Svečias
Titulinis Naujienos Nauji duomenys Duomenų rinkinys
Nauji duomenys
Naujienlaiškis
RSS paslaugos
Duomenų rinkinys

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1991 m. rugsėjis


Atsisiųsti | Nesstar
Dokumentacija |Kintamųjų sąrašas |Reikšminiai žodžiai |Publikacijos

Objekto URL:

http://www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0337


Antraštė:

Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1991 m. rugsėjis

Lygiagreti antraštė:

Barometer of the Public Opinion Research Center, September 1991

Tyrimų rinkinio pavadinimas:

VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras = VNTC: Barometer of the Public Opinion Research Center

Tema:

EKONOMINĖS SĄLYGOS IR RODIKLIAI = ECONOMIC CONDITIONS AND INDICATORS

VARTOJIMAS IR VARTOTOJŲ ELGSENA = CONSUMPTION AND CONSUMER BEHAVIOUR

VALDŽIA, POLITINĖS SISTEMOS IR ORGANIZACIJOS = GOVERNMENT, POLITICAL SYSTEMS AND ORGANISATIONS

KALBA IR LINGVISTIKA = LANGUAGE AND LINGUISTICS

RELIGIJA IR VERTYBĖS = RELIGION AND VALUES

Depozitorius:

Gaidys, Vladas

Pirminė atsakomybė:

Viešosios nuomonės tyrimų centras prie Lietuvos mokslų akademijos filosofijos, sociologijos ir teisės instituto = Public Opinion Research Center at the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the Lithuanian Academy of Sciences

Bibliografinis citavimas:

Viešosios nuomonės tyrimų centras. Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras, 1991 m. rugsėjis = Barometer of the Public Opinion Research Center, September 1991: LiDA [platintojas], 2021. (Vilnius : VNTC, 1991). (VNTC: Viešosios nuomonės tyrimų centro barometras). Prieiga per: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_VNTC_0337.

Santrauka:

Tyrimo tikslas: ištirti Lietuvos gyventojų nuomonę svarbiausiais politiniais, socialiniais bei ekonominiais klausimais, vykstant sparčiai visuomenės ir valstybės transformacijai 1989-1993 m.
Pagrindiniai nagrinėti klausimai: respondentų buvo klausiama, ar jie perka mažiau ar daugiau maisto ir pramoninių prekių. Norėta sužinoti, ar respondentai domisi privatizavimo eiga, ar jie dirbtų parduotuvėje su investicinėmis lėšomis ir ar pirktų arba parduotų investicinius čekius. Toliau buvo paprašyta atsakyti, kur respondentai dažniausiai pietauja ir ar pasikeitė jų mitybos įpročiai. Respondentų buvo klausiama, kokia yra valgyklų maisto kokybė ir ar jų vaikai pietauja mokyklos valgykloje. Toliau prašyta įvertinti dabartinę Lietuvos ekonominę padėtį bei kokia, jų manymu, bus Lietuvos ekonominė padėtis po 12 mėn. Norėta sužinoti, kaip Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos ir Vyriausybės veikla atitinka žmonių interesus. Taip pat buvo klausiama nuomonės, kaip V. Landsbergis atlieka Aukščiausiosios Tarybos pirmininko, o G. Vagnorius – Lietuvos Ministro Pirmininko pareigas. Teirautasi, ar reikia leisti Lietuvoje steigtis užsienio firmoms ir ar respondentai išvažiuotų į kitą šalį. Norėta sužinoti ant kurio laiptelio respondentai stovi 9 pakopų laiptuose. Klausta nuomonės, ar reikia skelbti KGB darbuotojų pavardes. Toliau buvo aiškinamasi, ar respondentai tiki, kokio jie yra tikėjimo ir ar jų elgesį lemia tikėjimas. Taip pat buvo vertintas respondentų kalbų žinojimas. Apklausos pabaigoje buvo paprašyta įvertinti dantų gydymo ir dantų protezavimo padėtį Lietuvoje ir ar reikia dažnai keisti dantų šepetėlį.
Socialinės demografinės charakteristikos: lytis, amžius, išsimokslinimas, tautybė, gyvenamoji vieta.

The purpose of the study: to investigate the attitudes of Lithuanian population about the most important political, social and economic issues during the rapid transformation of society and state in 1989-1993.
Major investigated questions: respondents were asked whether they buy less or more of food and industrial goods. It was wanted to know whether respondents are interested in the privatization process, whether they would work in a shop with investment funds and whether they would buy or sell investment vouchers. Next, it was asked to answer where the respondents usually dine and whether their eating habits have changed. Respondents were asked what the quality of the canteen food is and whether their children have lunch in the school canteen. It was explored what the economic situation of Lithuania and the material situation of the respondents (their families) would be after 12 months. It was wanted to know how the activities of the Supreme Council of Lithuania and the Government correspond to the interests of the people. The opinion was also asked on how V. Landsbergis performs the duties of the Chairman of the Lithuanian Supreme Council, and G. Vagnorius the duties of the Prime Minister of Lithuania. It was asked whether foreign companies should be allowed to be established in Lithuania and whether the respondents would go to another country. It was wanted to know on which step the respondents stand on the 9-step stairs. Opinions were asked whether the names of KGB personnel should be published. Further, respondents were asked in what faith they believe and whether their behaviour was determined by faith. Respondents` language skills were also evaluated. At the end of the survey, it was asked to assess the situation of dental treatment and dental prosthetics in Lithuania and whether it is necessary to change the toothbrush often..
Socio-demographic characteristics: gender, age, education, nationality, place of residence.

Bendroji informacija:
Tyrimo laikotarpis 1991-09-26 - 1991-09-30
Duomenų rinkimo laikotarpis 1991-09-26 - 1991-09-30
Geografinė aprėptis Lietuvos teritorija = Territory of Lithuania.
Geografinis vienetas
 • Vilnius
 • Kaunas
 • Klaipėda
 • Šiauliai
 • Panevėžys
 • Alytus
 • Kapsukas (Marijampolė)
 • Tauragės rajonas
 • Telšių rajonas
 • Skuodo rajonas
 • Kėdainių rajonas
 • Radviliškio rajonas
 • Kupiškio rajonas
 • Molėtų rajonas
 • Šalčininkų rajonas
 • Varėnos rajonas
 • Šakių rajonas
 • Druskininkai
 • Sniečkus (Visaginas)
Analizės vienetas
 • Asmuo = Individual.
Duomenų rūšis
 • Apklausos duomenys = Survey data.
Finansavimo šaltinis Viešosios nuomonės tyrimų centras = Public Opinion Research Center
Populiacija 18 metų ir vyresni Lietuvos namų ūkių gyventojai = Persons from 18 years and older who are residents within private households in Lithuania.
Metodologija:
Laiko metodas
 • Vienkartinis skerspjūvio tyrimas = Single cross-sectional study.
Atrankos metodas
  Tikimybinė daugiapakopė teritorinė atranka.
Duomenų rinkimo metodas
 • Savipilda, kai respondentai savarankiškai užpildo popierinį klausimyną = Self-completion, when respondents complete paper questionnare by themselves;
 • Tiesioginis interviu žodžiu = Face-to-face interview;
 • Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų = Data keyed in from paper questionnaires;
 • PAPI.
Instrumentarijus
 • Struktūruotas klausimynas = Structured questionnaire.
Prieiga prie duomenų:
Prieinamumas
 • Tyrimas laisvai prieinamas nekomerciniais tikslais registruotiems LiDA vartotojams.

 • The data are available without restrictions for registered users for not-for-profit purposes.
Citavimo reikalavimas
 • Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. Citavimo pavyzdys pateikiamas duomenų aprašo laukelyje „Bibliografinis citavimas“ (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

 • Publications based on the data archived at the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. Example on how to cite the data is provided in the „Bibliographic citation“ field of the data description (DDI 2.1: <biblCit> 2.1.7 Bibliographic Citation).

Autorinės teisės:

© VNTC, 1991


Dokumentacija:
Formatas Pavadinimas Dydis, kB
PDF Klausimynas 177.7

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2021-07-10