Svečias
Titulinis Naujienos Nauji duomenys Duomenų rinkinys
Nauji duomenys
Naujienlaiškis
RSS paslaugos
Duomenų rinkinys

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1991 m. gruodis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0338


Antraštė:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1991 m. gruodis

Lygiagreti antraštė:

Barometer of the Public Opinion Research Center, December 1991

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = VNTC: Barometer of the Public Opinion Research Center

Tema:

EKONOMINĖS SĄLYGOS IR RODIKLIAI = ECONOMIC CONDITIONS AND INDICATORS

VARTOJIMAS IR VARTOTOJŲ ELGSENA = CONSUMPTION AND CONSUMER BEHAVIOUR

VALDŽIA, POLITINĖS SISTEMOS IR ORGANIZACIJOS = GOVERNMENT, POLITICAL SYSTEMS AND ORGANISATIONS

Depozitorius:

Gaidys, Vladas

Pirminė atsakomybė:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Bibliografinis citavimas:

Viešosios nuomonės tyrimų centras. Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1991 m. gruodis = Barometer of the Public Opinion Research Center, December 1991: LiDA [platintojas], 2021. (Vilnius : VNTC, 1991). (VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0338.

Santrauka:

Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę svarbiausiais politiniais, socialiniais bei ekonominiais klausimais, vykstant sparčiai visuomenės ir valstybės transformacijai 1989-1993 m.
Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų klausta, kokie buvo jiems šie metai ir kaip pasikeitė jų pragyvenimo lygmuo. Toliau prašyta įvertinti dabartinę Lietuvos ekonominę padėtį bei kokia, jų manymu, bus Lietuvos ekonominė padėtis po 12 mėn., taip pat atitinkamai respondentai įvertino dabartinę savo (savo šeimos) ekonominę padėtį bei kokia bus respondentų (jų šeimos) materialinė padėtis po 12 mėn. Buvo užduotas klausimai, ar 1992 m. Lietuvoje daugės, mažės ar bus tiek pat kaip ir 1991 m. darbo konfliktų, streikų bei ar ateinantys metai bus taikesni, ramesni, su mažiau tarptautinių konfliktų, ar konfliktų padaugės. Klausta, ar per ateinančius 10 metų gali prasidėti pasaulinis karas. Buvo klausiama, ar 1992 m. bus geresni, blogesni ar tokie patys, lyginant su 1991 m. Teirautasi, kurioje iš Baltijos šalių sėkmingiausiai vyksta ekonominės reformos ir ką respondentai mano apie dabartinį kainų „paleidimą“ Lietuvoje. Prašyta atsakyti, ar jie perka mažiau ar daugiau mėsos ar jos gaminių, palyginus su praėjusiu mėnesiu. Respondentų taip pat buvo klausiama, ar jie mėgsta kavą ir ar jie geria kavą, kai ji pabrango. Norėta sužinoti, kaip Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės veikla atitinka žmonių interesus. Taip pat buvo klausiama nuomonės, kaip V. Landsbergis atlieka Aukščiausiosios Tarybos pirmininko, o G. Vagnorius – Lietuvos Ministro Pirmininko pareigas. Apklausoje dalyvavusių Lietuvos gyventojų prašyta atsakyti, ar Lietuvai šiuo metu reikia visų jos piliečių išrinkto prezidento. Buvo tiriamas požiūris į žmones, kurie nenubausti už nusikaltimus, padarytus stalinistinių represijų laikotarpiu ir vėliau. Respondentų buvo klausiama, ar jie norėtų turėti asmeninį ginklą. Apklausos pabaigoje norėta išsiaiškinti, ant kurio laiptelio respondentai stovi 9 pakopų laiptuose.
Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, tautybė, gyvenamoji vieta, respondento vidutinės pajamos per mėnesį.

The purpose of the study: to investigate the attitudes of Lithuanian population about the most important political, social and economic issues during the rapid transformation of society and state in 1989-1993.
Major investigated questions: respondents were asked how the year was like for them and how their standard of living had changed. They were asked questions to assess the current economic situation in Lithuania and what respondents think will be the economic situation in Lithuania after 12 months. Also, the respondents assessed their current economic situation (their family) and the material situation of the respondents (their family) after 12 months respectively. The question was asked whether in 1992 in Lithuania the economic situation will increase, decrease or will be the same as in 1991. The question was posed whether World War was likely to break out in the next 10 years. It was asked whether 1992 will be better, worse or the same as in 1991. It was asked in which of the Baltic countries the most successful economic reforms are taking place and what the respondents think about the current “launch” of prices in Lithuania. Questions were asked whether respondents purchased more meat and its products compared to the previous month. Respondents were also asked whether they liked coffee and whether they drank when coffee became more expensive. It was wanted to know how the activities of the Supreme Council of Lithuania and the Government correspond to the interests of the people. The opinion was also asked on how V. Landsbergis performs the duties of the Chairman of the Supreme Council, and G. Vagnorius - the duties of the Prime Minister of Lithuania. Residents of Lithuania who participated in the survey were asked to answer whether Lithuania currently needs a president elected by all its citizens. Attitudes towards people who have not yet been punished for crimes committed during and after Stalinist repression have been studied. Respondents were asked whether they would like to have a personal weapon. At the end of the survey, it was wanted to find out on which step the respondents stand on the 9-step stairs.
Socio-demographic characteristics: gender, age, education, nationality, place of residence, average monthly income of respondent.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1991-12-04 - 1991-12-09
Duomenų rinkimo laikotarpis 1991-12-04 - 1991-12-09
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas
 • Vilnius
 • Kaunas
 • Klaipėda
 • Šiauliai
 • Panevėžys
 • Alytus
 • Kapsukas (Marijampolė)
 • Tauragės rajonas
 • Telšių rajonas
 • Skuodo rajonas
 • Kėdainių rajonas
 • Radviliškio rajonas
 • Kupiškio rajonas
 • Molėtų rajonas
 • Šalčininkų rajonas
 • Varėnos rajonas
 • Šakių rajonas
 • Druskininkai
 • Sniečkus (Visaginas)
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Viešosios nuomonės tyrimų centras = Public Opinion Research Center
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Tikimybinė daugiapakopė teritorinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© VNTC, 1991


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 115.8

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2021-07-10