Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Candidate Countries Eurobarometer 2002.3, October-November 2002: New Europeans and Agriculture


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_CCEB_0053


Antraštė:

Candidate Countries Eurobarometer 2002.3, October-November 2002: New Europeans and Agriculture

Lygiagreti antraštė:

Šalių kandidačių Eurobarometras 2002.3: Naujieji europiečiai, mokslas ir technologijos, žemės ūkis, 2002 m. spalis - lapkritis

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

CCEB: Candidate Countries Eurobarometer = CEEB: Šalių kandidačių Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Mohedano-Brethes, Ruben; Soufflot de Magny, Renaudo

Tyrimo vykdytojai:

Gallup Organization Hungary (Magyar Gallup Intezet)

Bibliografinis citavimas:

Mohedano-Brethes, R.; Soufflot de Magny, Renaudo. Candidate Countries Eurobarometer 2002.3, October-November 2002: New Europeans and Agriculture [Electronic resource]. Budapest : Gallup Organization Hungary (Magyar Gallup Intezet), 2002. (CCEB: Candidate Countries Eurobarometer ). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Šalių kandidačių Eurobarometras 2002.3: Naujieji europiečiai, mokslas ir technologijos, žemės ūkis, 2002 m. spalis - lapkritis

Santrauka:

The study goal was to identify candidate countries people`s attitudes to the science and technology and agriculture policy. Respondents were queried on how interested and informed they were about science and technology, sports, politics, economics and finance, and culture, which professions they in high regard (e.g., judges, medical doctors, politicians, or scientists). Respondents were asked which scientific and technological developments interested them most (e.g., medicine, genetics, astronomy and space, or the Internet), how scientific they felt certain subjects were, such as biology, history, economics, mathematics, or sociology, and whether they understood certain concepts and phenomena as reported in the newspapers and on the television, like air pollution, global warning, the greenhouse effect, holes in the ozone layer, nanotechnologies, and bovine spongiform encephalopathy (BSE or mad cow disease). Respondents were further asked a series of true and false questions regarding science-based statements (e.g., the center of the Earth is hot, radioactive milk can be safe if boiled, electrons are smaller than atoms, the Sun goes around the Earth, and human beings developed from earlier species of animals). Respondents were also asked if they agreed with statements concerning science and technology and how science and technology affected or will affect everyday living, the environment, industrial development, and the fight to cure illnesses. Respondents were further questioned on whether they agreed with statements concerning ethical standards, genetically modified food, the way in which the media reported on science and technology, and the responsibility of scientists, politicians, farmers, and the food industry in relation to mad cow disease. The survey also addressed policy areas in which the EU should or should not be active (e.g., agriculture, environment, international trade, foreign affairs, defense, energy, consumer protection, employment and social affairs, and regional development), as well as how research carried out at the national level compared to research at the EU level and whether the respondent agreed with a series of statements regarding important scientific and technological developments (i.e., the Internet and biotechnology) originating outside of Europe. Respondents were queried on whether the EU should use its agricultural policy to ensure stable and adequate incomes for farmers, help farmers to adapt their production to consumers´ expectations, reduce development disparities between regions, promote respect for the environment, protect medium or small-sized farms, or ensure that agricultural products were healthy and safe. Additional questions elicited respondents´ feelings toward the EU subsidizing fewer agricultural products in favor of providing more funds for the protection and development of the overall rural economy. Respondents were asked if they had heard about the "Common Agricultural Policy", and if they felt the agricultural policy of the European Union would favor farmers, consumers, the environment in the countryside, or the food-processing industry. Respondents were also asked what they expected the impact would be on their farms if their country joined the EU. Social demographic characteristics: sex, age, nationality, marital status, level of education, current occupation, income, religious affiliation.

Tyrimo tikslas - nustatyti šalių kandidačių gyventojų požiūrį į mokslą ir technologijas bei žemės ūkio politiką. Respondentų buvo klausta ar domisi ir kiek yra informuoti apie mokslą ir technologijas, sportą, politiką, ekonomiką ir finansus, kultūrą, kurias profesijas vertina pagarbiai (kaip: teisėjų, gydytojų, politikų ar mokslininkų). Respondentų buvo klausta kokiomis mokslo ir technologijų sritimis jie labiausiai domisi (pvz.: medicina, genetika, astronomija, kosmosu ar internetu), kaip ir ką žino apie esminius mokslo faktus įvairių mokslų srityse (biologija, istorija, ekonomika, matematika ar sociologija); ar suvokia idėjas ir reiškinius (kaip, oro tarša, globalų atšilimą, šiltnamio efektą, skyles ozono sluoksnyje, nanotechnologijas, spongiforminės encefalopatijos (BSE) epidemiją ar karvių pasiutligę), apie kuriuos praneša spauda ir televizija. Respondentams dar buvo pateikti klausimai su teisingais ir klaidingais moksliniais teiginiais (pvz.: žemės centras yra karštas, virintas radioaktyvus pienas yra nekenksmingas, elektronas mažesnis už atomą, saulė sukasi apie žemę, žmonija išsivystė iš ankstyvųjų gyvūnų rūšių). Respondentų dar buvo klausta apie mokslo ir technologijų įtaką kasdieniam gyvenimui, aplinkos apsaugai, pramonės raidai, gydant ligas. Respondentų dar buvo klausta apie jų požiūrį į etinius standartus, genetiškai modifikuotą maistą, žiniasklaidos būdus taikomus pranešimams apie mokslą ir technologijas, mokslininkų, politikų, fermerių ir maisto pramonės atsakomybę karvių pasiutligės atveju. Tirtos politikos sritys, kuriose ES galėtų ar negalėtų būti aktyvi (pvz.: žemės ūkis, aplinkos apsauga, tarptautinė prekyba, užsienio politika, gynyba, energetika, vartotojų apsauga, užimtumas ir socialiniai klausimai, regioninė raida). Respondentai turėjo palyginti nacionalinius mokslinius tyrimus su tyrimais atliekamais ES lygmenyje; atsakyti, ar jie sutinka su mokslu ir technologijomis susijusiais teiginiais, tokiais kaip internetas ir biotechnologija atsirado ne Europoje ir kt. Respondentų buvo klausta apie ES žemės ūkio politiką, kaip ES galėtų politinėmis priemonėmis užtikrinti stabilias ir adekvačias pajamas žemdirbiams, padėtų jiems pritaikyti produkciją vartotojų lūkesčiams, sumažinti vystymosi atotrūkius tarp regionų, vystyti aplinkos apsaugą, apginti vidutinius ir smulkius ūkius, garantuoti, kad žemės ūkio produkcija bus sveika ir saugi. Respondentų dar buvo klausta apie lūkesčius, susijusius tik su kelių žemės ūkio produktų ES subsidijavimu, ir skiriant daugiau lėšų bendram žemės ūkio vystymui ir jo apsaugai. Respondentų buvo klausta, ką jie žino apie Bendrijos žemės ūkio politiką, ir, jei žino, tai ar ji bus palanki fermeriams, vartotojams, aplinkos apsaugai, maisto pramonei; kokių šalies narystės ES padarinių tikimasi žemės ūkyje. Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, tautybė; šeiminė; išsimokslinimas; užsiėmimas; pajamos; religija.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2002-10-16 - 2002-11-17
Duomenų rinkimo laikotarpis 2003-10-16 - 2003-11-17
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Rumania, Slovakia, Slovenia, Czechia, Turkey, Hungary, Cyprus. In every country approximately 1000 respondents were questioned (In Malta and Cyprus - under 500).
Analizės vienetas Region
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 18 and over
Metodologija:
Laiko metodas Bulgaria: 22 October 2002 to 03 November 2002 Cyprus: 21 October 2002 to 08 November 2002 Czech Republic: 29 October 2002 to 17 November 2002 Estonia: 23 October 2002 to 05 November 2002 Hungary: 20 October 2002 to 07 November 2002 Latvia: 24 October 2002 to 10 November 2002 Lithuania: 29 October 2002 to 08 November 2002 Malta: 25 October 2002 to 15 November 2002 Poland: 26 October 2002 to 17 November 2002 Romania: 23 October 2002 to 11 November 2002 Slovakia: 22 October 2002 to 10 November 2002 Slovenia: 16 October 2002 to 12 November 2002 Turkey: 25 October 2002 to 10 November 2002
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 285.9
PDF Klausimynas (lit) 208
PDF Klausimynas (ru) 296.1

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17