Svečias
Titulinis Naujienos Nauji duomenys Duomenų rinkinys
Nauji duomenys
Naujienlaiškis
RSS paslaugos
Duomenų rinkinys

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1993 m. rugsėjis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0344


Antraštė:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1993 m. rugsėjis

Lygiagreti antraštė:

Barometer of the Public Opinion Research Center, September 1993

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = VNTC: Barometer of the Public Opinion Research Center

Tema:

EKONOMINĖS SĄLYGOS IR RODIKLIAI = ECONOMIC CONDITIONS AND INDICATORS

VARTOJIMAS IR VARTOTOJŲ ELGSENA = CONSUMPTION AND CONSUMER BEHAVIOUR

VALDŽIA, POLITINĖS SISTEMOS IR ORGANIZACIJOS = GOVERNMENT, POLITICAL SYSTEMS AND ORGANISATIONS

PREKYBA, PRAMONĖ IR RINKOS = TRADE, INDUSTRY AND MARKETS

ŽINIASKLAIDA = MEDIA

Depozitorius:

Gaidys, Vladas

Pirminė atsakomybė:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Bibliografinis citavimas:

Viešosios nuomonės tyrimų centras. Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1993 m. rugsėjis = Barometer of the Public Opinion Research Center, September 1993: LiDA [platintojas], 2021. (Vilnius : VNTC, 1993). (VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0344.

Santrauka:

Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę svarbiausiais politiniais, socialiniais bei ekonominiais klausimais, vykstant sparčiai visuomenės ir valstybės transformacijai 1989-1993 m.
Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų teirautasi, kaip A. M. Brazauskas atlieka Prezidento pareigas, o Č. Juršėnas ir A. Šleževičius – atitinkami Seimo pirmininko ir Ministro Pirmininko pareigas. Klausta nuomonės, kaip Seimo ir Vyriausybės veikla atitinka žmonių interesus. Toliau prašyta įvertinti dabartinę Lietuvos ekonominę padėtį bei kokia, jų manymu, bus Lietuvos ekonominė padėtis po 12 mėn., taip pat atitinkamai respondentai įvertino dabartinę savo (savo šeimos) ekonominę padėtį bei kokia bus respondentų (jų šeimos) materialinė padėtis po 12 mėn. Norėta sužinoti, kokiai politinei partijai ar judėjimui simpatizuoja ir kokia partija, respondentų nuomone, surinktų daugiausia balsų. Prašyta atsakyti, kokios kariuomenės reikėtų Lietuvai bei ar dalyvavo renginiuose atvykus Romos popiežiui Jonui Pauliui II. Apklausoje dalyvavusių Lietuvos gyventojų klausta, ar žmogaus padėčiai svarbus išsimokslinimas bei jo pajamos. Norėta sužinoti ant kurio laiptelio respondentai stovi 9 pakopų laiptuose. Toliau norėta sužinoti, ar reikia į apyvartą paleisti daugiau pinigų – litų, nes daug kas skundžiasi, kad apyvartoje atsiskaitymams stinga pinigų. Klausta, kas būtų geriau: mažiau litų ir nebrangtų prekės ar būtų daugiau litų ir brangtų prekės. Teirautasi, ar reikia parduotuvių, kuriose prekės būtų parduodamos už valiutą. Respondentų prašyta atsakyti, ar reikia atspausdinti daugiau litų ir jais užmokėti žemdirbiams už pieną, mėsą, grūdus, o Lietuvos centrinio banko aukso ir valiutos atsargas, būtinas lito stabilumui, panaudoti algų, pensijų, pašalpų ir stipendijų mokėjimui. Toliau domėtasi, ar respondentai pajuto, kad gyvenimas, kiek pagerėjo. Klausta, ar ketina pirkti kurio nors privatizuojamo valstybinio banko akcijų bei ar siekia būti turtingu. Norėta sužinoti, ar respondentai pritartų teiginiui, kad turtingu gali tapti kiekvienas praktiškai mąstantis ir labai daug dirbantis asmuo. Apklausoje dalyvavę Lietuvos gyventojai turėjo galimybę apibūdinti verslininką, atsakyti, ar reikėtų konfiskuoti, kai kurių verslininkų neaiškiu būdu įsigytą turtą bei nurodyti, ar už valstybinę arba privačią gamybą ir prekybą jie pasisakytų. Toliau tęsiant verslo temą, klausta ar patys respondentai užsiima kokiu nors verslu bei ar norėtų, kad jų giminaitis būtų verslininkas. Teirautasi, privačiame ar valstybiniame sektoriuje rinktųsi darbą, jei būtų bedarbis ir būtų siūlomi keli darbai už tokį patį atlyginimą. Apklausos metu taip pat klausta, ko tikimasi iš verslininkų ir iš valdžios bei kas būtų geriau – kainos būtų visada vienodos ar priklausytų nuo prekių kiekio. Galiausiai norėta sužinoti, ką reikia daryti, kad žmonių materialinė padėtis labiau pagerėtų. Toliau klausta respondentų nuomonės, kodėl rinkimuose žmonės balsavo už LDDP bei ar atėjus į valdžią šiai politinei partijai, atsirado teigiamų žemės ūkio reformos poslinkių. Prašyta atsakyti, ar kunigams turėtų būti leista dalyvauti politikoje bei ar respondentai (jų šeima) turi santaupų. Toliau tirtas požiūris į ekstrasensus, užsiimančius gydymu. Teirautasi, privačiais ar valstybinės gydymo įstaigos gydytojais labiau pasitiki bei ar yra davę kyšį. Taip pat norėta sužinoti, kokius naminius gyvūnus turi respondentai, kur įsigijo katę ar šunį bei kuo juos šeria. Pabaigoje prašyta atsakyti, ar apklausoje dalyvavę Lietuvos gyventojai per pastarąsias 7 dienas žiūrėjo TV bei kokius TV kanalus jei žiūrėjo.
Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, tautybė, išsimokslinimas, darbinis statusas, užimtumas, užsiėmimas, respondento vidutinės pajamos per mėnesį, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, šeimos narių skaičius, vaikų skaičius iki 16 metų, būsto tipas, gyvenamoji vieta.

The purpose of the study: to investigate the attitudes of Lithuanian population about the most important political, social and economic issues during the rapid transformation of society and state in 1989-1993.
Major investigated questions: respondents were asked how A. M. Brazauskas performs the duties of the President, and Č. Juršėnas and A. Šleževičius hold the respective positions of the Speaker of the Seimas and the Prime Minister. Opinions were sought on how the activities of the Seimas and the Government correspond to the interests of the people. Next, they were asked to assess the current economic situation in Lithuania and what they think will be the economic situation in Lithuania after 12 months, as well as the respective respondents assessed their current economic situation (their family) and the material situation of the respondents (their family) after 12 months. Respondents were asked which political party or movement they sympathize with and which party, in the opinion of the respondents, would receive the most votes. It was asked what kind of army Lithuania would need and whether respondent participated in the events when Pope John Paul II arrived. The Lithuanian residents who participated in the survey were asked whether education and their income were important for a person`s status. It was posed the question on which step the respondents stand on the 9-step stairs. Further, it was asked whether it is necessary to put more money into circulation - litas, because many people complain that there is a lack of money for settlements in circulation. They were asked which would be better: less litas and inexpensive goods or more litas and more expensive goods. It was asked whether there is a need for shops where goods would be sold for currency. Respondents were asked whether we need more litas printed to pay farmers for milk, meat, grain; and whether to use the gold and currency reserves of the Central Bank of Lithuania, which are necessary for the stability of the litas, to pay salaries, pensions, allowances, and scholarships. It was aim to know whether respondents feel that life had improved to some extent. Respondent was asked whether they intend to buy shares in any privatized state-owned bank and want to be rich. The aim was to find out whether the respondents would agree with the statement that any practically thinking and hard-working person can become rich. The Lithuanian residents who participated in the survey had the opportunity to describe our businessman, to answer whether confiscation should be made of the assets ambiguously acquired by some entrepreneurs, and to indicate whether they would advocate for public or private production and trade. Continuing the topic of business, the respondents were asked whether they are engaged in any business and whether they would like their relative to be an entrepreneur. They were asked to indicate, in case they would be unemployed, they would choose to work in the private or public sector, if they were offered several jobs for the same pay. In the survey was also asked what it is expected from entrepreneurs and the government and what would be better - prices would always be the same or depend on the quantity of goods. Finally, the aim was to find out what needs to be done to make people`s material situation better. Respondents were further asked why people voted for the LDDP in the elections and whether this political party came to power with positive developments in agricultural reform. The question was asked whether priests should be allowed to participate in politics and whether the respondents (their family) have savings. The approach to extrasensory treatment was further explored. It was asked whether private or public medical institutions have more trust in doctors and whether they have given a bribe. It was also wanted to know what pets the respondents have, where they bought a cat or dog from and what they feed them. In the end, they were asked to answer whether the Lithuanian residents who participated in the survey had watched TV during the last 7 days and what TV channels they had watched.
Socio-demographic characteristics: gender, age, nationality, country of birth, education, work status, employment, occupation, average monthly income of respondent, monthly family income per one family member, number of family members, number of children under 16, type of housing, place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1993-09-15 - 1993-09-20
Duomenų rinkimo laikotarpis 1993-09-15 - 1993-09-20
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas
 • Vilnius
 • Kaunas
 • Klaipėda
 • Šiauliai
 • Panevėžys
 • Alytus
 • Kapsukas (Marijampolė)
 • Tauragės rajonas
 • Telšių rajonas
 • Skuodo rajonas
 • Kėdainių rajonas
 • Radviliškio rajonas
 • Kupiškio rajonas
 • Molėtų rajonas
 • Šalčininkų rajonas
 • Varėnos rajonas
 • Šakių rajonas
 • Druskininkai
 • Sniečkus (Visaginas)
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Viešosios nuomonės tyrimų centras = Public Opinion Research Center
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Tikimybinė daugiapakopė teritorinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© VNTC, 1993


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 242.3

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2021-07-10