Svečias
Titulinis Duomenys Naujiems vartotojams Naudojimo taisyklės
Duomenų valdymas
Naudojimo taisyklės
Naudojimo taisyklės

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA), toliau vadinamas ARCHYVU, yra virtuali skaitmeninė empirinių humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra. ARCHYVAS siekia, kad aukštos kokybės empirinių tyrimų duomenys būtų nemokamai prieinami akademinės bendruomenės nariams, taip puoselėjant dalijimosi surinktais duomenimis kultūros principus. ARCHYVE taip pat užtikrinamas ilgalaikis empirinių tyrimų duomenų saugojimas, išvengiant duomenų praradimo.
ARCHYVE saugomų duomenų vartotojai privalo laikytis duomenų naudojimo taisyklių bei visuotinai pripažįstamų mokslinių tyrimų etikos principų, susijusių su korektiškais žinių ir informacijos mainais.

Norėdami gauti prieigą prie konkrečių duomenų, Jūs sutinkate laikytis žemiau išvardintų reikalavimų:

Duomenų naudojimo apribojimai
Jeigu nenurodyta kitaip, ARCHYVE saugomų empirinių tyrimų duomenys yra laisvai prieinami nekomerciniais (mokslinių tyrimų, savišvietos ir mokymo) tikslais registruotiems ARCHYVO vartotojams. Asmenys ir organizacijos, norintys duomenis naudoti kitokiais tikslais, turi raštu kreiptis dėl galimybės naudotis konkrečiais duomenimis. Nepriklausomai nuo prieigos apribojimų, visi norintieji gali laisvai susipažinti su ARCHYVE saugomų duomenų aprašais, jei nenumatyta kitaip.

Konfidencialumas
Siekiant užtikrinti ARCHYVE saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, Jūs privalote sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus. 

Duomenų perdavimas kitiems
Jūs įsipareigojate neperduoti duomenų, prie kurių Jums suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citavimo reikalavimas
Publikacijų, parengtų ARCHYVE saugomų duomenų pagrindu, išnašose ar literatūros sąraše turi būti atitinkama nuoroda į ARCHYVĄ. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į ARCHYVĄ patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Duomenų citavimo pavyzdys:
Viešosios politikos ir vadybos institutas. Universitetų absolventų integracija darbo rinkoje, 2009 m. lapkritis - 2010 m. sausis = Integration of Graduates into the Labour Market, November 2009 - January 2010. Kaunas: LiDA [platintojas], 2010. (Vilnius: VPVI, 2010). (LAMS: Lietuvos aukštojo mokslo studijos). Prieiga per: http://www.lidata.eu.

Nurodymas dėl rengiamų publikacijų
ARCHYVE saugomų duomenų pagrindu parengtų publikacijų autoriai privalo atsiųsti atitinkamų publikacijų bibliografinius aprašus el. pašto adresu rasykite@lidata.eu.  

Pastaba (įspėjimas)
ARCHYVAS neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas, gautas naudojant ARCHYVE saugomus duomenis.
ARCHYVAS neatsako už netiesioginę, atsitiktinę ar kitokią žalą ar nuostolius, atsiradusius naudojant ARCHYVE saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Baigiamosios nuostatos
Duomenų naudojimo taisyklės įsigalioja nuo 2010 m. lapkričio 2 d.
 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17