Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Candidate Countries Eurobarometer 2002.1 Social Situation in the Countries Applying for European Union Membership


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_CCEB_0052


Antraštė:

Candidate Countries Eurobarometer 2002.1 Social Situation in the Countries Applying for European Union Membership

Lygiagreti antraštė:

Šalių kandidačių Eurobarometras 2002.1: Narystės Europos Sąjungoje siekiančių šalių socialinė situacija

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

CCEB: Candidate Countries Eurobarometer = CEEB: Šalių kandidačių Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Mohedano-Brethes, Ruben; Soufflot de Magny, Renaudo

Tyrimo vykdytojai:

Gallup Organization Hungary (Magyar Gallup Intezet); Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung

Bibliografinis citavimas:

Mohedano-Brethes, R.; Soufflot de Magny, Renaudo. Candidate Countries Eurobarometer 2002.1 Social Situation in the Countries Applying for European Union Membership [Electronic resource]. Budapest : Gallup Organization Hungary (Magyar Gallup Intezet) ; Cologne : Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung, 2006. (CCEB: Candidate Countries Eurobarometer ). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Šalių kandidačių Eurobarometras 2002.1: Narystės Europos Sąjungoje siekiančių šalių socialinė situacija

Santrauka:

The study goal was to identify candidate countries people`s assessment of the political and economic situation of the country, attitudes to the European Union and enlargement process. Respondents were asked about current life satisfaction; life satisfaction compared with five years ago; life satisfaction over the next 5 years; personal situation; economic situation in the country; financial situation of the household; employment situation in the country; personal job situation. Respondents also answered about trust in institutions; trust in the media. Respondents were also asked about national pride; European pride; access to modern information technology; attachment to nationality and identification with Europe; contact with other countries and cultures; knowledge of foreign languages; foreign languages that are the most useful to know; contacts with foreign countries; tolerance towards other people; people of other races, nationalities, religions; attitudes towards foreigners. Respondents also answered about image of the EU; meaning of the EU; trust in the EU and its institutions; trust levels in the EU; trust in European Parliament and in European Commission; support for EU membership; referendum about membership; perceived benefits of EU membership. Respondents were also asked about ideal number of children; reasons for not having children; age when the first child was born; preferred action of the government to improve family policy; role of family in the society; satisfaction with social and health services; financial situation of the household; financial problems, assessment of the standard of living; improving the standard of living; possession of household goods; factors of quality of life. Respondents were asked about auxiliary persons; social isolation, socially excluded people; housing environment, subscribe money; reason for living in need; social reason for poverty; risk of poverty; attitudes towards social inequality; active membership in social organisations. Respondents were also asked about unemployment; preferred status of employment; size of workplace; sector; working hours; working conditions and work load, frequency of moves over the last ten years; reasons for moving/staying; move in the next five years; preferred place to move; move and work in a foreign European country. Social demographic characteristics: occupational status; marital status; age; gender; age at termination of school training; educational level; size of household; size of community; size of residence; church attendance; income of the household and sources; occupational status of the head of the household.

Tyrimo tikslas - nustatyti šalių kandidačių gyventojų požiūrį į politinę ekonominę situaciją šalyse, į Europos Sąjungą bei jos plėtrą. Respondentų buvo klausta apie pasitenkinimą dabartiniu gyvenimu, pasitenkinimą gyvenimu palyginti su buvusiu prieš penkerius metus; pasitenkinimą gyvenimu per kitus penkerius metus; asmeninę padėtį; ekonominę šalies padėtį; finansinę namų ūkio padėtį; užimtumo situaciją šalyje; asmeninį užimtumą. Tirta respondentų nuomonė, apie pasitikėjimą institucijomis; pasitikėjimą žiniasklaida. Respondentų dar buvo klausta apie nacionalinį ir europiečio identitetą; šiuolaikinių informacinių technologijių prieinamumą; emocinius saitus su tautybe ir tapatinimąsi su Europa; kontaktus su kitomis šalimis ir kultūromis; užsienio kalbų mokėjimą; užsienio kalbas, kurias naudingiausia mokėti; kontaktus su užsienio šalimis; pakantumą kitų rasių, tautybių, religijų žmonėms; požiūrį į užsieniečius. Respondentų dar buvo klausta apie ES įvaizdį ir ES reikšmę; pasitikėjimą ES ir jos institucijomis; pasitikėjimo Europos Sąjunga lygius; pasitikėjimą Europos parlamentu ir Europos Komisija; ES narystės palaikymą; referendumą dėl narystės; ES narystės naudą. Taip pat respondentai buvo prašomi nurodyti idealų vaikų skaičių; motyvus neturėti vaikų; amžių, kai susilaukė pirmo vaiko; pageidaujamą valstybės veiklą šeimos politikai gerinti; šeimos vaidmenį visuomenėje; pasitenkinimą socialinėmis ir sveikatos priežiūros paslaugomis; finansinę namų ūkio padėtį; finansines problemas; gyvenimo lygio vertinimą; gyvenimo lygio gerinimą; turimus namų ūkio reikmenis; gyvenimo kokybės veiksnius. Dar respondentai buvo klausti apie senyvus žmones; socialinės atskirties grupes; gyvenamąją aplinką; pinigų aukojimą; gyvenimo nepritekliuje priežastis; socialines skurdo priežastis; skurdo riziką; požiūrį į socialinę nelygybę; dalyvavimą socialinėse organizacijose. Respondentai dar atsakė į klausimus apie nedarbą; pageidaujamą užimtumo statusą; darbovietės dydį; sektorių; darbo valandas; darbo sąlygas ir krūvį; išvykimų dažnį per pastaruosius dešimt metų; mobilumo arba sėslumo motyvus; rengimąsi išvykti per kitus penkerius metus; išvykimą ir darbą Europos šalyje. Socialinės demografinės charakteristikos: užsiėmimas; šeiminė padėtis; amžius; kurio amžiaus baigė mokymo įstaigą; išsimokslinimas; namų ūkio dydis; bendruomenės dydis; gyvenamojo būsto dydis; bažnyčios lankymas; namų ūkio pajamos ir šaltiniai; namų ūkio galvos užsiėmimas.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2002-03-01 - 2002-04-04
Duomenų rinkimo laikotarpis 2002-03-01 - 2002-04-04
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Rumania, Slovakia, Slovenia, Czechia, Turkey, Hungary, Cyprus In every country approximately 1000 respondents were questioned (In Malta and Cyprus - under 500, in Poland and Turkey - under 2 000)
Analizės vienetas Region
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 18 and over
Metodologija:
Laiko metodas Bulgaria: 10 March 2002 to 29 March 2002 Cyprus: 04 March 2002 to 26 March 2002 Czech Republic: 09 March 2002 to 02 April 2002 Estonia: 08 March 2002 to 21 March 2002 Hungary: 14 March 2002 to 04 April 2002 Latvia: 08 March 2002 to 24 March 2002 Lithuania: 07 March 2002 to 20 March 2002 Malta: 05 March 2002 to 04 April 2002 Poland: 08 March 2002 to 05 April 2002 Romania: 06 March 2002 to 28 March 2002 Slovakia: 12 March 2002 to 02 April 2002 Slovenia: 02 March 2002 to 29 March 2002 Turkey: 01 March 2002 to 03 April 2002
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 365.5
PDF Klausimynas (lit) 287.1
PDF Klausimynas (ru) 314.8

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17