Svečias
Titulinis Tyrimai
Apie tyrimus
ESS
EES
Kiti tyrimų projektai
Tyrimai
Tyrimai

Vienas iš „Lietuvos HSM duomenų archyvo“ (LiDA) tikslų yra inicijuoti ir vykdyti pavyzdinius aukščiausius metodologinius standartus atitinkančius tarptautinius empirinius socialinius tyrimus. Svarbiausios Europoje ir visame pasaulyje atliekamos tarpkultūrinės socio-politinės apklausos:

  • Europos vertybių tyrimai (EVS );
  • Europos socialinis tyrimas(ESS) ;
  • Tarptautinė socialinio tyrimo programa (ISSP) ;
  • Eurobarometras (EB);
  • Europos rinkimų studijos(EES) ;
  • Europos sveikatos, senėjimo ir išėjimo į pensiją tyrimas (SHARE) .

LiDA siekia įsijungti į šiuos tyrimus ir koordinuoti jų vykdymą Lietuvoje, užtikrinant aukščiausius metodologinius vykdymo standartus, jei tai dar nėra padaryta kitų mokslininkų ir tyrėjų grupių. Pradėjus kurti LiDA Lietuvoje jau buvo įgyvendinami EVS, WVS, EES ir EB tyrimai, kurių finansavimas didžiąja dalimi buvo užtikrinamas iš įvairių centrinių fondų. Tuo tarpu labiau mokslininkų iniciatyva ir atskirai gaunamomis lėšomis įgyvendinami tyrimai – ESS ir ISSP – Lietuvoje nebuvo vykdomi. O juk būtent šie du tyrimai iš kitų išsiskiria savo aukštais metodologiniais standartais. Taigi LiDA mokslininkai iš karto ėmėsi iniciatyvos, kad būtent šie du tarptautiniai tyrimai atkeliautų į Lietuvą. Visų pirma, nuo 2008 m įsijungta į ESS (plačiau žr. čia), o nuo 2010 m. Lietuvoje remiant Lietuvos mokslo tarybai) pradėta įgyvendinti ir ISSP apklausa (plačiau žr. čia). Be to, LiDA mokslininkai koordinuoja EES (plačiau žr. čia) įgyvendinimą Lietuvoje bei atlieka kitus nacionalinius tyrimus (plačiau žr. čia).

Tarptautinės socialinio tyrimo programos (ISSP) įgyvendinimas. Tyrimas atliekamas projekto „Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos socialinių problemų stebėsena“ pagrindu. Socialinė politika - tai šiuolaikinės valstybės instrumentas, sprendžiantis socialines problemas ir kuriantis visuomenės gerovę. Todėl svarbiausias tikslas yra kurti Lietuvos socialinių problemų stebėsenos instrumentus, įgalinančius fiksuoti esmines socialines problemas bei vykdomos socialinės politikos rezultatus ir vertinimus. Tyrimo metu atliekama ir tarptautinė lyginamoji socialinių problemų analizė. 2012 m. Lietuvos socialinių problemų stebėsenai adaptuota Tarptautinės socialinio tyrimo programos metodologija, metodika ir instrumentas „Šeima, darbas ir lyčių vaidmenys“ siekiant palyginamojoje tarptautinėje perspektyvoje ištirti moterų padėtį šeimoje; požiūrį į vaikų auginimą; požiūrį į pagyvenusius žmones; asmenines respondentų ir jų sutuoktinių (partnerių) patirtis namų ruošos, vaikų auginimo, kitų šeimos narių priežiūros darbuose ir jų pasidalinime. Tarptautinės socialinio tyrimo programos tyrimas buvo papildytas atnaujintu nacionaliniu kartotiniu moduliu „Socialinė politika“, matuojančiu Lietuvos socialinės politikos vertinimus ir rezultatus. Rengiamame mokslinės studijos rankraštyje atliekama palyginamoji „Socialinės nelygybės“ (2010 m. tyrimas), „Aplinkos“ (2010 m. tyrimas), „Sveikatos“ (2011 m. tyrimas) ir „Socialinės politikos“ (2010 ir 2011 m. tyrimai) temų analizė.

Projektas vykdomas pagal nacionalinę mokslo programą „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“, kurią finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. SIN-07/12). Projekto komanda: dr. Butkevičienė Eglė (projekto vadovė), dr. Balžekienė Aistė, dokt. Ražanauskaitė Justina, dr. Morkevičius Vaidas, dr. Telešienė Audronė, dr. Šarkutė Ligita, dr. Žvaliauskas Giedrius.

Europos socialinio tyrimo (ESS) įgyvendinimas. Be to, LiDA mokslininkai koordinuoja EES (plačiau žr. čia Tyrimas atliekamas projekto „Europos socialinis tyrimas: šiuolaikinės Lietuvos visuomenės nuostatos, vertybės ir elgsena“ pagrindu. Europos socialinio tyrimo rėmuose vykdoma tarptautinė kartotinė apklausa leidžia matuoti Lietuvos visuomenės nuostatas, vertybes, padėtis ir elgsenos modelius europinėje perspektyvoje bei analizuoti, kaip šios nuostatos, vertybės, padėtys ir elgsena kinta bėgant laikui. Tokias analitines galimybes suteikia platus ir gerai teoriškai pagrįstas ESS klausimynu apimamų klausimų spektras, matuojantis religinius, ekonominius, socialinius ir politinius europiečių įsitikinimus bei elgsenos modelius. Šiam tikslui 2012 m. adaptuoti ESS metodologija, metodika ir instrumentai ESS 6-osios bangos įgyvendinimui Lietuvoje: papildomas klausimynas („Demokratijos supratimas ir vertinimas Europoje“), apklausėjo klausimynas, kontaktavimo su respondentais formos. Taip pat parengtas ESS metodologinius standartus atitinkantis tyrimo atrankos dizainas.

Projektas vykdomas pagal Mokslininkų grupių projektų programą, kurią finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-022/12). Projekto komanda: prof. dr. Krupavičius Algis (projekto vadovas), dr. Morkevičius Vaidas, dr. Telešienė Audronė, dr. Šarkutė Ligita, dr. Žvaliauskas Giedrius.

Europos Sąjungos piliečių teisių srityje kylančių problemų tyrimas. Tyrimas atliekamas Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje projekto „Europos Sąjungos piliečių teisės: problemos ir sprendimai“ pagrindu. Tyrimo tikslas - nustatyti Lietuvos piliečiams, gyvenantiems Lietuvoje ir kitose ES valstybėse narėse, taip pat Lietuvoje gyvenantiems kitų ES valstybių narių piliečiams, kylančias problemas, susijusias su jų, kaip piliečių, teisių, įtvirtintų Europos Sąjungos teisėje, įgyvendinimu ir pasiūlyti būdus ir priemones, kaip būtų galima geriau įgyvendinti piliečių teises. Kasdieniame gyvenime ne visos teisinės normos ir taisyklės vienodai taikomos visiems ES piliečiams, ypač tarpvalstybinėse situacijose, todėl yra svarbu tokias išsiaiškinti. Mokslinės literatūros, tarptautinių tyrimų ir ES Teisingumo Teismo jurisprudencijos bylų apžvalgos, taip pat empirinių tyrimų pagrindu identifikuotos opiausios ES piliečių problemos ir pasiūlyti konkretūs jų sprendimo būdai. Tyrimo rezultatai bus pateikiami akademinėje studijoje, kurioje bus apibrėžtos konkrečios ES piliečių teises, kurių nepakankamas įgyvendinimas kelia didžiausius sunkumus bei pateiktos rekomendacijos šioms problemoms spręsti.

Projektą finansuoja Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Projekto komanda: prof. dr. Krupavičius Algis (projekto vadovas), prof. dr. Algis Junevičius, dr. Eglė Butkevičienė, dr. Aistė Balžekienė, dokt. Justina Ražanauskaitė, Eglė Leveckytė.

Proveržio idėjų projekto įgyvendinimas. „Atmintis ir žinios grėsmės suvokime: Lietuvos – Rusijos atvejis”. Tyrimas atliekamas pagal Lietuvos mokslo tarybos Proveržio idėjų projektų programą. Tyrime siekiama suprasti veiksnius, kurie formuoja ir įtakoja grėsmės suvokimą tarptautinių santykių kontekste. Siekiama įvertinti, kaip kolektyvinė atmintis veikia grėsmės suvokimą bei patyrimą. Pritaikant ir išplėtojant Europoje jau naudojamą tyrimų metodologiją Lietuvos – Rusijos atvejui, išskiriama kolektyvinės atminties bei turimų žinių reikšmė grėsmės suvokimo procese. Atliktos studijos rezultatai bus lyginami su Ispanijoje bei Vokietijoje vykdytais analogiškais tyrimais, siekiant išsiaiškinti skirtingų grėsmės interpretacijų bei suvokimų genezę. Per 2012 metų gruodžio mėnesį projekto dalyviai adaptavo Garcia-Retamer

Projektas vykdomas pagal Proveržio idėjų projektų programą, kurią finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. PRO-11/2012). Projekto komanda: dr. Lašas Ainius (projekto vadovas), dokt. Vaida Jankauskaitė, dokt. Vitalija Simonaitytė.

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17