Svečias
Titulinis Duomenys Duomenų depozitas Depozito sutartis
Duomenų valdymas
Depozito sutartis
 Depozito sutartis

Pavyzdinė sutartis su depozitoriais 

Duomenų deponavimo sutartis

Perduodant empirinio tyrimo duomenis yra pasirašoma duomenų deponavimo sutartis tarp depozitoriaus ir LiDA.

 

DUOMENŲ DEPONAVIMO SUTARTIS Nr. DSUT-2011-

Kaunas                                                                                             2011 m. ........................... mėn. ..... d.

Kauno technologijos universitetas, atstovaujamas Kauno technologijos universiteto socialinių mokslų fakulteto dekanės Monikos Petraitės, veikiančios pagal 2007 m. lapkričio 15 d. rektoriaus įsakymą Nr. A-655, yra įpareigotas priimti Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamų humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimų pirminius empirinius duomenis nacionalinėje infrastruktūroje „Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA)“, toliau vadinamas ARCHYVU, ir LMT finansuojamo projekto vadovas(-ė) [vardas, pavardė], toliau vadinamas DEPOZITORIUMI, atstovaujantis(-i) mokslininkų grupę, įgyvendinusią LMT finansuojamą projektą [projekto pavadinimas] (projekto finansavimo sutarties nr. [numeris]), sudarė šią sutartį:

PREAMBULĖ

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) yra virtuali skaitmeninė empirinių humanitarinių ir socialinių mokslų (toliau – HSM) duomenų kaupimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos infrastruktūra.

Remiantis šia sutartimi, ilgalaikiam saugojimui ir viešai prieigai individualių tyrėjų ar jų grupių perduodami empirinio tyrimo duomenys deponuojami į ARCHYVĄ.

Empirinių tyrimų duomenų deponavimas į ARCHYVĄ garantuoja, kad valstybės finansuoti reikšmingų ir aukštos kokybės empirinių tyrimų duomenys bus nemokamai prieinami akademinės bendruomenės nariams, o taip bus puoselėjami dalijimosi surinktais duomenimis kultūros principai. Taip pat bus užtikrinamas ilgalaikis už valstybės skirtus finansinius išteklius sukurtų empirinių tyrimų duomenų saugojimas, išvengiant duomenų praradimo. 

 1. SUTARTIES OBJEKTAS
  1.1 DEPOZITORIUS perduoda, o ARCHYVAS užtikrina ilgalaikį saugojimą ir viešą prieigą 1 priede, kuris yra šios sutarties neatsiejama dalis, nurodyto empirinio tyrimo duomenų kopiją ir tyrimo aprašą.
   
 2. ŠALIŲ GARANTIJOS
  2.1 Pasirašydamas šią sutartį DEPOZITORIUS patvirtina, kad turi įgaliojimus pasirašyti šią sutartį dėl empirinio tyrimo duomenų ir tyrimo instrumentų perdavimo į  ARCHYVĄ ir jų talpinimo viešai prieigai;
  2.2 Pasirašydamas šią sutartį DEPOZITORIUS patvirtina, kad turi visas autorių teises į šios sutarties 1 priede nurodytus empirinio tyrimo duomenis ir tyrimo instrumentus arba turi kitų asmenų (organizacijų), turinčių autorių teises į šiuos duomenis arba tyrimo instrumentus, leidimą tyrimo duomenis bei tyrimo instrumentus perduoti į ARCHYVĄ bei juos patalpinti viešai prieigai;
  2.3 ARCHYVAS patvirtina, kad perimtus empirinio tyrimo duomenis saugos ir aprašys pagal tarptautinį DDI duomenų dokumentavimo standartą (angl. Data Documentation Initiative (DDI), http://www.ddialliance.org) bei kitus tarptautinius empirinių HSM duomenų archyvavimo standartus;
  2.4 ARCHYVAS neperima autorių teisių į empirinio tyrimo duomenis ir viešai patalpintų tyrimo duomenų apraše nurodo asmenis (organizacijas), turinčius autorių teises į empirinio tyrimo duomenis.
   
 3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS
  3.1 DEPOZITORIUS įsipareigoja:

3.1.1 Tinkamai parengti empirinio tyrimo duomenis populiariais skaitmeniniais formatais (pavyzdžiui, SPSS, Stata, MS Excel ir pan., o kokybinių tyrimų atveju – PDF, MPEG, MP3, JPG, MS Word ir pan.);
3.1.2 Tyrimo aprašą parengti pagal 2 priede, kuris yra šios sutarties neatsiejama dalis, pateiktą „Tyrimo aprašo formą“ populiariu skaitmeniniu redaguojamu tekstiniu formatu (MS Word, OpenOffice Writer ir pan.);
3.1.3 Leisti ARCHYVUI savo nuožiūra dokumentuoti empirinio tyrimo duomenis, keisti jų formatą, versti tyrimo dokumentaciją į kitas kalbas, atlikti tyrimo dalyvių anonimiškumą užtikrinančius veiksmus ar vykdyti kitus tyrimo duomenų aprašymo, ilgalaikio saugojimo ir pateikimo tobulinimo darbus, kurie nepakeis pirminių empirinio tyrimo duomenų esmės;
3.1.4. Suteikti ARCHYVUI visą reikalingą informaciją rengiant empirinio tyrimo duomenis talpinimui viešai prieigai;
3.1.5  Leisti ARCHYVUI deponuojamus empirinio tyrimo duomenis patalpinti viešai prieigai;
3.1.6  Leisti ARCHYVUI įvairiomis formomis skleisti informaciją apie viešai prieigai patalpintus empirinio tyrimo duomenis;
3.1.7  Pranešti ARCHYVUI apie bet kuriuos empirinio tyrimo duomenų autorių teisių pakeitimus;
3.1.8  Pranešti ARCHYVUI apie bet kurias su empirinio tyrimo duomenimis susijusias konfidencialumo, duomenų apsaugos ar kitas problemas;
3.1.9  Suteikti ARCHYVUI teises, numatytas šiame susitarime, ir garantuoti, kad turi reikalingus įgaliojimus suteikti šias teises ir kad šių suteiktų teisių naudojimas ARCHYVO veikloje nepažeis trečiųjų šalių teisių;
3.1.10 Perduoti ARCHYVUI tinkamai parengtus empirinio tyrimo duomenis bei tyrimo aprašą tais kalendoriniais metais, kuriais buvo užbaigtas empirinis tyrimas;
3.1.11 Vykdyti teisėtus ARCHYVO prašymus. Jei DEPOZITORIUS mano, kad ARCHYVO prašymai viršija sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša ARCHYVUI per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos ir stengiasi išspręsti ginčą sutartyje nustatyta tvarka.

3.2 DEPOZITORIUS turi teisę:

3.2.1 Pateikęs argumentus raštu reikalauti, kad ARCHYVAS nustatytų laikinus prieinamumo apribojimus prie tyrimo duomenų, patalpinamų viešai prieigai. Standartinė laikinų apribojimų trukmė yra 6 (šeši) mėnesiai po LMT finansuojamo projekto užbaigimo. Šalių susitarimu išimtiniais atvejais laikinų prieinamumo apribojimų trukmė gali būti pratęsta iki 24 (dvidešimt keturių) mėnesių.
3.2.2 Laikino prieinamumo prie tyrimo duomenų apribojimo trukmė ir sąlygos nustatomos 4 priede, kuris yra šios sutarties neatsiejama dalis.

3.3 ARCHYVAS įsipareigoja:

3.3.1  Konsultuoti DEPOZITORIŲ visais empirinio tyrimo duomenų bei tyrimo aprašo parengimo ir perdavimo ARCHYVUI bei duomenų dokumentavimo ir saugojimo klausimais (el. paštu: depozitas@lidata.eu);
3.3.2  Raštu informuoti LMT apie empirinio tyrimo duomenų ir tyrimo aprašo perdavimą (3 priedas) ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po empirinio tyrimo duomenų ir tyrimo aprašo perdavimo į ARCHYVĄ;
3.3.3  Empirinių tyrimų kokybės reikalavimus atitinkančius DEPOZITORIAUS perduotus empirinio tyrimo duomenis parengti ir patalpinti viešai prieigai;
3.3.4  Empirinių tyrimų kokybės reikalavimų neatitinkančius DEPOZITORIAUS perduotus empirinio tyrimo  duomenis saugoti ARCHYVE, o per 10 (dešimt) darbo dienų nuo priimto sprendimo netalpinti tyrimo duomenų viešai prieigai, pateikti DEPOZITORIUI argumentus raštu, kodėl nuspręsta tyrimo duomenų netalpinti viešai prieigai;
3.3.5  Viešai prieigai ARCHYVE patalpintų empirinio tyrimo duomenų apraše nurodyti asmenis (organizacijas), turinčius autorių teises į empirinio tyrimo duomenis, empirinio tyrimo duomenų ir tyrimo aprašo DEPOZITORIŲ;
3.3.6  Viešai prieigai ARCHYVE patalpintais empirinio tyrimo duomenimis leisti naudotis tik nekomerciniais tikslais registruotiems ARCHYVO vartotojams ir laikantis ARCHYVO „Duomenų naudojimo taisyklių“;
3.3.7  ARCHYVO „Duomenų naudojimo taisyklėse“ bei ARCHYVE viešai prieigai patalpinto empirinio tyrimo duomenų apraše nurodyti, kad ARCHYVO vartotojai publikacijose, parengtose ARCHYVE saugomų tyrimo duomenų pagrindu, privalo pateikti nuorodą į ARCHYVĄ išnašose ar literatūros sąraše;
3.3.8  Vykdyti teisėtus DEPOZITORIAUS prašymus. Jei ARCHYVAS mano, kad DEPOZITORIAUS prašymai viršija sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša DEPOZITORIUI per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos ir stengiasi išspręsti ginčą sutartyje nustatyta tvarka.

3.4  ARCHYVAS turi teisę:

3.4.1  Reikalauti, kad DEPOZITORIUS suteiktų papildomą informaciją, kurios nėra „Tyrimo aprašo formoje“ (2 priedas), apie empirinio tyrimo duomenis, jei tai yra būtina ARCHYVE rengiamų tyrimo duomenų aprašymo kokybės užtikrinimui, pasikeitus tarptautiniams ir nacionaliniams duomenų dokumentavimo, ilgalaikio saugojimo ir sklaidos standartams.
3.4.2  ARCHYVAS neatsako už ARCHYVO vartotojų padarytus šios sutarties sąlygų pažeidimus, jeigu ARCHYVAS nebuvo šių pažeidimų iniciatorius, sąmoningai nepadėjo vykti pažeidimams ar, sužinojęs apie tokių pažeidimų įvykdymą, neleido tokiems pažeidimams tęstis.

 1. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

4.1  ARCHYVAS garantuoja, kad ARCHYVE viešai prieigai patalpintų tyrimo duomenų apraše bus nurodyti asmenys (organizacijos), turinčios autorių teises į empirinio tyrimo duomenis;
4.2  Bet kokių papildomų duomenų, kuriais ARCHYVAS papildo ar tobulina tyrimo duomenis, paieškos programinio aprūpinimo, naudojimosi gairių, dokumentacijos ir kitų ARCHYVO sukurtų produktų autorių teisės priklauso ARCHYVUI.

 1. SUTARTIES GALIOJIMAS

5.1  Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai.

 1. SUTARTIES PAKEITIMAI

6.1  Bet koks sutarties pakeitimas, turintis įtakos pagrindiniam sutarties tikslui, turi būti parengtas raštu, įformintas kaip sutarties pakeitimas ir sudarytas tomis pačiomis sąlygomis kaip sutartis;
6.2  Sutarties pakeitimas negali būti įformintas atgaline data.

 1. SUTARTIES PAŽEIDIMAS

7.1  Jei kuri nors sutarties šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų pagal sutartį, ji pažeidžia sutartį;
7.2  Vienai sutarties šaliai pažeidus sutartį, nukentėjusioji šalis turi teisę:

7.2.1  Reikalauti kitos šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
7.2.2.  Nutraukti sutartį.

7.3  NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

7.3.1  Bet kuriai iš šalių negalint vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos sukeltų aplinkybių (gaisro, potvynio, žemės drebėjimo, streikų, karų ir pan.) abi šalys atleidžiamos nuo sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo tam laikotarpiui, kuriam šios aplinkybės sutrukdė sutarties vykdymą. Pasibaigus nenugalimos jėgos sukeltoms aplinkybėms sutartyje numatyti šalių įsipareigojimai turi būti įvykdyti pilna apimtimi;

7.3.2  Nenugalimos jėgos įtaka reiškia aplinkybes, kurių šalys, pasirašydamos sutartį nežinojo ir negalėjo žinoti, kurios tiesiogiai paveikė sutarties sąlygas, kurių šalys negali kontroliuoti ir šios aplinkybės negali būti pašalintos jokiomis įprastinėmis priemonėmis;

7.3.3  Jei atsiranda nenugalimos jėgos sukelta aplinkybė/-ės, šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų, turi ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo sužinojimo apie tokias aplinkybes informuoti kitą šalį apie tokias sąlygas ir jų priežastis;

7.3.4  Pranešimas turi būti patvirtintas nepriklausomo kompetentingo šaltinio. Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų ir neįspėjusi kitos šalies apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą šiame punkte numatyta tvarka, kitos šalies nuožiūra gali būti ir neatleista nuo savo įsipareigojimų vykdymo;

7.3.5 Jeigu bet kokių įsipareigojimų pagal šią sutartį dalinis arba visiškas įvykdymas vėluoja dėl nenugalimos jėgos sukeltų priežasčių daugiau negu 3 (tris) mėnesius, sutartis gali būti kurios nors pusės vienašališkai nutraukta, raštu įspėjus kitą šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų.

 1. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

8.1  ARCHYVAS, prieš 10 (dešimt) darbo dienų raštu įspėjęs DEPOZITORIŲ bei raštu informavęs LMT apie ketinimus nutraukti šią sutartį, gali ją nutraukti, jei DEOZITORIUS nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų

8.2  Nutraukus sutartį ARCHYVAS per 10 (dešimt) darbo dienų turi raštu informuoti LMT apie sutarties nutraukimą ir jo priežastis;

8.3  DEPOZITORIUS, prieš 10 (dešimt) darbo dienų raštu įspėjęs ARCHYVĄ bei raštu informavęs LMT apie ketinimus nutraukti šią sutartį, gali ją nutraukti, jei ARCHYVAS nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

8.4  Nutraukus sutartį DEPOZITORIUS per 10 (dešimt) darbo dienų turi raštu informuoti LMT apie sutarties nutraukimą ir jo priežastis.

 1. GINČŲ SPRENDIMAS

9.1  Ginčai tarp sutarties šalių gali būti sprendžiami derybomis arba teismine tvarka.

9.2  Sutarties šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui sutarties šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, šalis privalo į jį atsakyti per 30 (trisdešimt) darbo dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 (šešiasdešimt) darbo dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba jei kuri nors šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo;

9.3  Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti kitais būdais, numatytais 9.2 punkte, sprendžiami teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

 1. EMPIRINIO TYRIMO DUOMENŲ IR TYRIMO APRAŠO PERDAVIMO BŪDAS IR TERMINAI

10.1  1 priede nurodytus empirinio tyrimo duomenis ir tyrimo aprašą  DEPOZITORIUS deponuoja į ARCHYVĄ el. paštu depozitas@lidata.eu;

10.2  DEPOZITORIUS empirinio tyrimo duomenis bei tyrimo aprašą perduoda ARCHYVUI tais kalendoriniais metais, kuriais buvo užbaigtas empirinis tyrimas.

 1. KITOS SĄLYGOS

11.1 Po šios sutarties pasirašymo visi ankstesni susitarimai ir susirašinėjimai tampa negaliojančiais;
11.2 Sutartis surašoma dviem (2) egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai, turinčiais vienodą juridinę galią;
11.3 Šios sutarties neatskiriamos dalys yra 1-4 priedai.

 1. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI:

 

ARCHYVAS

_________________________________

 (Parašas)

Prof. Monika Petraitė
Kauno technologijos universiteto
Socialinių mokslų fakulteto dekanė
Kauno technologijos universitetas
K. Donelaičio g. 73, LT-44029 Kaunas
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:
LT 36 7044060007074630
AB SEB bankas, Kodas 70440
Institucijos kodas: 1119 50581
PVM mokėtojo kodas: LT119 505811


A.V.

DEPOZITORIUS 

_________________________________

 (Parašas)

Projekto vadovas/-ė
Vardas pavardė

Asmens kodas
Gyvenamosios vietos adresas
Tel.
El. paštas


 

 

1 PRIEDAS PRIE DUOMENŲ DEPONAVIMO SUTARTIES Nr. DSUT-2011-

Kaunas                                                                                       2011 m. ........................... mėn. ..... d.

Mes, žemiau pasirašę patvirtiname, kad DEPOZITORIUS perdavė Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuoto projekto [projekto pavadinimas] (projekto finansavimo sutarties nr. [numeris]) šiuos empirinio tyrimo duomenis ir tyrimo aprašą į Lietuvos HSM duomenų archyvą (LiDA):

 

Eil. nr.

Duomenų laikmenos pavadinimas

Duomenų laikmenos aprašas

Kiekis

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHYVAS

_________________________________

 (Parašas)

Prof. Monika Petraitė

 

 

A.V

DEPOZITORIUS 

_________________________________

 (Parašas)

Projekto vadovas/-ė
Vardas pavardė

 


2 PRIEDAS PRIE DUOMENŲ DEPONAVIMO SUTARTIES Nr. DSUT-2011-

Tyrimo aprašo forma [1]

Prašome pateikti žemiau išvardintą informaciją, reikalingą talpinant empirinio tyrimo duomenis į Lietuvos HSM duomenų archyvą (LiDA). Apie pateiktos informacijos tinkamumą ir atitikimą ARCHYVO reikalavimams Jums bus pranešta el. paštu. ARCHYVAS pasilieka teisę kreiptis į Jus dėl papildomos ar trūkstamos informacijos, reikalingos užtikrinti tinkamą empirinio tyrimo duomenų patalpinimą į ARCHYVĄ.

Užpildytą formą kartu su empirinio tyrimo duomenimis siųskite el. paštu depozitas@lidata.eu

 

Nr.

Lauko pavadinimas ir aprašymas

Lauko pildymo pavyzdys

Bendri laukai (pildomi deponuojant visų rūšių tyrimų duomenis)

1

Projekto vadovas/-ai
(Nurodomi vardas, pavardė, institucija, el. pašto adresas)

Pavardenis, Jonas;
Kultūros institutas (KI);
El. paštas: pavjon@ki.lt.

2

Projekto trukmė
(Nurodomas LMT finansavimą gavusio projekto vykdymo laikotarpis.)

(Pradžia): 2008-05-01
(Pabaiga): 2009-12-31

3

Tyrimo pavadinimas
(Lietuvių ir anglų kalbomis. Tyrimo pavadinime turi būti įtraukta ir data. LiDA pasilieka teisę taisyti pavadinimą pagal archyve naudojamus katalogavimo standartus.)

Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai, 2009 m. spalis

Cultural Needs of the Lithuanian Population, October 2009

4

Tyrimo santrauka ir raktiniai žodžiai
(Trumpas tyrimo aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis, kuriame turi būti pateikti tyrimo tikslas ir uždaviniai. Santrauką kiekviena kalba turėtų būti 300-500 žodžių apimties. Pateikiami 3-5 raktiniai žodžiai. Rekomenduojama naudoti HASSET tezaurą, adaptuotą lietuvių kalbai – žr. http://www.lidata.eu.)

Tyrimo tikslas - ištirti Lietuvos gyventojų požiūrį į įvairius šalies kultūrinio gyvenimo aspektus.
Tyrimo uždaviniai:
Įvertinti įvairių Lietuvos kultūros sričių reikšmingumą šalies kultūriniam gyvenimui ....
Raktiniai žodžiai: Kultūros įvykiai; Kultūros įvykiai ...
The purpose of the study to investigate ...
Key words: Cultural events; Cultural events ... 

5

Tyrimo vykdytojai
(Nurodomi tyrimo metodologijos, klausimyno ar pan. autoriai (vardas, pavardė, institucija, el. pašto adresas). Nurodomi visi mokslininkų grupės nariai, dalyvavę įgyvendinant tyrimą ir įvardijamos jų funkcijos. Taip pat nurodomi tyrimo autorius konsultavę ar kitaip prie jo įgyvendinimo prisidėję asmenys.)

Pavardenaitė, Laima;
Vilniaus institutas (VI);
El. paštas: pavlai@vi.lt;
Rengė anketą.

Pavardys, Laimonas;
Vilniaus institutas (VI);
El. paštas:pavjon@vi.lt;
Rengė tyrimo metodologiją.

Bevardenis, Petras;
Teisės universitetas (TU);
El. paštas:bevpet@tu.lt;
Prisidėjo rengiant tyrimo metodologiją.

Asmuo/-ys (organizacija/-os), turinti/-čios autorių teises į empirinius tyrimo duomenis

© KI, 2009

7

Tyrimo finansavimo šaltinis/-iai
(Nurodomas tyrimo finansavimo šaltinis/-iai, sutarties, pagal kurią buvo finansuojamas tyrimo atlikimas, numeris bei programos pavadinimas.)

Šaltinis: LMT;
Sutarties nr.: LMT-2008-14;
Programos pavadinimas: Kultūros paveldas.
Šaltinis: Norvegijos mažųjų tyrimų fondas;
Sutarties nr.: NAR-2009-01;
Programos pavadinimas: Kaimynystės programa.

Duomenų rinkimo laikotarpis
(Nurodoma duomenų rinkimo pradžia ir pabaiga).

(Pradžia): 2009-05-01
(Pabaiga): 2009-05-31

 9

Pagrindinis tyrimo analizės ar stebėjimo vienetas
(Tai gali būti asmuo, šeima ar namų ūkis, grupė, institucija ar organizacija, administracinis vienetas, teksto vienetai: dokumentai, skyriai, žodžiaiir pan.)

Asmuo

 10

Tyrimo populiacija
(Tai gali būti Lietuvos gyventojai nuo 15 metų ir vyresni; tam tikros organizacijos ar įmonės ir pan.)

Lietuvos namų ūkių gyventojai nuo 18 metų ir vyresni.
Profesinės mokyklos, įgyvendinančios pirminio profesinio mokymo programas.

11

Tyrimo duomenų rūšis
(Tai gali būti apklausos duomenys, gyventojų surašymo duomenys, agreguoti duomenys, klinikinių tyrimų duomenys, laiko biudžeto dienoraščiai, eksperimento duomenys, stebėjimo duomenys, tekstiniai duomenys, koduoti dokumentai, vaizdiniai duomenys ir pan.)

Apklausos duomenys

 12

Tyrime naudota imties sudarymo metodika
(Jei buvo sudaroma imtis, nurodomas imties sudarymo pagrindas, būdas, analizės objektų/respondentų atrinkimas ir pan.)

 

 

Imties sudarymo pagrindas: maršrutinis iš 200 pirminių atrankos taškų.
Imties sudarymo būdas: stratifikuota tripakopė tikimybinė atranka:
Pirminių atrankos taškų skaičius parinktas tikimybiškai ir proporcingai pagal gyventojų skaičių išskirtose vietovėse (apskrityse);
Namų ūkiai atrinkti vadovaujantis maršrutinės atrankos logika;
Respondentai namų ūkiuose atrinkti laikantis paskutinio gimtadienio taisyklės.

13 


 

Geografinė aprėptis ir geografinis vienetas
(Nurodoma geografinė vieta/-os ir žemiausio lygmens geografinis teritorinis vienetas/-ai, kuriame/-iuose rinkti duomenys (apskritis, rajonas, miestas ar kt.).

Lietuvos teritorija;
Apskritis (trečias teritorinis lygmuo pagal NUTS):
  * Alytaus
  * Kauno
  * Klaipėdos
  * Marijampolės
  * Panevėžio
  * Šiaulių
  * Tauragės
  * Telšių
  * Utenos
  * Vilniaus

14

Laiko metodas
(Nurodomos tyrimo periodiškumas (skerspjūvio, vienkartinis, kartotinis ir t. t.) 

Vienkartinis skerspjūvio tyrimas.

15 

Empirinių duomenų rinkimo metodai ir priemonės
(Tai gali būti klinikiniai matavimai, egzistuojančios medžiagos kompiliacija ar sintezė, dienoraščiai, interviu akis-į-akį, stebėjimas, fiziniai matavimai, apklausa paštu, apklausa internetu, psichologiniai matavimai, savipildos klausimynai, simuliacija, modeliavimas, interviu telefonu, grupinis interviu, fokus grupė, egzistuojančios medžiagos transkripcija, kodavimo schemos ir t.t. Jei vykdytos apklauso, nurodoma apklausos rūšis, instrumentarijaus pobūdis, anketos kalba ir pan.)

Tiesioginis interviu žodžiu (PAPI);
Duomenys suvesti iš popierinių klausimynų;
Standartizuotas klausimynas respondentams buvo pateikiamas lietuvių, rusų arba lenkų kalba.

16 

Asmuo/-ys, agentūra ar institucija, atlikusi duomenų surinkimą
(Šis laukas pildomas apklausų duomenims. Nurodomas bendrovės pavadinimas, adresas, el. pašto adresas. Jei duomenis surinko asmuo/-ys, nurodomas vardas, pavardė, institucija, el. pašto adresas).

UAB „Apklausa“;
Kelio g. 1;
45000 Vilnius;
info@apklausa.lt.

17

Anonimiškumo užtikrinimas
(Nurodoma, ar buvo imtasi veiksmų, kad tyrimo dalyviai, vieta, organizacijos ir pan. nebūtų identifikuoti.
Taip pat gali būti nurodomi kiti galimai problemiški ir anonimiškumo užtikrinimo reikalaujantys dalykai, kuriuos turėtų sutvarkyti LiDA darbuotojai.)

Taip, buvo atlikti tyrimo dalyvių anonimiškumą užtikrinantys veiksmai;
Empirinio tyrimo duomenyse neprieinama informacija apie respondento gyvenamąją vietovę (konfidencialumo tikslais).
Informacija apie respondento tėvų profesiją (36_3 kintamasis) prieš patalpinant į LiDA turėtų būti viešai neprieinama.

18 

Duomenų rinkinį sudarančių laikmenų aprašas
(Aprašoma/-os duomenų laikmena/-os: nurodomas bendras jų skaičius,  kiekvienos iš jų pavadinimas, kokie tyrimo duomenys saugomi ir koks jų formatas. Išvardijamos ir aprašomos tiek tyrimo duomenų, tiek ir tyrimo dokumentacijos, papildančios tyrimo duomenis (pvz.: klausimynai, interviu instrukcijos, tyrimo sąvadai (angl. codebook), projekto baigiamosios ataskaitos ir pan.), laikmenos. Aprašomi ir popieriniai dokumentai, kurių negalima pateikti elektroniškai.)

Empirinio tyrimo duomenys (2 SPSS laikmenos: Laikmena_1.sav; Laikmena_2.sav);

Pagrindinis ir papildomi klausimynai (4 PDF laikmenos: Laikmena_X.pdf; Laikmena_Y.pdf; Laikmena_Z.pdf; Laikmena_I.pdf);

Radijo laidų transkripcijos (28 PDF laikmenos: Laikmena_A.pdf; ........).

19 

Vieta, kurioje saugomi originalūs tyrimo duomenys
(Nurodomas organizacijos pavadinimas, adresas, el. pašto adresas).

Kultūros institutas;
Laiko g. 2;
40000 Vilnius;
El. paštas: info@ki.lt.

 20

Publikacijos
(Nurodomos visos tyrimo empirinių duomenų pagrindu parengtos publikacijos).

Pavardenaitė, Laima (2010). Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai. Kultūra 12: 14-35.

21 

Depozitorius (Kontaktinis asmuo)
(Nurodomas kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, institucija, adresas, el. pašto adresas, tel.), kuris yra atsakingas už duomenų perdavimą į LiDA).

Vardas, pavardė: Vardenė, Saulė;
Pareigos: vyriausiasis mokslo darbuotojas;
Institucija/organizacija: Kultūros institutas (KI);
Padalinys: Filosofijos skyrius;
Adresas: Laiko g. 2;
40000 Vilnius;
El. paštas: varsau@ki.lt;
Tel.: 8 5 7005550.

Laukai, pildomi tik apklausų tyrimams

 22

Duomenų svėrimas
(Jei duomenys sverti, aprašoma svorių sudarymo metodika ir paaiškinamas svorių taikymas.)

DWEIGHT kintamasis = dizaino svoriai;
Populiacijos atstovų tikimybės būti įtrauktiems į imtį.
FWEIGHT kintamasis = reprezentatyvumo svoriai.
Reprezentatyvumo svoriai apskaičiuoti pagal 2008 m. Statistikos departamento duomenis, kad atitiktų pasiskirstymus pagal lytį, amžių ir regioną.

23 

Kontrolės veiksmai
(Aprašomi naudoti tyrimo vykdymo kontrolės veiksmai.)

Duomenų rinkėjas patikrinimui atrinko 5 proc. respondentų;
Kontaktuota asmeniškai ir telefonu.

24

Duomenų taisymo veiksmai
(Aprašomos atliktos duomenų suvedimo ir taisymo procedūros.)

Patikrinta 10 proc. suvestų duomenų kokybė;
Papildomai patikrintos galimos kodavimo klaidos, atsakymų į klausimus atitikimas anketai ir pan.

25

Lauko darbų suvestinė
(Nurodoma, kiek atrinkta respondentų, kaip ir kiek kartų bandyta su jais susisiekti, kiek apklausta, kiek atsisakė dalyvauti apklausoje, kiek buvo nepasiekiami ir pan.).

Imties dydis                           2000
Apklausta:                            1000
Atsisakė yvauti apklausoje:        900
Nepasiekiami:                      100

Laukai, pildomi tik kokybiniams tyrimams

26 

Empirinių duomenų šaltiniai, duomenų rinkimo bei paruošimo analizei procedūros
(Nurodomas duomenų šaltinis, naudota transkribavimo sistema, atlikti veiksmai parengiant skaitmeninį tekstą kompiuterinei analizei. Jei duomenys gauti iš kitų publikuotų ar nepublikuotų, spausdintų ar elektroninių šaltinių, būtina pateikti išsamias nuorodas į originalius šaltinius (pvz.: į laikraščius, teismų dokumentus, parlamento debatų stenogramas ir pan.) bei informaciją apie jų saugojimo vietą ir prieigą prie jų. Taip pat reikia patvirtinti, kad išspręsti visi su autorinėmis teisėmis susiję klausimai.)

 

 

Atrinktos 28radijo laidos, kurios transliuotos 2005-2009 m. laikotarpiu per „Žinių radiją“ kultūros temomis;

Radijo laidų reikšmingumas pirmiausia buvo išskaidomas į 2 grupes: a) laidas, kur kultūrinis gyvenimas yra pagrindinė tema (laida skirta Lietuvos kultūriniams renginiams ir kultūros institucijų veiklai nušviesti). Tokios laidos pasirinktos ekspertinei turinio analizei, ir b) laidas, kur su Lietuvos kultūriniais renginiais ir kultūros institucijų veikla susijusios problemos yra tik informacijos kontekstas – šalutinė tema. Tokios laidos buvo eliminuotos.

Transkribuota tik dalis visų laidų garso įrašų, likusi laidų dalis buvo perfrazuojama;

Nežodinė informacija (pauzės, akcentai, kalbiniai ypatumai) nebuvo vaizduojami.

Skaitmeninio teksto koduotės tipas parengtas ASCII koduote. Lietuviškų raidžių bei kitų nestandartinių ASCII ženklų, kaip pavyzdžiui, „lietuviškos“ kabutės, nėra.

27 

Tyrimo aprėpties laikotarpis
(Nurodomas laikotarpis, kurį aprėpia tyrimas, t. y. tas laikotarpis, apie kurį yra surinkti duomenys).

(Pradžia): 2005-01-01
(abaiga): 2009-01-01

 

 

Pastaba/įspėjimas: Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas, gautas naudojant LiDA saugomus duomenis.LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę ar kitokią žalą ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

 

 

ARCHYVAS

_________________________________

 (Parašas)

Prof. Monika Petraitė

 

 

A.V

 

DEPOZITORIUS 

_________________________________

 (Parašas)

Projekto vadovas/-ė
Vardas pavardė


3 PRIEDAS PRIE DUOMENŲ DEPONAVIMO SUTARTIES Nr. DSUT-2011-

PATVIRTINIMAS APIE EMPIRINIO TYRIMO APRAŠO IR DUOMENŲ PERDAVIMĄ
LIETUVOS HSM DUOMENŲ ARCHYVUI (LiDA)

Kaunas                                                                                  2011 m. ........................... mėn. ..... d.

Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) patvirtina, kad Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuoto mokslinių tyrimų projekto [projekto pavadinimas] (projekto finansavimo sutarties Nr.   [numeris]) vykdytojai laiku pateikė empirinio tyrimo aprašą ir duomenis (Duomenų deponavimo sutarties Nr. [numeris]).


Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA)      

_________________________________

 (Parašas)

Prof. Algis Krupavičius
Kauno technologijos universitetas
Kęstučio g. 8-206, LT-44320 Kaunas
Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.:
LT 36 7044060007074630
AB SEB bankas, Kodas 70440
Institucijos kodas: 1119 50581
PVM mokėtojo kodas: LT119 505811


4 PRIEDAS PRIE DUOMENŲ DEPONAVIMO SUTARTIES Nr. DSUT-2011-

Kaunas   

   2011 m. ........................... mėn. ..... d.

Mes, žemiau pasirašę patvirtiname, kad Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) įsipareigoja nustatyti laikinus prieinamumo apribojimus prie Lietuvos mokslų tarybos (LMT) finansuoto projekto [projekto pavadinimas] (projekto finansavimo sutarties nr.  [numeris]) metu sukurtų ir DEPOZITORIAUS perduotų į ARCHYVĄ empirinio tyrimo duomenų iki 201_-__-__.

Nustatyti laikinus prieinamumo apribojimus prie empirinio tyrimo duomenų yra būtina dėl šių priežasčių:

[ne daugiau kaip 150 žodžių]

 

 

Galiojant nustatytiems laikiniems prieinamumo apribojimams prie DEPOZITORIAUS perduotų empirinio tyrimo duomenų, ARCHYVO vartotojai turės prieigą tik prie empirinio tyrimo duomenų aprašo. Prieiga prie empirinio tyrimo duomenų ARCHYVE bus negalima. 

 

ARCHYVAS

_________________________________

 (Parašas)

Prof. Monika Petraitė

 

 

A.V

DEPOZITORIUS 

_________________________________

 (Parašas)

Projekto vadovas/-ė
Vardas pavardė

[1]Forma parengta pagal tarptautinį duomenų aprašymo standartą DDI (angl. Data Documentation Initiative, žr.  http://www.ddialliance.org).


 

4 PRIEDAS PRIE DUOMENŲ DEPONAVIMO SUTARTIES Nr. DSUT-2011-

 

Kaunas                                                                                        2011 m. ........................... mėn. ..... d.

 

 

Mes, žemiau pasirašę patvirtiname, kad Lietuvos HSM duomenų archyvas (LiDA) neįsipareigoja nustatyti laikinus prieinamumo apribojimus prie Lietuvos mokslų tarybos (LMT) finansuoto projekto [projekto pavadinimas] (projekto finansavimo sutarties nr.  [numeris]) metu sukurtų ir DEPOZITORIAUS perduotų į ARCHYVĄ empirinio tyrimo duomenų.

 

 

ARCHYVAS

_________________________________

 (Parašas)

Prof. Monika Petraitė

 

 

A.V.

DEPOZITORIUS 

_________________________________

 (Parašas)

Projekto vadovas/-ė
Vardas pavardė

NAUJIEMS VARTOTOJAMS
NAUJIENOS
Naujienlaiškis

Nr.1  2009 07-11
Nr.2  2009 12-2010 02
Nr.3  2010 03-05
Nr.4  2010 06-08
Nr.5  2010 09-11
Nr.6  2010 12-2011 02
Nr.7 2011 03-05
Nr.8 2011 06-08
 
© KTU Politikos ir viešojo administravimo institutas
Atnaujinta 2020-02-17