Svečias
Titulinis Duomenys Duomenų depozitas Tyrimo aprašo forma
Duomenų valdymas
Tyrimo aprašo forma
 Tyrimo aprašo forma

 Tyrimo aprašo forma

LiDA perduodamo empirinio tyrimo aprašas

Perduodant empirinio tyrimo duomenis taip pat yra būtina LiDA pateikti empirinio tyrimo aprašą. Apraše („Tyrimo aprašo forma“) pateikiama depozitoriaus informacija apie atliktą empirinį tyrimą Archyve yra naudojama rengiant duomenis publikavimui LiDA portale.

Tyrimo aprašas („Tyrimo aprašo forma“) yra parengtas LiDA darbuotojų pagal tarptautinį duomenų aprašymo standartą DDI (angl. Data Documentation Initiative, žr. http://www.ddialliance.org). Aprašas Archyvui pateikiamas populiariu skaitmeniniu redaguojamu tekstiniu formatu (MS Word, OpenOffice Writer ir pan.).

 

Tyrimo aprašo forma (pildymo pavyzdys)

Nr.

Lauko pavadinimas ir aprašymas

Lauko pildymo pavyzdys

Bendri laukai (pildomi deponuojant visų rūšių tyrimų duomenis)

 1.  

Projekto vadovas/-ai
(Nurodomi vardas, pavardė, institucija, el. pašto adresas)

Pavardenis, Jonas;
Kultūros institutas (KI);
El. paštas: pavjon@ki.lt.

 1.  

Projekto trukmė
(Nurodomas LMT finansavimą gavusio projekto vykdymo laikotarpis.)

(Pradžia): 2008-05-01
(Pabaiga): 2009-12-31

 1.  

Tyrimo pavadinimas
(Lietuvių ir anglų kalbomis. Tyrimo pavadinime turi būti įtraukta ir data. LiDA pasilieka teisę taisyti pavadinimą pagal archyve naudojamus katalogavimo standartus.)

Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai, 2009 m. spalis

Cultural Needs of the Lithuanian Population, October 2009

 1.  

Tyrimo santrauka ir raktiniai žodžiai
(Trumpas tyrimo aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis, kuriame turi būti pateikti tyrimo tikslas ir uždaviniai. Santrauką kiekviena kalba turėtų būti 300-500 žodžių apimties. Pateikiami 3-5 raktiniai žodžiai. Rekomenduojama naudoti HASSET tezaurą, adaptuotą lietuvių kalbai – žr. http://www.lidata.eu.)

Tyrimo tikslas - ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į įvairius šalies kultūrinio gyvenimo aspektus.
Tyrimo uždaviniai:
Įvertinti įvairių Lietuvos kultūros sričių reikšmingumą šalies kultūriniam gyvenimui ....
Raktiniai žodžiai: Kultūros įvykiai; Kultūros įvykiai ...

The purpose of the study to investigate ...
Key words: Cultural events; Cultural events ... 

 1.  

Tyrimo vykdytojai
(Nurodomi tyrimo metodologijos, klausimyno ar pan. autoriai (vardas, pavardė, institucija, el. pašto adresas). Nurodomi visi mokslininkų grupės nariai, dalyvavę įgyvendinant tyrimą ir įvardijamos jų funkcijos. Taip pat nurodomi tyrimo autorius konsultavę ar kitaip prie jo įgyvendinimo prisidėję asmenys.)

Pavardenaitė, Laima;
Vilniaus institutas (VI);
El. paštas: pavlai@vi.lt;
Rengė anketą.

Pavardys, Laimonas;
Vilniaus institutas (VI);
El. paštas:pavjon@vi.lt;
Rengė tyrimo metodologiją.

Bevardenis, Petras;
Teisės universitetas (TU);
El. paštas:bevpet@tu.lt;
Prisidėjo rengiant tyrimo metodologiją.

 1.  

Asmuo/-ys (organizacija/-os), turinti/-čios autorių teises į empirinius tyrimo duomenis

© KI, 2009

 1.  

Tyrimo finansavimo šaltinis/-iai
(Nurodomas tyrimo finansavimo šaltinis/-iai, sutarties, pagal kurią buvo finansuojamas tyrimo atlikimas, numeris bei programos pavadinimas.)

Šaltinis: LMT;
Sutarties nr.: LMT-2008-14;
Programos pavadinimas: Kultūros paveldas.

Šaltinis: Norvegijos mažųjų tyrimų fondas;
Sutarties nr.: NAR-2009-01;
Programos pavadinimas: Kaimynystės programa.

 1.  

Duomenų rinkimo laikotarpis
(Nurodoma duomenų rinkimo pradžia ir pabaiga).

(Pradžia): 2009-05-01
(Pabaiga): 2009-05-31

 1.  

Pagrindinis tyrimo analizės ar stebėjimo vienetas
(Tai gali būti asmuo, šeima ar namų ūkis, grupė, institucija ar organizacija, administracinis vienetas, teksto vienetai: dokumentai, skyriai, žodžiai ir pan.)

Asmuo

 1.  

Tyrimo populiacija
(Tai gali būti Lietuvos gyventojai nuo 15 metų ir vyresni; tam tikros organizacijos ar įmonės ir pan.)

Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni.
Profesinės mokyklos, įgyvendinančios pirminio profesinio mokymo programas.

 1.  

Tyrimo duomenų rūšis
(Tai gali būti apklausos duomenys, gyventojų surašymo duomenys, agreguoti duomenys, klinikinių tyrimų duomenys, laiko biudžeto dienoraščiai, eksperimento duomenys, stebėjimo duomenys, tekstiniai duomenys, koduoti dokumentai, vaizdiniai duomenys ir pan.)

Apklausos duomenys

 1.  

Tyrime naudota imties sudarymo metodika
(Jei buvo sudaroma imtis, nurodomas imties sudarymo pagrindas, būdas, analizės objektų/respondentų atrinkimas ir pan.)

 

Imties sudarymo pagrindas: maršrutinis iš 200 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė tikimybinė atranka:
Pirminių atrankos taškų skaičius parinktas tikimybiškai ir proporcingai pagal gyventojų skaičių išskirtose vietovėse (apskrityse);
Namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika;
Respondentai namų ūkiuose atrinkti laikantis paskutinio gimtadienio taisyklės.

 1.  

Geografinė aprėptis ir geografinis vienetas
(Nurodoma geografinė vieta/-os ir žemiausio lygmens geografinis teritorinis vienetas/-ai, kuriame/-iuose rinkti duomenys (apskritis, rajonas, miestas ar kt.).

Lietuvos teritorija;
Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS):
  * Alytaus
  * Kauno
  * Klaipėdos
  * Marijampolės
  * Panevėžio
  * Šiaulių
  * Tauragės
  * Telšių
  * Utenos
  * Vilniaus

 1.  

Laiko metodas
(Nurodomos tyrimo periodiškumas (skerspjūvio, vienkartinis, kartotinis ir t. t.) 

Vienkartinis skerspjūvio tyrimas.

 1.  

Empirinių duomenų rinkimo metodai ir priemonės
(Tai gali būti klinikiniai matavimai, egzistuojančios medžiagos kompiliacija ar sintezė, dienoraščiai, interviu akis-į-akį, stebėjimas, fiziniai matavimai, apklausa paštu, apklausa internetu, psichologiniai matavimai, savipildos klausimynai, simuliacija, modeliavimas, interviu telefonu, grupinis interviu, fokus grupė, egzistuojančios medžiagos transkripcija, kodavimo schemos ir t.t. Jei vykdytos apklauso, nurodoma apklausos rūšis, instrumentarijaus pobūdis, anketos kalba ir pan.)

Tiesioginis interviu žodžiu (PAPI);
Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų;
Standartizuotas klausimynas respondentams buvo pateikiamas lietuvių, rusų arba lenkų kalba.

 1.  

Asmuo/-ys, agentūra ar institucija, atlikusi duomenų surinkimą
(Šis laukas pildomas apklausų duomenims. Nurodomas bendrovės pavadinimas, adresas, el. pašto adresas. Jei duomenis surinko asmuo/-ys, nurodomas vardas, pavardė, institucija, el. pašto adresas).

UAB „Apklausa“;
Kelio g. 1;
45000 Vilnius;
info@apklausa.lt.

 1.  

Anonimiškumo užtikrinimas
(Nurodoma, ar buvo imtasi veiksmų, kad tyrimo dalyviai, vieta, organizacijos ir pan. nebūtų identifikuoti.
Taip pat gali būti nurodomi kiti galimai problemiški ir anonimiškumo užtikrinimo reikalaujantys dalykai, kuriuos turėtų sutvarkyti LiDA darbuotojai.)

Taip, buvo atlikti tyrimo dalyvių anonimiškumą užtikrinantys veiksmai;
Empirinio tyrimo duomenyse neprieinama informacija apie respondento gyvenamąją vietovę (konfidencialumo tikslais).

Informacija apie respondento tėvų profesiją (36_3 kintamasis) prieš patalpinant į LiDA turėtų būti viešai neprieinama.

 1.  

Duomenų rinkinį sudarančių laikmenų aprašas
(Aprašoma/-os duomenų laikmena/-os: nurodomas bendras jų skaičius,  kiekvienos iš jų pavadinimas, kokie tyrimo duomenys saugomi ir koks jų formatas. Išvardijamos ir aprašomos tiek tyrimo duomenų, tiek ir tyrimo dokumentacijos, papildančios tyrimo duomenis (pvz.: klausimynai, interviu instrukcijos, tyrimo sąvadai (angl. codebook), projekto baigiamosios ataskaitos ir pan.), laikmenos. Aprašomi ir popieriniai dokumentai, kurių negalima pateikti elektroniškai.)

Empirinio tyrimo duomenys (2 SPSS laikmenos: Laikmena_1.sav; Laikmena_2.sav);
Pagrindinis ir papildomi klausimynai (4 PDF laikmenos: Laikmena_X.pdf; Laikmena_Y.pdf; Laikmena_Z.pdf; Laikmena_I.pdf);
Radijo laidų transkripcijos (28 PDF laikmenos: Laikmena_A.pdf; ........).

 1.  

Vieta, kurioje saugomi originalūs tyrimo duomenys
(Nurodomas organizacijos pavadinimas, adresas, el. pašto adresas).

Kultūros institutas;
Laiko g. 2;
40000 Vilnius;
El. paštas: info@ki.lt.

 1.  

Publikacijos
(Nurodomos visos tyrimo empirinių duomenų pagrindu parengtos publikacijos).

Pavardenaitė, Laima (2010). Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai. Kultūra 12: 14-35.

 1.  

Depozitorius (Kontaktinis asmuo)
(Nurodomas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, institucija, adresas, el. pašto adresas, tel.), kuris yra atsakingas už duomenų perdavimą į LiDA).

Vardas, pavardė: Vardenė, Saulė;
Pareigos: vyriausiasis mokslo darbuotojas;
Institucija/organizacija: Kultūros institutas (KI);
Padalinys: Filosofijos skyrius;
Adresas: Laiko g. 2;
40000 Vilnius;
El. paštas: varsau@ki.lt;
Tel.: 8 5 7005550.

Laukai, pildomi tik apklausų tyrimams

 1.  

Duomenų svėrimas
(Jei duomenys sverti, aprašoma svorių sudarymo metodika ir paaiškinamas svorių taikymas.)

DWEIGHT kintamasis = dizaino svoriai;
Populiacijos atstovų tikimybės būti įtrauktiems į imtį.
FWEIGHT kintamasis = reprezentatyvumo svoriai.
Reprezentatyvumo svoriai apskaičiuoti pagal 2008 m. Statistikos departamento duomenis, kad atitiktų pasiskirstymus pagal lytį, amžių ir regioną.

 1.  

Kontrolės veiksmai
(Aprašomi naudoti tyrimo vykdymo kontrolės veiksmai.)

Duomenų rinkėjas patikrinimui atrinko 5 proc. respondentų;
Kontaktuota asmeniškai ir telefonu.

 1.  

Duomenų taisymo veiksmai
(Aprašomos atliktos duomenų suvedimo ir taisymo procedūros.)

Patikrinta 10 proc. suvestų duomenų kokybė;
Papildomai patikrintos galimos kodavimo klaidos, atsakymų į klausimus atitikimas anketai ir pan.

 1.  

Lauko darbų suvestinė
(Nurodoma, kiek atrinkta respondentų, kaip ir kiek kartų bandyta su jais susisiekti, kiek apklausta, kiek atsisakė dalyvauti apklausoje, kiek buvo nepasiekiami ir pan.).

Imties dydis                           2000
Apklausta:                            1000
Atsisakė dalyvauti apklausoje:        900
Nepasiekiami:                      100

Laukai, pildomi tik kokybiniams tyrimams

 1.  

Empirinių duomenų šaltiniai, duomenų rinkimo bei paruošimo analizei procedūros
(Nurodomas duomenų šaltinis, naudota transkribavimo sistema, atlikti veiksmai parengiant skaitmeninį tekstą kompiuterinei analizei. Jei duomenys gauti iš kitų publikuotų ar nepublikuotų, spausdintų ar elektroninių šaltinių, būtina pateikti išsamias nuorodas į originalius šaltinius (pvz.: į laikraščius, teismų dokumentus, parlamento debatų stenogramas ir pan.) bei informaciją apie jų saugojimo vietą ir prieigą prie jų. Taip pat reikia patvirtinti, kad išspręsti visi su autorinėmis teisėmis susiję klausimai.)

 

Atrinktos 28 radijo laidos, kurios transliuotos 2005-2009 m. laikotarpiu per „Žinių radiją“ kultūros temomis;
Radijo laidų reikšmingumas pirmiausia buvo išskaidomas į 2 grupes: a) laidas, kur kultūrinis gyvenimas yra pagrindinė tema (laida skirta Lietuvos kultūriniams renginiams ir kultūros institucijų veiklai nušviesti). Tokios laidos pasirinktos ekspertinei turinio analizei, ir b) laidas, kur su Lietuvos kultūriniais renginiais ir kultūros institucijų veikla susijusios problemos yra tik informacijos kontekstas – šalutinė tema. Tokios laidos buvo eliminuotos.
Transkribuota tik dalis visų laidų garso įrašų, likusi laidų dalis buvo perfrazuojama;
Nežodinė informacija (pauzės, akcentai, kalbiniai ypatumai) nebuvo vaizduojami.

Skaitmeninio teksto koduotės tipas parengtas ASCII koduote. Lietuviškų raidžių bei kitų nestandartinių ASCII ženklų, kaip pavyzdžiui, „lietuviškos“ kabutės, nėra.

 1.  

Tyrimo aprėpties laikotarpis
(Nurodomas laikotarpis, kurį aprėpia tyrimas, t. y. tas laikotarpis, apie kurį yra surinkti duomenys).

(Pradžia): 2005-01-01
(Pabaiga): 2009-01-01

Pastaba/įspėjimas: Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas, gautas naudojant LiDA saugomus duomenis.LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę ar kitokią žalą ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

 

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17