services and costumer protection. Respondents were asked about most important fundamental values (family, health, work, friendship, money, a partner, religion, education/studies, spare time/holidays, sport, sexuality, arts/culture, politics); personally important socio-political values (peace, respect for human life, human rights, tolerance, the rule of law, individual freedom, democracy, religion, solidarity, support for others, equality, self-fulfilment, respect for other cultures); values best represent own country, the EU, the United States and the Arab World (peace, religion, democracy, human, rights, rule of law, respect for life, individual freedom, solidarity, respect, cultures, tolerance, self-fulfilment, equality); perceived cultural differences (human rights, democracy, the rule of law, peace, individual, freedom, respect for other cultures, tolerance, respect for human life, solidarity, support for others, equality, self-fulfilment, religion). Respondents were also asked about social-political attitudes (tolerance, criminals to be punished severely, participation in politics, protect the environment, equality, freedom, free competition for economic prosperity, state intervention, economic growth, immigrants); preferred activities (sports, music, arts and culture, club/association membership, protection of the environment, politics, religion, helping others, preserving traditions/customs, life long learning); voluntary social activities (helping others, protection of the environment, sport, preserving traditions/customs, music, arts and culture, life long learning, religion, club/association membership, politics); ways to be involved in activities; motivation for learning foreign languages; topics of interest (lifestyles, sports, arts and culture, music, politics and economics in own country EU states, in the rest of the world); mutual affinity across the nations of Europe. Respondents also answered about top financial priorities; views regarding finances and financial services; financial products and services used by new Europeans (current accounts; deposit accounts; chequebook; credit card life insurance; private pension plan; stocks, shares; collective investments; bonds; mortgage, second mortgage long-term loan to buy a car; long-term loan for another purpose; overdraft facility on current account); using ICT tools for financial transactions; banking and financial transactions. Respondents also answered about harmonised consumer protection; satisfaction with major life speed of change in work; earlier retirement; effective and desired retirement age. Social demographic characteristics: nationality; marital status; left-right self placement; age; age at termination of school training; educational level; head and size of household; occupational status; employment in the public sector; position in the household; size of community; religion; church attendance; income of the household; party preference; gender.

Tyrimo tikslas - nustatyti šalių kandidačių gyventojų identitetą, vertybes, laiko vartojimą, požiūrį į finansinės paslaugos, vartotojų apsaugą. Respondentų buvo klausta apie svarbiausias vertybės (šeima, sveikata, darbas, draugystė, pinigai, partneris, religija, mokymasis ir studijos, laisvas laikas ir šventės, sportas, seksualumas, menas ir kultūra, politika); asmeniškai svarbias sociopolitines vertybes (taika, pagarba žmogaus gyvybei, žmogaus teisės, pakanta, lygybė įstatymų atžvilgiu, individuali laisvė, demokratija, religija, solidarumas, parama kitiems žmonėms, lygybė, pasitenkinimas savo sėkmingais darbais, pagarba kitoms kultūroms); savoje šalyje, ES, Jungtinėse Valstijose ir arabų šalyse svarbiausiomis laikomas vertybes (taika, religija, demokratija, žmogaus teisės, lygybė įstatymų atžvilgiu, pagarba gyvenimui, individuali laisvė, solidarumas, pagarba, pagarba kitoms kultūroms, pakanta, pasitenkinimas savo sėkmingais darbais, lygybė); kokius suvokia kultūrinius skirtumus (žmogaus teisių, demokratijos, įstatymų valdžios, taikos, individualios laisvės, pagarbos kitoms kultūroms, pakantumo, pagarbos žmogaus gyvybei, solidarumo, paramos kitiems žmonėms, lygybės, pasitenkinimo savo darbais, religijos). Taip pat respondentai buvo prašomi nurodyti socialinį politinį požiūrį į pakantą, griežtą bausmę nusikaltėliams, įsitraukimą į politiką, aplinkosaugą, lygybę, laisvę, laisvą konkurenciją dėl ekonomikos klestėjimo, valstybės reguliavimą, ekonominę plėtrą, imigrantus, kuriai veiklai teikia pirmenybę (sportui, muzikai, menui ir kultūrai, dalyvavimui klubuose ir draugijos, aplinkosaugai, politikai, religijai, ar norima padėti kitiems, išlaikyti tradicijas, mokytis visą gyvenimą); savanorišką socialinę veiklą (pagalba kitiems žmonėms, aplinkosauga, sportas, tradicijų ir papročių puoselėjimas, muzika, menas ir kultūra, mokymasis visą gyvenimą, tikyba, klubų ir draugijų veikla, politika); kokiais būdais įsitraukia į veiklą; užsienio kalbų mokymosi motyvus; kuo domisi (gyvensena, sportu, menu ir kultūra, muzika, politika ir ekonomika savoje šalyje, ES valstybėse, visame kitame pasaulyje); Europos tautų bendrus bruožus. Respondentų buvo klausta apie svarbiausius finansinius prioritetus; nuomonės apie finansus ir finansines paslaugas; naujųjų europiečių vartojamus finansų produktus ir paslaugas (einamosios sąskaitos; indėliai; čekių knygelė; kredito kortelė; gyvybės draudimas; privatus pensijos planas; akcijos; kolektyvinės investicijos; įkaitiniai raštai; hipoteka, antroji hipoteka; ilgalaikė paskola pirkti automobiliui; ilgalaikė paskola kitam tikslui; einamosios sąskaitos perviršis); informacinių technologijų įrangos naudojimą finansinėms operacijoms; bankininkystę ir finansines operacijas. Tirta respondentų nuomonė apie darnią vartotojo apsaugą; pasitenkinimą svarbiausiomis gyvenimo sritimis; pasitenkinimą turimu darbo pokyčių spartą; ankstyvą išėjimą į pensiją; esamą ir pageidaujamą pensinį amžių. Socialinės demografinės charakteristikos: tautybė; šeiminė padėtis; vieta kairiųjų-dešiniųjų atžvilgiu; kurio amžiaus baigė mokymo įstaigą; išsimokslinimas; namų ūkio galva ir namų ūkio dydis; užsiėmimas; užimtumas viešajame sektoriuje; padėtis namų ūkyje; bendruomenės dydis; religija; bažnyčios lankymas; namų ūkio pajamos; kuriai partijai teikia pirmenybę; lytis.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2003-11-20 - 2003-12-24
Duomenų rinkimo laikotarpis 2003-11-20 - 2003-12-24
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Rumania, Slovakia, Slovenia, Czechia, Turkey, Hungary, Cyprus. In every country approximately 1000 respondents were questioned (In Malta and Cyprus - under 500).
Analizės vienetas Individual
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 18 and over
Metodologija:
Laiko metodas Bulgaria: 26 November 2003 to 11 December 2003 Cyprus: 26 November 2003 to 13 December 2003 Czech Republic: 25 November 2003 to 14 December 2003 Estonia: 27 November 2003 to 14 December 2003 Hungary: 22 November 2003 to 17 December 2003 Latvia: 20 November 2003 to 14 December 2003 Lithuania: 28 November 2003 to 14 December 2003 Malta: 26 November 2003 to 16 December 2003 Poland: 24 November 2003 to 14 December 2003 Romania: 24 November 2003 to 11 December 2003 Slovakia: 27 November 2003 to 15 December 2003 Slovenia: 29 November 2003 to 22 December 2003 Turkey: 04 December 2003 to 24 December 2003
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 368.9
PDF Klausimynas (lit) 316
PDF Klausimynas (ru) 329.8

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17