Svečias
Titulinis Naujienos Nauji duomenys Duomenų rinkinys
Nauji duomenys
Naujienlaiškis
RSS paslaugos
Duomenų rinkinys

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1993 m. kovas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0342


Antraštė:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1993 m. kovas

Lygiagreti antraštė:

Barometer of the Public Opinion Research Center, March 1993

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = VNTC: Barometer of the Public Opinion Research Center

Tema:

EKONOMINĖS SĄLYGOS IR RODIKLIAI = ECONOMIC CONDITIONS AND INDICATORS

VARTOJIMAS IR VARTOTOJŲ ELGSENA = CONSUMPTION AND CONSUMER BEHAVIOUR

VALDŽIA, POLITINĖS SISTEMOS IR ORGANIZACIJOS = GOVERNMENT, POLITICAL SYSTEMS AND ORGANISATIONS

Depozitorius:

Gaidys, Vladas

Pirminė atsakomybė:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Bibliografinis citavimas:

Viešosios nuomonės tyrimų centras. Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1993 m. kovas = Barometer of the Public Opinion Research Center, March 1993: LiDA [platintojas], 2021. (Vilnius : VNTC, 1993). (VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0342.

Santrauka:

Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę svarbiausiais politiniais, socialiniais bei ekonominiais klausimais, vykstant sparčiai visuomenės ir valstybės transformacijai 1989-1993 m.
Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, ar jie pritaria Lietuvos perėjimui į rinkos ekonomiką ir kuris iš dviejų perėjimo būdų yra artimesnis. Buvo klausiama, kurioje iš trijų Baltijos šalių sėkmingiausiai vyksta ekonominės reformos. Uždavus klausimų bloką buvo aiškintasi, kas labiausiai trukdo Lietuvos privačiam verslui. Buvo užduotas klausimas, ar apklausoje dalyvavę Lietuvos gyventojai užsiima privačia veikla ar verslu ir kokia veikla, jei užsiima. Priešingai, uždavus klausimų grupę, buvo paprašyta įvardyti priežastis, kodėl kai kurie respondentai neužsiima privačia veikla. Tirta nuomonė, ką respondentai mano apie privačius Lietuvos verslininkus, kurie pinigai yra patikimiausi santaupoms, ir kuriame banke patikimiausia laikyti santaupas. Toliau respondentų prašyta atsakyti, kuriai politinei partijai jie simpatizuoja. Klausta, kaip A. M. Brazauskas vykdo Prezidento pareigas, o Č. Juršėnas ir A. Šleževičius eina atitinkamas Seimo pirmininko ir Ministro Pirmininko pareigas. Teirautasi, kaip Seimo ir Vyriausybės veikla atitinka žmonių interesus. Toliau prašyta įvertinti dabartinę Lietuvos ekonominę padėtį bei kokia, jų manymu, bus Lietuvos ekonominė padėtis po 12 mėn., taip pat atitinkamai respondentai įvertino dabartinę savo (savo šeimos) ekonominę padėtį bei kokia bus respondentų (jų šeimos) materialinė padėtis po 12 mėn. Norėta sužinoti ant kurio laiptelio respondentai stovi 9 pakopų laiptuose. Apklausos pabaigoje respondentų buvo klausiama, ar yra tikimybė, kad per artimiausią pusmetį jie gali tapti bedarbiais.
Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, tautybė, išsimokslinimas, kalbų mokėjimas, darbinis statusas, užimtumas, užsiėmimas, šeimyninė padėtis, respondento vidutinės pajamos per mėnesį, gyvenamoji vieta.

The purpose of the study: to investigate the attitudes of Lithuanian population about the most important political, social and economic issues during the rapid transformation of society and state in 1989-1993.
Major investigated questions: respondents were asked whether they support Lithuania`s transition to a market economy and which of the two approaches to the transition is closer to them. It was asked in which of the three Baltic countries the most successful economic reforms are taking place. After asking a block of questions, it was clarified what hinders Lithuanian private business the most. The question was asked whether the Lithuanian residents who participated in the survey were engaged in private activities or business and if so, what kind of activities. Conversely, after asking a block of questions, it was asked to list the reasons why some respondents do not engage in private activities. The opinion of what the respondents think about private Lithuanian entrepreneurs, which money is the most reliable for savings and in which bank is the most reliable to keep savings were asked. Respondents then asked to answer which political party they sympathize with. It was asked how A. M. Brazauskas performs the duties of the President, and Č. Juršėnas and B. Lubys hold the respective positions of the Speaker of the Seimas and the Prime Minister. Opinions were evaluated on how the activities of the Seimas and the Government correspond to the interests of the people. Respondents were asked to assess the current economic situation in Lithuania and what respondents think will be the economic situation in Lithuania after 12 months. Also, the respondents assessed their current economic situation (their family) and the material situation of the respondents (their family) after 12 months respectively. The question was posed on which step the respondents stand on the 9-step stairs. At the end of the survey, respondents were asked whether there was a chance that they could become unemployed in the next six months.
Socio-demographic characteristics: gender, age, nationality, education, language skills, work status, employment, occupation, marital status, average monthly income of respondent, place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1993-03-23 - 1993-03-29
Duomenų rinkimo laikotarpis 1993-03-23 - 1993-03-29
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas
 • Vilnius
 • Kaunas
 • Klaipėda
 • Šiauliai
 • Panevėžys
 • Alytus
 • Kapsukas (Marijampolė)
 • Tauragės rajonas
 • Telšių rajonas
 • Skuodo rajonas
 • Kėdainių rajonas
 • Radviliškio rajonas
 • Kupiškio rajonas
 • Molėtų rajonas
 • Šalčininkų rajonas
 • Varėnos rajonas
 • Šakių rajonas
 • Druskininkai
 • Sniečkus (Visaginas)
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Viešosios nuomonės tyrimų centras = Public Opinion Research Center
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Tikimybinė daugiapakopė teritorinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© VNTC, 1993


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 177.7

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2021-07-10