Svečias
Titulinis Naujienos Nauji duomenys Duomenų rinkinys
Nauji duomenys
Naujienlaiškis
RSS paslaugos
Duomenų rinkinys

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1993 m. birželis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0343


Antraštė:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1993 m. birželis

Lygiagreti antraštė:

Barometer of the Public Opinion Research Center, June 1993

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = VNTC: Barometer of the Public Opinion Research Center

Tema:

EKONOMINĖS SĄLYGOS IR RODIKLIAI = ECONOMIC CONDITIONS AND INDICATORS

VARTOJIMAS IR VARTOTOJŲ ELGSENA = CONSUMPTION AND CONSUMER BEHAVIOUR

VALDŽIA, POLITINĖS SISTEMOS IR ORGANIZACIJOS = GOVERNMENT, POLITICAL SYSTEMS AND ORGANISATIONS

Depozitorius:

Gaidys, Vladas

Pirminė atsakomybė:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Bibliografinis citavimas:

Viešosios nuomonės tyrimų centras. Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1993 m. birželis = Barometer of the Public Opinion Research Center, June 1993: LiDA [platintojas], 2021. (Vilnius : VNTC, 1993). (VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0343.

Santrauka:

Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę svarbiausiais politiniais, socialiniais bei ekonominiais klausimais, vykstant sparčiai visuomenės ir valstybės transformacijai 1989-1993 m.
Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kaip A. M. Brazauskas vykdo Prezidento pareigas, o Č. Juršėnas ir A. Šleževičius eina Seimo pirmininko ir Ministro Pirmininko pareigas. Teirautasi, kaip Seimo ir Vyriausybės veikla atitinka žmonių interesus. Toliau prašyta įvertinti dabartinę Lietuvos ekonominę padėtį bei kokia, jų manymu, bus Lietuvos ekonominė padėtis po 12 mėn., taip pat atitinkamai respondentai įvertino dabartinę savo (savo šeimos) ekonominę padėtį bei kokia bus respondentų (jų šeimos) materialinė padėtis po 12 mėn. Teirautasi, kuriai politinei partijai ar judėjimui simpatizuoja respondentai ir kuri partija, anot apklaustųjų, gaus daugiausiai balsų. Uždavus klausimų grupę, norėta sužinoti, kokių veiksmų respondentai imsis, norėdami padėti tai politinei partijai, kuriai simpatizuoja. Toliau buvo vertina LDDP ekonominė ir socialinė politika. Išvardinus visus Ministrus Pirmininkus, respondentų buvo prašyta atsakyti, kuris iš jų buvo ar yra tinkamiausias Ministro Pirmininko pareigoms. Apklausoje dalyvavusių Lietuvos gyventojų paprašyta atsakyti, ar jie skaito „Lietuvos aidą“ ir ar ketina dalyvauti renginiuose atvykus Romos popiežiui Jonui Pauliui II. Klausta, ar jie asmeniškai gavo ar tikisi gauti žemės pagal dabartinius Lietuvos nuosavybės grąžinimo įstatymus. Vertinta privačių verslininkų valstybei mokamų mokesčių suma. Apklausos pabaigoje respondentų buvo paprašyta atskleisti požiūrį į abortus ir įvertinti savo sveikatą.
Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, tautybė, gimimo šalis, išsimokslinimas, darbinis statusas, užimtumas, užsiėmimas, respondento vidutinės pajamos per mėnesį, pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį, gyvenamoji vieta.

The purpose of the study: to investigate the attitudes of Lithuanian population about the most important political, social and economic issues during the rapid transformation of society and state in 1989-1993.
Major investigated questions: respondents were asked how A. M. Brazauskas performs the duties of the President, and Č. Juršėnas and A. Šleževičius hold the respective positions of the Speaker of the Seimas and the Prime Minister. Opinions were sought on how the activities of the Seimas and the Government correspond to the interests of the people. Respondents were asked to assess the current economic situation in Lithuania and what respondents think will be the economic situation in Lithuania after 12 months. Also, the respondents assessed their current economic situation (their family) and the material situation of the respondents (their family) after 12 months respectively. It was asked which political party or movement respondents sympathized with and which party, according to the respondents, would receive the most votes. After asking a block of questions, it was wanted to know what actions respondents would take to help the political party they sympathize with. The LDDP`s economic and social policy was further evaluated. After listing all the Prime Ministers, respondents were asked to answer who of them was or is most suitable for this position. Residents of Lithuania who participated in the survey were asked to answer whether they read newspaper "Echo of Lithuania" and whether they intend to participate in the events when Pope John Paul II arrive in Lithuania. They were asked whether they had personally received or expected to receive land under current Lithuanian property restitution laws. The amount of taxes paid by private entrepreneurs to the state was assessed. At the end of the survey, respondents were asked to express their attitude towards abortion and to evaluate their health condition.
Socio-demographic characteristics: gender, age, nationality, country of birth, education, work status, employment, occupation, average monthly income of respondent, monthly family income per one family member, place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1993-06-09 - 1993-06-14
Duomenų rinkimo laikotarpis 1993-06-09 - 1993-06-14
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas
 • Vilnius
 • Kaunas
 • Klaipėda
 • Šiauliai
 • Panevėžys
 • Alytus
 • Kapsukas (Marijampolė)
 • Tauragės rajonas
 • Telšių rajonas
 • Skuodo rajonas
 • Kėdainių rajonas
 • Radviliškio rajonas
 • Kupiškio rajonas
 • Molėtų rajonas
 • Šalčininkų rajonas
 • Varėnos rajonas
 • Šakių rajonas
 • Druskininkai
 • Sniečkus (Visaginas)
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Viešosios nuomonės tyrimų centras = Public Opinion Research Center
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Tikimybinė daugiapakopė teritorinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© VNTC, 1993


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 172

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2021-07-10