Svečias
Titulinis Naujienos Nauji duomenys Duomenų rinkinys
Nauji duomenys
Naujienlaiškis
RSS paslaugos
Duomenų rinkinys

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1992 m. kovas


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0339


Antraštė:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1992 m. kovas

Lygiagreti antraštė:

Barometer of the Public Opinion Research Center, March 1992

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = VNTC: Barometer of the Public Opinion Research Center

Tema:

EKONOMINĖS SĄLYGOS IR RODIKLIAI = ECONOMIC CONDITIONS AND INDICATORS

VARTOJIMAS IR VARTOTOJŲ ELGSENA = CONSUMPTION AND CONSUMER BEHAVIOUR

VALDŽIA, POLITINĖS SISTEMOS IR ORGANIZACIJOS = GOVERNMENT, POLITICAL SYSTEMS AND ORGANISATIONS

ŽINIASKLAIDA = MEDIA

RINKIMAI = ELECTIONS

Depozitorius:

Gaidys, Vladas

Pirminė atsakomybė:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Bibliografinis citavimas:

Viešosios nuomonės tyrimų centras. Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1992 m. kovas = Barometer of the Public Opinion Research Center, March 1992: LiDA [platintojas], 2021. (Vilnius : VNTC, 1992). (VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0339.

Santrauka:

Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę svarbiausiais politiniais, socialiniais bei ekonominiais klausimais, vykstant sparčiai visuomenės ir valstybės transformacijai 1989-1993 m.
Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, ar jie skaito bent vieną visai Lietuvai skirtą dienraštį. Teirautasi, ar jie prenumeruoja dienraštį, ar yra patenkinti dienraščiais ir ko labiausiai trūksta Lietuvos dienraščiuose. Respondentų prašyta atsakyti, ar jie pasitikėtų dienraščiu - valdžios organu; jei jis būtų finansuojamas užsieniečių arba išeivijos atstovų. Taip pat buvo klausiama, kiek jie mokėtų už norimą dienraštį ir ar respondentai jaučiasi esą europiečiais. Toliau buvo klausiama už kokios partijos ar judėjimo kandidatą balsuotų, jei būtų surengti rinkimai į Lietuvos parlamentą. Norėta sužinoti, kaip Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės veikla atitinka žmonių interesus. Taip pat buvo klausiama nuomonės, kaip V. Landsbergis atlieka Aukščiausiosios Tarybos pirmininko, o G. Vagnorius - Ministro Pirmininko pareigas. Toliau prašyta įvertinti dabartinę Lietuvos ekonominę padėtį bei kokia, jų manymu, bus Lietuvos ekonominė padėtis po 12 mėn., taip pat atitinkamai respondentai įvertino dabartinę savo (savo šeimos) ekonominę padėtį bei kokia bus respondentų (jų šeimos) materialinė padėtis po 12 mėn. Klausta ant kurio laiptelio respondentai stovi 9 pakopų laiptuose. Respondentų teirautasi, ar per pastarąjį pusmetį jie ar kas nors iš jų šeimos užsidirbo ar gavo kitu būdu valiutos. Prašyta įvertinti tarpnacionalinius santykius Lietuvoje ir nurodyti, ar yra tikimybė, kad per artimiausią pusmetį gali jei tapti bedarbiais. Toliau buvo klausiama, ar ateitų balsuoti, jeigu š. m. gegužės mėnesį vyktų Sąjūdžio siūlomas referendumas dėl visų Lietuvos piliečių renkamo Prezidento institucijos atkūrimo ir ar jie yra už ar prieš dėl renkamo Prezidento institucijos atkūrimo. Galiausiai, paprašius įsivaizduoti, kad vyksta prezidento rinkimai ir yra tik du kandidatai (V. Landsbergis ir A. M. Brazauskas), klausta už kurį kandidatą balsuotų respondentai.
Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, tautybė, gyvenamoji vieta, respondento vidutinės pajamos per mėnesį.

The purpose of the study: to investigate the attitudes of Lithuanian population about the most important political, social and economic issues during the rapid transformation of society and state in 1989-1993.
Major investigated questions: respondents were asked whether they read at least one daily newspaper dedicated to the whole of Lithuania. They were asked whether they subscribe to the daily newspaper, whether they are satisfied with the daily newspapers, and what information the daily newspapers lack the most. Respondents were asked to answer whether they would trust the daily newspaper - a government body; if it would be funded by either foreigners of Lithuanian expatriates. It was also asked how much they would pay for the desired daily newspaper and whether the respondents felt that they were European. It was further asked which party or movement would vote for the candidate if elections to the Lithuanian Parliament were held. It was wanted to know how the activities of the Supreme Council of Lithuania and the Government correspond to the interests of the people. The opinion was also asked on how V. Landsbergis performs the duties of the Chairman of the Supreme Council, and G. Vagnorius - the duties of the Prime Minister of Lithuania. They were asked questions to assess the current economic situation in Lithuania and what respondents think will be the economic situation in Lithuania after 12 months. Also, the respondents assessed their current economic situation (their family) and the material situation of the respondents (their family) after 12 months respectively. It was wanted to know on which step the respondents stand on the 9-step stairs. Respondents were asked whether they had earned or otherwise received currency in the past six months. They were asked to assess interethnic relations in Lithuania and indicate whether there is a possibility that they may become unemployed in the next six months. It was further asked whether they would be a vote in May on a referendum proposed by the Sąjūdis on the restoration of the institution of the President elected by all Lithuanian citizens and whether they are for or against the restoration of the institution of the President. Finally, when asked to imagine that presidential elections are taking place and there are only two candidates (V. Landsbergis and A. M. Brazauskas) for which candidate the respondents would vote.
Socio-demographic characteristics: gender, age, education, nationality, place of residence, average monthly income of respondent.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1992-03-17 - 1992-03-23
Duomenų rinkimo laikotarpis 1992-03-17 - 1992-03-23
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas
 • Vilnius
 • Kaunas
 • Klaipėda
 • Šiauliai
 • Panevėžys
 • Alytus
 • Kapsukas (Marijampolė)
 • Tauragės rajonas
 • Telšių rajonas
 • Skuodo rajonas
 • Kėdainių rajonas
 • Radviliškio rajonas
 • Kupiškio rajonas
 • Molėtų rajonas
 • Šalčininkų rajonas
 • Varėnos rajonas
 • Šakių rajonas
 • Druskininkai
 • Sniečkus (Visaginas)
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Viešosios nuomonės tyrimų centras = Public Opinion Research Center
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Tikimybinė daugiapakopė teritorinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© VNTC, 1992


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 177.1

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2021-07-10