Svečias
Titulinis Duomenys Duomenys Duomenų katalogai Apklausų duomenys Tyrimų rinkinių grupės Duomenų rinkinys
Duomenų valdymas
Duomenų rinkinys

Candidate Countries Eurobarometer 2003.4, October-November 2003


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_CCEB_0050


Antraštė:

Candidate Countries Eurobarometer 2003.4, October-November 2003

Lygiagreti antraštė:

Šalių kandidačių Eurobarometras 2003.4, 2003 m. spalis - lapkritis

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

CCEB: Candidate Countries Eurobarometer = CEEB: Šalių kandidačių Eurobarometras

Tema:

REGULIARIOS VISUOMENĖS NUOMONĖS APKLAUSOS = REGULAR OPINION POLLS

Depozitorius:

GESIS Central Archive = GESIS Centrinis archyvas

Pirminė atsakomybė:

Soufflot de Magny, Renaudo

Tyrimo vykdytojai:

Gallup Organization Hungary (Magyar Gallup Intezet); Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung

Bibliografinis citavimas:

Soufflot de Magny, Renaudo. Candidate Countries Eurobarometer 2003.4, October-November 2003 [Electronic resource]. Budapest: Gallup Organization Hungary (Magyar Gallup Intezet) ; Cologne: Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung, 2003. (CCEB: Candidate Countries Eurobarometer ). Mode of access: Lithuanian Data Archive of HSS. Title in Lithuanian: Šalių kandidačių Eurobarometras 2003.4, 2003 m. spalis - lapkritis

Santrauka:

The study goal was to identify candidate countries people`s attitudes towards the European Union and the enlargement process, towards EU directives, and attitudes towards fight against fraud in economy and politics at EU level. Respondents were asked about current life satisfaction; life satisfaction compared with five years ago; life satisfaction over the next five years; dynamics of change in subjective well-being; expectations for the year; personal situation; economic situation in the country; financial situation of the household; employment situation in the country; personal job situation. Respondents were asked to assess the trust in institutions; trust in political institutions; satisfaction with how democracy works; media use; trust in the media. Respondents were also asked about fears related to international terrorism and organised crime; geopolitical orientation (attitudes to United States, role in maintaining peace in the world, EU vs. US). Respondents were asked to assess the knowledge about EU and sources; preferred topics; preferred methods receiving information about EU; interest in EU news; desired TV programmes about EU. Respondents were also asked about national and European identity, attitudes towards and information about the EU, important national and international issues, common foreign and security policy, attitudes towards and knowledge about enlargement process, the future of Europe, European elections. Respondents were also asked about awareness of financial crimes in own country, in other candidate countries, countries of the EU and elsewhere in the world; fear of types of crime: fraud, tax evasion, money laundering, counterfeiting of goods; awareness of financial crimes in own country, in other candidate countries, in EU countries and elsewhere in the world; fear of financial crimes (corruption, commercial fraud, fraud relating to the quality of food and agricultural products, defrauding the state money laundering, smuggling, circulation of fake bank-notes and coins in national currency, wrongdoings in government and institutions, counterfeits of goods, circulation of fake bank-notes and coins in Euro, work in the black economy, defrauding the EU and its budget, wrongdoings in EU institutions, hacking, pirated software, illegal data trading); information activity of the media; level of information received from media about financial crime; preferred information source. Social demographic characteristics: nationality; marital status; age; age at termination of school training; educational level; size of household; occupational status; employment in the public sector; position in the household; size of community; church attendance; income of the household; party preference; gender.

Tyrimo tikslas - nustatyti šalių kandidačių gyventojų požiūrį į Europos Sąjungą ir plėtros procesą, į ES direktyvas ir į kovą su sukčiavimu ekonomikoje ir politikoje ES lygiu. Respondentų buvo klausta apie pasitenkinimą dabartiniu gyvenimu; pasitenkinimą gyvenimu, palyginti su buvusiu prieš penketą metų; pasitenkinimą gyvenimu per kitus penkerius metus; apie subjektyvios gerovės kaitą; ko tikisi šiais metais; asmeninę padėtį; ekonominę šalies padėtį; finansinę namų ūkio padėtį; užimtumo padėtį šalyje; asmeninį užimtumą. Respondentai buvo prašomi įvertinti pasitikėjimą institucijomis; pasitikėjimą politinėmis institucijomis; pasitenkinimą demokratijos poreiškiais; pasitikėjimą;žiniasklaidos vartojimą ir pasitikėjimą ja. Respondentų dar buvo klausta apie baimes dėl tarptautinio terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo; geopolitines orientacijas (požiūris į Jungtines Valstijas, taikos įtvirtinimas pasaulyje, ES prieš JAV). Taip pat respondentai buvo prašomi nurodyti informuotumo apie ES lygį; žinių apie ES šaltinius; pageidaujamas temas; tinkamiausius būdusi gauti žinias apie ES; domėjimąsi ES naujienomis; pageidaujamas TV programos apie ES. Tirta respondentų nuomonė apie tautinį ir europinį identitetą, nacionalinių ir tarptautinių problemų svarbą, bendrą užsienio ir saugumo politiką, Europos ateitį, Europarlamento rinkimus. Respondentų dar buvo klausta apie finansinius nusikaltimus savo šalyje, kitose šalyse kandidatėse, ES ir kitose pasaulio šalyse; baimes dėl nusikaltimų; sukčiavimo, mokesčių vengimo, pinigų plovimo, prekių klastojimo; baimes dėl finansinių nusikaltimų (korupcijos, komercinio sukčiavimo, su maisto kokybe ir žemės ūkio gaminiais susijusio sukčiavimo, valstybės apgaudinėjimo plaunant pinigus, kontrabandos, suklastotų pinigų nacionalinės valiutos apyvartoje, vyriausybės ir institucijų daromų pažeidimų, prekių klastojimo, į apyvartą patenkančių suklastotų eurų, šešėlinės ekonomikos, piktnaudžiavimo ES lėšomis, pažeidimų ES institucijose, kompiuterių įsilaužėlių, piratinės programinės įrangos, neteisėtos prekybos duomenimis); žiniasklaidos informacinę veiklą; žiniasklaidos teikiamus pranešimus apie finansinius nusikaltimus. Socialinės demografinės charakteristikos: tautybė; šeiminė padėtis; amžius; kurio amžiaus baigė mokymo įstaigą; išsimokslinimas; namų ūkio dydis; profesija; užimtumas viešajame sektoriuje; padėtis namų ūkyje; bendruomenės dydis; bažnyčios lankymas; namų ūkio pajamos; kuriai partijai teikia pirmenybę; lytis.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 2003-10-10 - 2003-11-10
Duomenų rinkimo laikotarpis 2003-10-10 - 2003-11-10
Geografinė aprėptis Territory of stated countries
Geografinis vienetas Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Macedonia, Poland, Rumania, Slovakia, Slovenia, Czechia, Hungary, Cyprus. In every country approximately 1000 respondents were questioned (In Malta and Cyprus - under 500)
Analizės vienetas Region
Duomenų rūšis Survey data
Finansavimo šaltinis Commission of the European Communities
Populiacija Lithuanian populations (citizens) aged 18 and over
Metodologija:
Laiko metodas Bulgaria: 14 October 2003 to 29 October 2003 Cyprus: 11 October 2003 to 27 October 2003 Czech Republic: 11 October 2003 to 31 October 2003 Estonia: 14 October 2003 to 28 October 2003 Hungary: 14 October 2003 to 05 November 2003 Latvia: 16 October 2003 to 31 October 2003 Lithuania: 15 October 2003 to 30 October 2003 Malta: 13 October 2003 to 30 October 2003 Poland: 11 October 2003 to 30 October 2003 Romania: 11 October 2003 to 29 October 2003 Slovakia: 14 October 2003 to 27 October 2003 Slovenia: 10 October 2003 to 10 November 2003 Turkey: 17 October 2003 to 27 October 2003
Atrankos metodas A multi-stage, random (probability)
Duomenų rinkimo metodas Face-to-face interview with standardized questionnaire
Instrumentarijus Standardised questionnaire
Duomenų rinkimo aplinkybės Personal interviews on home address done by trained interviewers
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas Individual files are free for academic use for Lithuanian users. Foreign users can gain data from Zentral Archiv from Cologne, Germany or ICPSR from Michigan. The users should use the materials only for the purposes specified in Ordering form, to act at all times so as to preserve the confidentiality of individuals and institutions recorded in the materials
Citavimo reikalavimas
  • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

  • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).
Prieinamumas A

Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Pagrindinis klausimynas (eng) 485.8
PDF Klausimynas (lit) 384.7
PDF Klausimynas (ru) 321.2

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17